Облік внеску майна до статутного капіталу підприємства-єдинника
Наше підприємство стає засновником фірми на єдиному податку і вносить до статутного капіталу основні засоби. За якою вартістю провести передачу майна? Як показати в бухгалтерському та податковому обліку?

Відповідь: Відповідаємо на Ваші запитання по черзі.
1. Вибір оцінки внесених до статутного капіталу необоротних активів узгоджується між інвестором (товариством, яке отримує частку в статутному капіталі іншого підприємства і стає його співучасником) та емітентом корпоративних прав (товариством, яке продає частку в своєму статутному капіталі).

Ціна придбання — це ціна, рівень якої залежить винятково від домовленостей сторін договору купівлі-продажу. Тому сторони можуть домовитися про купівлю-продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) в обмін на необоротні активи за їх:
— залишковою вартістю — якщо підприємство-інвестор проводило переоцінку, у результаті чого величина залишкової вартості відповідає рівню ринкової (справедливої) вартості. Зауважимо, що у випадку переоцінки об’єктів основних засобів обов’язкове проведення оцінки такого майна із залученням незалежного професійного оцінювача (абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 р. № 2658-III, далі — Закон № 2658);
— справедливою вартістю — якщо підприємство-інвестор не проводило переоцінку та/або компетентні представники емітента корпоративних прав, які беруть участь в укладанні угоди, розуміють, що залишкова вартість об’єкта необоротного активу, який надаватиметься в обмін на корпоративні права, відрізняється від його справедливої (ринкової) вартості. У такому разі проводити оцінку щодо рівня вартості цих об’єктів необоротних активів формально необов’язково. Адже такої підстави серед наведених в ч. 2 ст. 7 Закону № 2658 немає. Однак практика свідчить про те, що під час перевірок податківці звертають увагу на наявність у таких випадках акта незалежної оцінки. Адже самостійне встановлення підприємством рівня ціни може бути умисно заниженим з метою заниження об’єкта обкладення (податком на прибуток, єдиним податком та ПДВ). Тому ми радимо проводити незалежну оцінку майна, що передається, як внесок до статутного капіталу.
— іншою вартістю, за якою сторони погодяться придбати/продати частку в статутному капіталі за негрошові внески (внесок необоротними активами).
2.1. Щодо оподаткування в інвестора (платника податку на прибуток)
Податок на прибуток
Об’єктом обкладення податком на прибуток є бухфінрезультат, скоригований на різниці відповідно до пп. 134.1.1 р. ІІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ).
У пп. 140.4.1 ПКУ передбачено зменшувальне коригування бухфінрезультату на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування).
При цьому пп. 140.4.1 ПКУ застосовується з метою усунення подвійного оподаткування операцій з виплати дивідендів між платниками податку на прибуток. Позаяк платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм власникам (учасникам), то повинен нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Оскільки з 2018 року платники єдиного податку дивідендний аванс з податку на прибуток при виплаті дивідендів не нараховують і не сплачують (див. пп. 57.11.2 ПКУ), зменшувальне коригування відповідно до пп. 140.4.1 ПКУ інвестором (платником податку на прибуток) не застосовується (див. ІПК ДФСУ від 03.10.17 р. № 2116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
У пп. 140.5.3 ПКУ передбачено збільшувальне коригування бухфінрезультату на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі. Суму такого коригування потрібно брати з бухоблікового проведення: Дт 96 Кт 141.
При цьому ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму знецінення фінансової інвестиції в дочірнє підприємство, якщо така фінансова інвестиція не обліковується за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації та оцінюється за її собівартістю згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Така операція відображається у складі фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку (див. ІПК ДФСУ від 02.11.17 р. №2486/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
ПДВ
Операція із внесення інвестором (платником ПДВ) до статутного капіталу ТОВ товарно-матеріальних цінностей є об’єктом обкладення ПДВ, позаяк є постачанням товарів (пп. 14.1.191 ПКУ) та підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою 20% (пп. «а» п.185.1 ПКУ).
2.2. Щодо оподаткування в емітента (платника єдиного податку)
Єдиний податок
Суми коштів і вартість майна, отримані ТОВ як внески до СК, не є об’єктом обкладення єдиним податком. Попри те, що з метою обкладення єдиним податком доходом вважається будь-який дохід у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах, зазначені суми внесків не належать до складу оподатковуваних доходів (п.п. 292.1, 292.11 ПКУ).
ПДВ
Товариство-емітент (до статутного капіталу якого внесено ТМЦ) має право на податковий кредит за цією операцією на підставі податкової накладної, складеної засновником та зареєстрованої ним в ЄРПН. Відповідно, якщо засновник — неплатник ПДВ, про податковий кредит й мови немає, позаяк право складання податкової накладної є лише у платників ПДВ.
3.1. Щодо бухобліку в інвестора (платника податку на прибуток)
Підготовка об’єктів ОЗ до вибуття з метою внесення до статутного капіталу іншого товариства відображається в обліку інвестора класично:
— Дт 131 Кт 10 — списано суму нарахованого зносу об’єкта ОЗ;
— Дт 286 Кт 10 — переведено об’єкт ОЗ до складу необоротних активів, що утримуються для продажу (як цього вимагає п. 6 П(С)БО 27);
— Дт 377 Кт 712 — передано об’єкт ОЗ за погодженою засновниками вартістю (оформлюють актом форми № ОЗ-1);
— Дт 712 Кт 641/ПДВ — нараховано ПЗ з ПДВ при передачі об’єкта ОЗ.
Якщо ОЗ передається за вартістю меншою, ніж його балансова вартість, на різницю потрібно нарахувати ПДВ-зобов’язання: Дт 949 Кт 641;
— Дт 943 Кт 286 — списано балансову вартість переданого об’єкта;
— Дт 141 Кт 377 — відображено придбання фінінвестиції у вигляді частки у статутному фонді.
Відображення операцій інвестування (придбання частки в статутному капіталі іншого ТОВ) у бухобліку інвестора залежить від обраного методу обліку фінансових інвестицій.
Якщо підприємство інвестує в асоційовані1, дочірні2 підприємства чи в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), такі фінінвестиції обліковують за методом участі в капіталі (п. 11 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»).
Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображають за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором та об'єктом інвестування (абз. 1 п. 12 П(С)БО 12).
Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі.
Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування (абз. 2 п. 12 П(С)БО 12). Приклад відображення таких дивідендів у бухгалтерському обліку наведено в додатку 2 до П(С)БО 12.
Тобто якщо об’єкт інвестування (у цьому випадку — платник єдиного податку) отримав прибуток за звітний період, у бухобліку в нього буде проведення: Дт 141 Кт 72. На суму нарахованих дивідендів, що підлягає отриманню, робиться запис: Дт 373 Кт 141.
Якщо об’єкт інвестування (у цьому випадку — платник єдиного податку) отримав збиток за звітний період, то проведення в обліку інвестора буде таким: Дт 96 Кт 141.
Якщо інвестор веде облік не за методом участі в капіталі, тоді дохід в бухобліку він відображає за датою нарахування дивідендів: Дт 373 Кт 731.
Облікові особливості  внеску до статутного капіталу майном (основними засобами) розглянуто в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 33 за 2018 рік на стор. 4, № 62 за 2015 рік та № 110 за 2014 рік.
3.2. Щодо бухобліку в емітента (платника єдиного податку)
У бухобліку емітента внески до статутного капіталу майном відображатимуться так:
— Дт 46 Кт 40 — на суму збільшення статутного фонду (відображено заборгованість засновників);
— Дт 152 Кт 46 — на вартість отриманого об’єкта ОЗ як внесок до статутного фонду (сформовано первісну вартість отриманого об’єкта ОЗ виходячи із суми, погодженої засновниками);
— Дт 641/ПДВ Кт 46 — на суму податкового кредиту з ПДВ (якщо інвестор — платник ПДВ, який склав податкову накладну  і зареєстрував її в ЄРПН);
— Дт 10 Кт 152 — введено в експлуатацію об’єкт ОЗ, який було внесено до статутного капіталу.
___________________________
1 Асоційоване підприємство — підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора (п. 4 П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»).
Суттєвий вплив — повноваження брати участь в ухваленні рішень щодо фінансової, господарської й комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути (п. 3 П(С)БО 12):
1) володіння 20% або більше акцій (статутного капіталу) підприємства;
2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;
3) участь в ухваленні рішень;
4) взаємообмін управлінським персоналом;
5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.
2 Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства (п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»).
Контроль — вирішальний вплив на фінансову, господарську й комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності (п. 4 П(С)БО 19).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати