Безоплатна передача дооцінених основних засобів: нюанси обліку
22.07.2020 | 08:20
Підприємство здійснює безоплатну передачу лікарні основних засобів. Останні повністю замортизовані (їх ліквідаційна вартість дорівнює нулю). Для цілей оподаткування та передачі таких активів ми звернулися до незалежної організації для їх оцінки. Підкажіть, будь ласка, чи значить, що на підставі висновку оцінщика нам треба переоцінити основні засоби? Як відобразити нову оціночну вартість основних засобів у бухгалтерському обліку? Які облікові наслідки безоплатної передачі переоцінених активів? 

ВІДПОВІДЬ: По-перше, у системі національного бухобліку переоцінка основних засобів (далі — ОЗ) — процедура добровільна. Її застосовують за потреби наблизити залишкову балансову вартість ОЗ до справедливої ціни. Згідно з п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємство може переоцінювати об'єкт ОЗ, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

Те, що вам провели незалежну оцінку повністю замортизованого об’єкта ОЗ, ще не означає, що ви його вже переоцінили. Адже, щоб запустити переоціночні процедури, треба, аби залишкова вартість об’єкта суттєво відрізнялася від справедливої. А питання суттєвості віддано на відкуп підприємства, і критерії суттєвості зазначають у розпорядчому документі про облікову політику.

По-друге, важливо, що під час переоцінки об'єкта ОЗ на ту саму дату обов'язково треба переоцінювати всю групу ОЗ, до якої він належить (п. 16 П(С)БО 7). Нагадаємо: група ОЗ — це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів, із-поміж яких, зокрема, виокремлено будівлі, споруди й передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби тощо (п.п. 4, 5 П(С)БО 7).

Окрім того, в абз. 2 п. 16 П(С)БО 7 визначено, що переоцінка ОЗ тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Тобто, провівши один раз переоцінку, ви, по суті, надалі стаєте її заручником. 

По-третє, оскільки, судячи із запитання, ви хочете вперше дооцінити об’єкт ОЗ, то в бухобліку таку операцію показують так: 

Дт 10 Кт 411 — збільшено первісну вартість ОЗ на суму дооцінки первісної вартості;

Дт 411 Кт 131 — відображено дооцінку зносу. 

Детально процедурні та облікові нюанси переоцінки ми описали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 107 за 2019 рік на стор. 3.

По-четверте, вибуття дооціненого ОЗ унаслідок його безоплатного передання слід показувати за загальними правилами. У бухпроведеннях це можна відобразити так: 

Дт 977 Кт 10 — списано залишкову вартість безоплатно переданого об’єкта;

Дт 131 Кт 10 — списано знос за безоплатно переданим об’єктом ОЗ;

Дт 411 Кт 441 — списано персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках, яке «зависло» за об’єктом ОЗ, що вибуває. Докладно про це ми розповідали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 50 за 2020 рік на стор. 36.

А податкові наслідки безоплатного передання ОЗ ми змалювали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 108 за 2019 рік на стор. 4 та № 33 за 2020 рік на стор. 5.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати