Ведення обліку генпідрядника щодо об’єкта будівництва
Підприємство виступає генпідрядником. Згідно з договором виконує роботи з капітального ремонту об’єкта будівництва. Яким чином ведеться облік та розподіл, списання загальновиробничих витрат: — якщо об’єкт будівництва один; — якщо об’єктів декілька?

Облік витрат у будівництві регламентується нормами П(С)БО 18 «Будівельні контракти» та П(С)БО 16 «Витрати».

Так, відповідно до п. 12 П(С)БО 18 витрати за будівельним контрактом включають: 

— витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту; 

— загальновиробничі витрати.

До складу загальновиробничих витрат, відповідно до п. 14 П(С)БО 18, включаються передбачені П(С)БО 16 витрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва з розподілом між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу при нормальній потужності (пропорційно до прямих витрат; обсягів доходів; прямих витрат на оплату праці; відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо).

Якщо детальніше, то до складу загальновиробничих витрат у будівництві відносять:

1) витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва: на оплату праці та соціальне страхування працівників апарату управління окремих виробничих підрозділів і робітників, які здійснюють обслуговування такого апарату управління; на службові відрядження зазначеного апарату управління; амортизацію основних засобів та інших необоротних активів відповідного призначення; утримання, експлуатацію і ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підземного будівництва (за наявності відповідних договорів); транспортне обслуговування будівельного виробництва; оплату послуг кредитно-фінансових установ та поштово-телеграфних послуг; матеріально-технічне забезпечення апарату управління; оплату послуг консультативного та інформаційного характеру;

2) витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та удосконалення технології: на геодезичні роботи; упорядкування та утримання будівельних майданчиків; перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інше будівництво; амортизацію і поточний ремонт обладнання та пристосувань, що віднесені до основних засобів і не можуть бути включені до прямих витрат (бункерів для бетонів та розчинів, огороджувальної техніки небезпечних зон виконання робіт тощо); будівництво, ремонт, утримання та переміщення нетитульних тимчасових споруд, приміщень санітарно-побутового призначення; вартість малоцінного та швидкозношуваного виробничого інвентарю та інструментів; витрати на підготовку об’єктів будівництва до здавання; витрати некапітального характеру на удосконалення технології та організації, забезпечення якості будівництва, винахідництво і раціоналізацію; утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків тощо;

3) витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках, у т.ч. на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (у т.ч. миючими засобами); проведення спеціального навчання працівників, організацію лекцій, доповідей, семінарів з техніки безпеки; вартість спеціального харчування відповідних категорій працівників, а також газованої солоної води; витрати на проведення обов’язкового медичного огляду окремих категорій працюючих та ін.;

4) інші загальновиробничі витрати: страхування майна, ризиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників (згідно із законодавством); охорона навколишнього середовища; створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (оплата відпусток, виконання гарантійних зобов’язань тощо); оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівників за рахунок підприємства; витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом; доплати і надбавки при виконанні робіт вахтовим методом; компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента і транспорту; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; податки, збори та інші обов’язкові платежі (згідно із законодавством), що відносяться на собівартість будівельно-монтажних робіт, тощо.

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяють на змінні та постійні. Кожне підприємство самостійно вирішує питання (у наказі про облікову політику) про склад змінних і постійних загальновиробничих витрат.

Водночас згідно з П(С)БО 18 особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати в повному обсязі (як змінні, так і постійні) підлягають розподілу між об’єктами будівництва, що виконуються будівельною організацією, виходячи з нормальної виробничої потужності.

Розподіляються загальновиробничі витрати між об’єктами будівництва з використанням бази розподілу, установленої будівельною організацією самостійно з урахуванням специфіки робіт, що виконуються. Базою розподілу таких витрат можуть бути:

— сума всіх прямих матеріальних загальновиробничих витрат;

— сума прямих загальновиробничих витрат на оплату праці;

— нормативні або фактичні витрати праці на виконання будівельно-монтажних робіт (у людино-годинах);

— час, відпрацьований будівельними машинами і механізмами на будівництві конкретних об’єктів (у машино-годинах), та ін.

Розподілені витрати списують на собівартість об’єкта будівництва проведенням: Дт 231  Кт 91.

Заведена методика розподілу загальновиробничих витрат, з урахуванням нормальної виробничої потужності, зумовлює можливість того, що наприкінці звітного періоду частина як постійних, так і змінних загальновиробничих витрат виявиться нерозподіленою (якщо фактична база розподілу таких витрат буде меншою за прийняту під час планування з огляду на нормальну виробничу потужність). Сума нерозподілених загальновиробничих витрат підлягає списанню на собівартість реалізованої продукції (послуг) у періоді їх виникнення: Дт 903 Кт 91.

Під час розподілу та списання загальновиробничих витрат варто враховувати, що генпідрядник (згідно з укладеним договором із субпідрядником) може щомісячно певну частку окремих статей загальновиробничих витрат відносити на витрати з обслуговування субпідрядника:

1) на суму витрат, що компенсуються субпідрядником: Дт 903 Кт 91;

2) на суму доходу, який компенсується субпідрядником (з урахуванням податкового зобов’язання з ПДВ): Дт 63 Кт 703;

3) на суму податкового зобов’язання з ПДВ: Дт 703 Кт 641/ПДВ.

Отже, на суму витрат, компенсованих субпідрядником, зменшуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу та списанню на собівартість об’єкта будівництва.

Умовно-числовий приклад розрахунку розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до П(С)БО 16.

Якщо об’єкт будівництва — один, то загальновиробничі витрати не розподіляють.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати