Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

№ 23 11.03.2020

11

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

ВИРОБНИЦТВО

Нормативні документи геть небагаті на ін-

формацію щодо простою. Зокрема, у ст. 34

КЗпП зазначено:

простій

це зупинення ро-

боти через брак організаційних або технічних

умов, необхідних для її виконання, неперебор-

ну силу або інші обставини. Безумовно, простій

може бути як короткочасним, так і тривалим.

За простою працівників, із їхньої згоди, зважа-

ючи на спеціальність та кваліфікацію, можуть

перевести на іншу роботу на тому самому під-

приємстві, в установі, організації на весь період

простою або на інше підприємство, в установу,

ПРОСТОЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ:

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК

Простої на підприємстві трапляються з різних причин. Наприклад, до коротко-

часного простою може призвести банальне відключення електроенергії. А бувають

і більш серйозні ситуації, коли простій триває не один день і навіть не один місяць.

Проте будь-який випадок простою свідчить про відхилення підприємством від звич-

ного вже порядку роботи, що, своєю чергою, впливає на облік. Про це й поговоримо

в статті.

ЯКИМ БУВАЄ ПРОСТІЙ

організацію, але в тій-таки місцевості строком

до одного місяця.

Як бачимо, простій може зумовлюватися різ-

ними причинами: форс-мажором (відключен-

ня світла тощо), управлінськими прорахунками

(брак сировини для виробництва, неможливість

збуту продукції за ненаявності місць для її збері-

гання тощо), помилками виробничого персоналу

тощо.Однак

у будь-якому разі потрібно з'ясувати

обставини та причини, через які стався простій,

а також встановити конкретних винуватців.Адже

від цього напряму залежить оплата простою.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТОЮ

1

Див. листи Мінсоцполітики України від 23.10.07 р.

№  257/06/187-07, від 04.10.13 р. №  179/06/186-13.

У ч. 2 ст. 113 КЗпП сказано: про початок про-

стою,

крім простою структурного підрозділу

або всього підприємства

, працівник має попе-

редити власника або уповноважений ним орган

чи бригадира, майстра або посадовців. Інакше

кажучи,

про короткочасний простій працівник

повідомляє начальство.

У листі Мінсоцполітики

України від 04.10.13 р. №  179/06/186-13 акценто-

вано на тому,що механізму такого попередження

законодавчо не врегульовано, тому воно можли-

ве як в усній, так і письмовій формі. Головне —

аби воно було своєчасним.

Утім, якщо підприємство бажає підстраху-

ватися, працівник може оформити

доповідну

довільної форми

.

У листах Мінсоцполітики України

1

також за-

уважено, що на період простою

не через про-

вину працівника

оформляють:

1) акт простою,

у якому, зокрема, фіксують

причини припинення роботи;

2) наказ власника або уповноваженого ним

органу "Щодо простою та заходів із його усу-

нення",

де

зазначають:

— причину та час простою;

— категорії працівників, структурні підрозді-

ли, на які поширюється простій;

— заходи щодо усунення простою та його на-

слідків;

— порядок оплати простою.

Якщо простій має цілодобовий (тижневий)

характер, на думку Мінсоцполітики, власник

або уповноважений ним орган у наказі має обу-

мовити необхідність присутності або відсут-

ності працівника на роботі, що також можна

зафіксувати в Правилах внутрішнього трудо-

вого розпорядку підприємства.

Уперше за 120 років Україні загрожує обмеження водокористування!

Держводагентство України вже має на це всі повноваження (

див.

ст. 45 Водного кодексу України).

Тому підприємцям, керівникам та власникам підприємств усіх форм власності слід заздалегідь подбати про

можливі зміни у виробничому процесі чи скорочення споживання води.

ЦІКАВА НОВИНА