Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 48 Next Page
Page Background

40

№ 53–54 10.06.2020

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

ДБАЄМО ПРО БІЗНЕС

?

Через карантин ми змушені були припини-

ти діяльність. З 18 березня по 29 травня

працівник був у відпустці за власний рахунок.

Карантин послаблено, але виробництво не запу-

скається, оскільки працюємо на закордон і ще не

маємо змоги відправляти продукцію.Один із пра-

цівників звільняється з 1 червня.Мусимо нараху-

вати йому компенсацію за невикористану від-

пустку за останній рік роботи.

Як правильно це зробити з огляду на наявність

у розрахунковому періоді карантинної відпуст-

ки без збереження зарплати?

Запитання з редакційної пошти

ВІДПОВІДЬ:

Під час нарахування відпус-

кних вам слід виключити, із розрахункового

періоду час відпустки без збереження зарпла-

ти. Водночас перебування в такій відпустці дає

право на дні щорічної відпустки. Тож

далі про-

йдемося по темі більш ґрунтовно, із посилання-

ми на нормативку та на абстрактному прикладі.

У загальному випадку обчислення відпускних

відбувається із середнього заробітку за останні

12 місяців, що передують місяцю виходу у від-

пустку або місяцю звільнення (для виплати ком-

пенсації, як у вашому випадку).

Однак відповідно до абз. 6 п. 2 Порядку № 100:

під час обчислення середнього заробітку для

відпускних із розрахункового періоду потрібно

прибрати час, у який працівник, за законодав-

ством або з інших поважних причин, не працю-

вав і за ним не зберігали заробіток або зберіга-

ли частково. До таких періодів як раз і належать

відпустки без збереження зарплати, які надають

за

ст.ст.

25 та 26 Закону про відпустки.

Тут варто нагадати, що Закон № 530 додав

абзац 2 до ст. 26 Закону про відпустки. І саме в

ньому сказано: у разі встановлення КМУ каран-

тину, відповідно до Закону України "Про захист

населення від інфекційних хвороб", термін пе-

ребування у відпустці без збереження зарплати

на період карантину не включають у загальний

термін, окреслений частиною першою цієї стат-

ті (ідеться про 15-денний термін відпустки без

збереження зарплати за згодою сторін).У такий

трохи завуальований спосіб законодавці дали

зелене світло відпусткам за власний рахунок з

інших причин, етіологій, мотивів на термін, обу-

мовлений угодоюміж працівником та власником

або уповноваженим ним органом. Ми докладно

писали про це в газеті

"Все про бухгалтерський

облік"

№ 27 за 2020 р. на стор. 43.

ЯК ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ ЧЕРЕЗ

COVID-19

ВПЛИВАЄ НА ОПЛАТУ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Таким чином, якщо в розрахунковому періоді

для нарахування відпускних/компенсації у праців-

ника була відпустка без збереження зарплати у

кількості днів, на яку ділять зарплату для визна-

чення середньоденного заробітку, потрібно від-

няти кількість днів вільної від оплати відпустки.

Окрім середньоденного заробітку, вам також

слід знати кількість днів, за які має бути випла-

чена компенсація. І тут потрібно відповісти на

запитання: чи входить бездоходна карантинна

відпустка до стажу, що дає право на щорічну від-

пустку (одержання компенсації за неї)?

Тут усе просто, адже орієнтиром слугує п. 4 ч. 1

ст. 9 Закону про відпустки. Завдяки йому до ста-

жу роботи, що дає право на щорічний оплачува-

ний відпочинок, зараховують час, коли працівник

фактично не працював, але за ним зберігали місце

роботи (посаду), і йому не виплачували зарплату

в порядку, визначеному

ст.ст.

 25 і 26 Закону про

відпустки.У цьому самому четвертому пункті на-

ведено винятки: відпустка по догляду за дитиною

до досягнення неюшестирічного віку та до досяг-

нення дитиною 18 років (коли дитина хвора на цу-

кровий діабет I типу або інші тяжкі захворюван-

ня).Вони не дають права на щорічну

відпустку.Як

бачимо, відпустка через коронавірусний карантин

до винятків не потрапила. Тож її період входить

до стажу, що дає право на щорічний відпочинок.

Закріпимо сказане на

прикладі

.

Приклад

Крамаренко В. В. звільняється

01.06.2020 р. При цьому за ос-

танній рік роботимає право на 22

к.дн

. відпустки

за період із 30.04.2019 р. по 31.05.2020 р. За розра-

хунковийперіод (червень 2019 р.—травень 2020 р.)

жінці нараховано 115000 грн зарплати. У період 

із 18 березня по 31 травня працівниця була у від-

пустці без збереження зарплати через карантин,

оголошений КМУ за ст. 26 Закону про відпустки.

Обчислюємо відпускні:

1.

Кількість

к.дн.

у розрахунковому періоді:

366

к.дн

. - 8

с.н.дн

. (за червень 2019 р. — бере-

зень 2020 р.) - 14

к.дн

. березня - 30

к.дн

. квітня -

- 31

к.дн.

травня =

283

к.дн.

2.

Середньоденна зарплата:

115000

грн : 283

к.дн.

=

406,36 грн.

3.

Сума компенсації за невикористану відпуст-

ку, яку виплачують при звільненні:

406,36

грн х 22

к.дн.

=

8939,92 грн.

Василь ЦИГАНЕНКО,

консультант газети

"Все про бухгалтерський облік"