Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 22/05/2019 08:00

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Створити нову тему Відповісти  [ 3 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 24/06/2009 18:27 
Користувач
Користувач

З нами з: 24/06/2009 18:11
Повідомлення: 2
Звідки: Київ
Підкажіть будь ласка на що треба звернути увагу при підписанні договору з нерезидентом на надання послуг на території України нами (ми резиденти) Оплата послуг буде здійснюватися в валюті.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24/06/2009 20:20 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 26/09/2008 15:57
Повідомлення: 3748
Звідки: Львів
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй формi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, договорiв та iнших пiдстав, якi не суперечать Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Дiї, якi здiйснюються вiд iменi iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, уповноваженим на це належним чином, уважаються дiями цього iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Договiр (контракт) може бути визнано недiйсним у судовому порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або мiжнародних договорiв України.
Права та обов'язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються матерiальним та процесуальним правом мiсця її укладання, якщо сторони не погодили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту).
1. До умов, якi повиннi бути передбаченi в договорi (контрактi), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про iнше щодо викладення умов договору i така домовленiсть не позбавляє договiр предмета, об'єкта, мети та iнших iстотних умов, без погодження яких сторонами договiр може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недiйсним внаслiдок недодержання форми згiдно з чинним законодавством України, вiдносяться:
1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та мiсце його укладення.
1.2. Преамбула.
У преамбулi зазначається повне найменування сторiн - учасникiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстрованi, iз зазначенням країни, скорочене визначення сторiн як контрагентiв ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Постачальник" тощо), особа, вiд iменi якої укладається зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), та найменування документiв, якими керуються контрагенти при укладеннi договору (контракту) (установчi документи тощо).
1.3. Предмет договору (контракту).
У цьому роздiлi визначається, який товар (роботи, послуги) один
з контрагентiв зобов'язаний поставити (здiйснити) iншому iз зазначенням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результату роботи, що виконується.
У разi бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок (або назва товару, що є кiнцевою метою переробки давальницької сировини).
Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характеристики або номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфiкацiї), який має бути невiд'ємною частиною договору (контракту), про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в текстi договору (контракту).
Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згаданий додаток (специфiкацiя), крiм того, балансується iще за загальною вартiстю експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг).
У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається вiдповiдна технологiчна схема такої переробки.
Технологiчна схема переробки давальницької сировини повинна вiдображати:
усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцiю;
кiлькiснi показники сировини на кожному етапi переробки з обґрунтуванням технологiчних втрат сировини;
втрати виконавця переробки на кожному етапi переробки.
1.4. Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання послуг).
У цьому роздiлi визначається, залежно вiд номенклатури, одиниця вимiру товару, прийнята для товарiв такого виду (у тоннах, кiлограмах, штуках тощо), його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики.
У текстi договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт (послуг) та термiн їх виконання.
1.5. Базиснi умови поставки товарiв (приймання-здавання виконаних робiт або послуг).
У цьому роздiлi зазначається вид транспорту та базиснi умови поставки (у вiдповiдностi до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв чинної редакцiї), якi визначають обов'язки контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партiй товару).
У випадку укладення договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) у цьому роздiлi визначаються умови та строки виконаних робiт (послуг).
1.6. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту).
У цьому роздiлi визначається цiна одиницi вимiру товару та загальна вартiсть товарiв або вартiсть виконаних робiт (наданих послуг), що поставляються згiдно з договором (контрактом), крiм випадкiв, коли цiна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються товари рiзної якостi та асортименту, цiна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартiсть. У цьому разi цiновi показники можуть бути зазначенi в додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилання в текстi договору (контракту).
При розрахунках цiни договору (контракту) за формулою зазначається орiєнтовна вартiсть договору (контракту) на дату його укладення.
У договорi (контрактi) про переробку давальницької сировини крiм того зазначається її заставна вартiсть, цiна та загальна вартiсть готової продукцiї, загальна вартiсть переробки.
У бартерному (товарообмiнному) договорi (контрактi) зазначається загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що експортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим вираженням в iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи Класифiкатора iноземних валют.
1.7. Умови платежiв.
Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок та строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних платiжних зобов'язань. Залежно вiд обраних сторонами умов платежу в текстi договору (контракту) зазначаються:
умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та/або пiсля вiдвантаження товару або умови документарного акредитива, або iнкасо (з гарантiєю), визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi";
умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї: на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов договору (контракту) без змiни гарантiй.
1.8. Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг).
У цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросупровiдних документiв.
Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросупровiдними документами, за якiстю - згiдно з документами, що засвiдчують якiсть товару.
1.9. Упаковка та маркування.
Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку товару (ящики, мiшки, контейнери тощо), нанесене на неї вiдповiдне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце призначення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а за необхiдностi також умови її повернення.
1.10. Форс-мажорнi обставини.
Цей роздiл мiстить вiдомостi про те, за яких випадкiв умови договору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами (стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання з боку влади та iнше). При цьому сторони звiльняються вiд виконання зобов'язань на строк дiї цих обставин, або можуть вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому без додаткової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин пiдтверджується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни.
1.11. Санкцiї та рекламацiї.
Цей роздiл встановлює порядок застосування штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред'явлення рекламацiй у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зобов'язань.
При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (у вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафiв - вiд якого термiну вони встановлюються та протягом якого часу дiють, або їх граничний розмiр), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов'язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй.
1.12. Урегулювання спорiв у судовому порядку.
У цьому роздiлi визначаються умови та порядок вирiшення спорiв у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чiтких критерiїв визначення суду будь-якою зi сторiн залежно вiд предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр матерiального i процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.
1.13. Мiсцезнаходження (мiсце проживання), поштовi та платiжнi реквiзити сторiн.
При цьому зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання), повнi поштовi та платiжнi реквiзити (N рахунку, назва та мiсцезнаходження банку,) контрагентiв договору (контракту).

_________________
Лучшее -- враг хорошегоЗа це повідомлення автора Arlett подякував: zvit1986(05/01/2017 14:23)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: 05/01/2017 14:23 
Користувач
Користувач

З нами з: 04/01/2017 21:01
Повідомлення: 2
Будь ласка скиньте зразок договору про надання послуг у сфері ЗЕД


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 3 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB