Договор купли-продажи корпоративных прав

Перед тем как продать долю, следует вспомнить о других учредителях общества, если таковые имеются. Но не просто вспомнить какой-то приятный эпизод из жизни, связанный, к примеру, с удачной совместной рыбалкой. А то, что гласит ст. 147 ГКУ об учредителях. На основании ч. 2 данной статьи участники общества имеют преимущественное право на покупку доли (ее части) пропорционально размеру своих долей, если уставом или договоренностью между участниками не установлен другой порядок осуществления этого права. Другими словами, прежде чем продать долю третьему лицу, сначала надо предложить ее купить участникам общества. Если участники не воспользуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня получения предложения или иного срока, записанного в уставе или оговоренного участниками, долю можно продать третьему лицу. Обратите внимание, преимущественное право участников не работает, если речь идет о дарении доли. То есть тут участники приоритета не имеют.

1 Для купли-продажи акций данный договор не подходит.

 


 

 

Образец договора приводится на языке оригинала

Договір купівлі-продажу корпоративних прав
(частки в статутному капіталі ТОВ)

м. __________                                                                                               “__”______20__р.

________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ____________________, який діє на підставі__________________________,

(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)                      (Статуту, Положення, іншого документа)

(далі — Продавець) з однієї сторони, та в особі _____________________________________________________________

(повне найменування юридичної чи ПІБ фізичної особи)

________________________________________________________________________,

(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)

який діє на підставі _______________________________________ (далі — Покупець),

(Статуту, Положення, іншого документа)

з другої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець згідно зі своїм свідомим волевиявленням та спираючись на протокол зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ___________________ (далі — ТОВ) від “__”_______ 20 __ р., в якому Продавцю висловлена згода учасників на продаж його частки у статутному фонді ТОВ, передає у власність Покупцю свою частку у статутному капіталі ТОВ, а Покупець приймає частку та зобовязується її оплатити в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

2. Відомості про ТОВ і відчужувану частку

2.1. Відомості про ТОВ:

2.1.1. Повне найменування:

2.1.2. Місцезнаходження:

2.1.3. Дата державної реєстрації: “___”________ р.

2.1.4. Орган державної реєстрації:

2.1.5. Розмір статутного капіталу:

2.1.6. Код ЄДРПОУ

2.2. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ, яка є предметом купівлі-продажу за цим Договором (далі — Частка):

2.2.1. Розмір Частки на момент укладення цього Договору становить

________, що підтверджується п. ____ статуту ТОВ та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань від “__”________ р. № ________ за станом на “__”________ р.

2.2.2. Розмір вкладу:

2.2.3. Вид вкладу:

2.2.4. Документ, що підтверджує повне внесення вкладу: свідоцтво ТОВ № ______ від “__”_______ р.

2.8. Покупець підтверджує, що він належним чином проінформований про характер діяльності ТОВ, а також про його фінансовий стан на дату укладення цього Договору.

3. Право власності на частку

3.1. Право власності на Частку у Покупця виникає з моменту внесення першої частини оплати у розмірі 50% від загальної вартості Частки відповідно до п. 4.2 Договору.

3.2. З моменту переходу права власності на Частку до Покупця він стає щодо ТОВ його новим учасником. Також з цього моменту всі права та обовязки учасника, передбачені чинним законодавством України і статутом ТОВ, переходять від Продавця до Покупця.

3.3. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім’я свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до статуту ТОВ. У звязку зі зміною складу учасників Покупець має право звернутись до учасників ТОВ з вимогою про внесення змін до статуту ТОВ та їх державну реєстрацію.

4. Ціна договору і порядок розрахунків

4.1. За купівлю Частки Покупець зобов’язується сплатити Продавцю ________ (____________________________________) грн.

4.2. Порядок оплати: 50% від суми, зазначеної в п. 4.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцеві не пізніше “__”_______ 20__ р., а решту 50% від суми, вказаної в п. 4.1 цього Договору, протягом ________ робочих днів після дня внесення змін до статуту ТОВ та їх державної реєстрації.

5. Гарантії

5.1. Продавець гарантує, що Частка раніше нікому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, не є предметом застави, а також предметом спору і претензій з боку третіх осіб як в Україні, так і за її межами.

5.2. Інформація про знаходження Частки в податковій заставі в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутня, що підтверджує Витяг із названого реєстру № ______ від “___”______ р.

5.3. Продавець і Покупець підтверджують, що вони не визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, однаково розуміють значення своїх дій та умови даного Договору і його правові наслідки, підтверджують, що їх волевиявлення є вільним, свідомим і відповідає їх намірам. Умови цього Договору для них зрозумілі, відповідають їх волевиявленню і не викликають жодних запитань, а також даний Договір для них не має характеру фіктивної й удаваної угоди.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі порушення умов, передбачених п. 5.1, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі __% від вартості Частки, зазначеної у п. 4.1 цього Договору.

6.2. У разі порушення строків розрахунків, передбачених п. 4.2 даного Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення.

6.3 Сторона не несе відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо воно сталося не з її вини.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають із даного Договору або повязані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України.

8. Дія Договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

8.2. Цей Договір діє протягом строку, що є достатнім для належного виконання Сторонами своїх зобовязань за ним.

8.3. Усі зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за згодою Сторін у формі додаткових угод. Зміни і доповнення набирають чинності з моменту підписання додаткової угоди та її нотаріального посвідчення. Додаткова угода є невід’ємною частиною цього Договору.

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.5. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою в порядку, передбаченому п. 8.3 цього Договору.

8.6. Витрати, повязані з нотаріальним посвідченням цього Договору, несе _____.

8.7. Даний Договір складено українською мовою у __________ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін

Продавець:                                                                                             Покупець:

Підпис                                                                                            Підпис

М. П.                                                                                               М. П.

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить