Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

№ 70 29.07.2020

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Коментованою постановою викладено в

новій редакції п. 3 Порядку № 306. До отри-

мувачів "карантинної" допомоги включили

працівників, які:

— отримують

оплату простою

відповідно

до ст. 113 КЗпП (крім періоду освоєння но-

вого виробництва (продукції));

— оформили

відпустки без збереження

зарплати

на час карантину за п. 3

1

ч. 1 ст. 25

та ст. 26 Закону про відпустки.

Крім того, зазначили,що допомогу по част-

ковому безробіттю виплачуватимуть праців-

никам (крім пенсіонерів), з якими роботода-

вець не припинив трудових відносин, і

фіз­

особам-підприємцям, які не отримують

її як наймані працівники.

Про те, як на світ народилася "карантинна"

допомога від держави та які перепони вини-

кали на шляху її отримувачів, можна прочи-

тати в попередніх номерах газети

"Все про

бухгалтерський облік"

2

.

Тоді ми зазначали,

що надання допомоги фактично можливо

лише за умови, якщо діяльність скорочено

частково (тобто підприємство переведено

на режим неповного робочого часу). Адже

за умови повної зупинки діяльності праців-

ники мали б отримувати оплату за час про-

стою відповідно до ст. 113 КЗпП. Нагадаємо:

ця норма зобов'язує роботодавця оплачува-

ти з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної

ставки (окладу) будь-який простій, у якому

немає провини працівника, у тому числі НА

ПЕРІОД оголошення КАРАНТИНУ.

Так зване повне скорочення тривалості

робочого часу, про яке джерелить Порядок

№ 306, є не що інше, як той самий простій.

Водночас, згідно зі старою редакцією п. 20

Порядку № 306, на допомогу не мали пра-

ва працівники, які отримували оплату часу

простою.Тож напрошувався висновок: у разі

повної зупинки діяльності під час карантину

потрібно було оплачувати простій (як того

вимагає ст. 113 КЗпП) і лишатися без під-

тримки держави. Хтось обирав інший шлях:

усупереч вимогам КЗпП не витрачати кош­

тів із кишені роботодавця (який, до речі,

і без того потерпав від карантину) та зверта-

тися до центру зайнятості по допомогу.

Про відпустку без збереження зарплати й

узагалі годі говорити: працівники, які одразу

написали заяви на таку відпустку на час каран-

тину, права на державну підтримку не мали.

Коментовані зміни мали б усунути ці не-

узгодженості, та натомість лише породили

нові запитання.

Надавши право на допомогу відпускникам і

тим, хто отримує оплату за простій, урядовці

жодним словом не обмовилися про порядок

поданнядокументів.Нагадаємо:дляотримання

допомоги роботодавець має подати до центру

зайнятості копію

наказу із зазначенням дати

початку зупинення (скорочення) діяльності

.

Який наказ подавати, якщо працівники у від-

пусткахбез збереженнязарплати?Відповіді не-

має. Можна лише припустити, що центри зай-

нятості в такомуразі прийматимутьнаказипро

надання відпусток без збереження зарплати.

Нестеменно

3

немаєвідповіді назапитання,як

визначати розмір допомоги,на якумають пра-

во відпускники.Адже, за п. 4 Порядку № 306,

її надають

за кожну годину, на яку працівни-

кові скорочено передбачену законодавством

тривалість робочого часу,

із розрахунку

2/3 тарифної ставки (окладу). Якщо зі спів-

робітниками, яким оплачують простій,більш-

менш зрозуміло:можна вважати,що їхній ро-

бочий час скоротили повністю (таким фор-

мулюванням Порядок № 306 оперував і рані-

ше), то з тими, хто пішов у відпустки за влас-

ПРОСТІЙ АБО ВІДПУСТКА БЕЗ ЗАРПЛАТИ = ПРАВО

НА ДОПОМОГУ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ?

(Коментар до постанови КМУ від 15.07.2020 р. № 600)

"Карантинна" допомога по частковому безробіттю вже стала притчею во

язицех. Прецінь

1

що більше законотворці намагаються виправити поспіхом прий-

нятий порядок її надання, то більше запитань виникає щодо її отримання. От і

зараз —розширивши перелік отримувачів допомоги, урядовці, здається, зовсім за-

були внести відповідні зміни в перелік необхідних документів.Але про все по черзі.

1

Прецінь

— адже (М. Грушевський).

2

Див. газету

"Все про бухгалтерський облік"

№ 33 за

2020 р. на стор. 15, № 39 за 2020 р. на стор. 17, № 44 за

2020 р. на стор. 19, № 52 за 2020 р. на стор. 31 та № 61

за 2020 р. на стор. 26.

3

Нестеменно

—точнісінькотак само (О.Косинський).