Як єдиннику відобразити в бухобліку отриману в подарунок частку у статутному капіталі
Наше підприємство — платник єдиного податку 4 групи стало засновником ТОВ, також платника єдиного податку 4 групи. Наша частка в статутному капіталі становить 98%, у фізособи — 2%. Другий засновник подарував нашому підприємству свою частку. Які податкові наслідки від отриманої в подарунок частки в статутному капіталі? Як правильно відобразити в бухобліку таку операцію?

У описаній ситуації ваше підприємство має справу з безоплатним отриманням фінансової інвестиції в асоційоване підприємство.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» асоційоване підприємство — це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Згідно з п. 3 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» суттєвий вплив — це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.

Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:

— володіння 12 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;

— представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;

— участь в ухваленні рішень;

— взаємообмін управлінським персоналом;

— забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

Таким чином, якщо інвестор має частку в статутному капіталі іншого підприємства, що становить 20 та більше відсотків, проте не досягає рівня, коли він уже здійснює контроль над підприємством, то таке підприємство можна вважати асоційованим. При цьому наявність частки у статутному капіталі не менше 20% — не єдина ознака суттєвого впливу: навіть якщо інвестор володіє акціями (голосуючими) іншого підприємства у розмірі, меншому ніж 20%, проте впливає на ухвалення рішень такого підприємства, то такі відносини теж є ознакою наявності інвестиції в асоційоване підприємство.

Згідно з вимогами п. 4 П(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю.

Собівартість фінансової інвестиції складається з:

— ціни її придбання;

— комісійних винагород;

— мита, податків, зборів, обов’язкових платежів;

— інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Водночас норми П(С)БО 12 не дають відповіді, як підприємству-інвестору обліковувати безоплатно отриману фінінвестицію.

Та ми вважаємо, що у разі безоплатного отримання фінансової інвестиції (якщо її подарувала стороння особа), обліковувати її потрібно за справедливою (тобто ринковою) вартістю.

Справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (абз. 12 п. 4 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»).

Для визначення ринкової вартості інвестиції (частки в статутному капіталі) в асоційоване підприємство підприємству-інвестору (у цьому випадку — обдарованій стороні) потрібно звернутися до незалежного професійного оцінювача.

І перш ніж відображати вартість інвестиції в асоційоване підприємство, справедливу вартість отриманих у подарунок від фізособи корправ варто зафіксувати у протоколі загальних зборів учасників товариства-інвестора (тобто підприємства, якому ці корправа подаровано).

З урахуванням зазначеного при первісному визнанні безоплатно отримані фінінвестиції в асоційоване підприємство у бухобліку підприємства-інвестора відображатимуть проведенням: Дт 141 Кт 424 на суму справедливої вартості інвестиції.

Відповідно до п. 11 П(С)БО 12 фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства на дату балансу відображають за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій, відповідно, збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування (п. 3 П(С)БО 12).

Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому об’єкт інвестування відповідає визначенню асоційованого або дочірнього підприємства. Застосування методу участі в капіталі для обліку фінансових інвестицій припиняється з останнього дня місяця, в якому об’єкт інвестування не відповідає критеріям асоційованого або дочірнього підприємства.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, відповідно до п. 12 П(С)БО 12 на дату балансу відображають за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (окрім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що призвело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об’єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більша за інший додатковий капітал або додатковий вкладений капітал інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об’єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об’єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство також зменшується на суму зменшення корисності інвестиції.

Оскільки йдеться про зміни у власному капіталі асоційованих та/або дочірніх підприємств, то очевидно, що інвестору потрібно мати фінансову звітність таких підприємств, дані якої він використає для формування оцінки таких інвестицій на дату балансу.

Приклад обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі наведено в додатку 2 до П(С)БО 12.

Щодо податкових наслідків, то оскільки інвестором є юрособа — єдинник 4 групи, податкових наслідків від операції з безоплатного отримання від фізособи частки в статутному капіталі іншого єдинника 4 групи, у обдарованого єдинника, вважаємо, не виникатиме. Адже відповідно до п. 2921.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) об’єктом оподаткування для платників єдиного податку 4 групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

А базою обкладення єдиним податком для представників 4 групи є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового звітного року відповідно до порядку, встановленого ПКУ (п. 2921.2 ПКУ).

Водночас, вважаємо, що за подальшого продажу цієї фінансової інвестиції дохід від продажу включатиметься до загальної суми доходу при визначенні інвестором — єдинником 4 групи частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Як єдиннику оподатковувати доходи від операцій із чужими корправами, розглянуто в матеріалі у додатку до газети «Все про бухгалтерський облік» № 33 за 2018 рік. Із нього ви дізнаєтеся, зокрема, і про оподаткування в разі одержання в подарунок корпоративних прав  іншого підприємства.

Також може бути корисним матеріал «Придбання-продаж корправ ТОВ: облік та податкові аспекти в інвестора», опублікований у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 33 за 2018 р. на стор. 44.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати