Відображення в бухгалтерському та податковому обліку послуг
Як в бухгалтерському та податковому обліку показати послуги з проектних, електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт з електропостачання приміщень підприємства, коли немає власної підстанції? Сума робіт при включенні до витрат призведе до збиткового фінансового результату.

Первісна вартість об'єкта основних засобів (далі — ОЗ) містить такі витрати (п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби»): 

— суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ОЗ; 

— суми ввізного мита; 

— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо їх не відшкодовують підприємству/установі); 

— витрати зі страхування ризиків доправлення ОЗ; 

— витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобів; 

— інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Крім того, відповідно до п. 48 Методичних рекомендацій з бухобліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561 (далі — Методрекомендації № 561), витрати на придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнають незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Витрати на виготовлення, придбання та поліпшення об'єктів (капітальні інвестиції) групують за такими напрямками робіт (витрат): 

проектно-вишукувальні роботи; 

— будівельні роботи; 

роботи з монтажу устаткування; 

— придбання устаткування, що потребує монтажу; 

— придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю; 

інші капітальні роботи і витрати.

Відповідно до п. 49 Методрекомендацій № 561 за підрядного способу виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт вартість виконаних та оформлених в установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).

Видатки для підтримання об'єкта основного засобу (чим є приміщення/будівля) в робочому стані (технічний огляд, нагляд, обслуговування, ремонт тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання включають до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7). 

Але з урахуванням п.п.29—33 Методрекомендацій № 561, якщо йдеться про проектні, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи щодо введеного в експлуатацію об’єкта ОЗ, їх можна спробувати розглянути як ремонт чи поліпшення ОЗ.

Для правильного відображення в обліку ремонтів і поліпшень об’єктів ОЗ належить чітко визначити, чи призводять такі операції до збільшення майбутніх економічних вигід від використання ОЗ. Саме від цього залежатиме облік витрат на ремонт чи поліпшення.

Водночас згідно з п. 29 Методрекомендацій № 561 рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що призведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюють їх для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, ухвалює керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.

У п. 29 Методрекомендацій № 561 сказано: витрати на поліпшення ОЗ для відновлення майбутніх економічних вигід, очікуваних від їх використання, визнають капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його очікуваного відшкодування. Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання ОЗ, включаючи його ліквідаційну вартість.

Тому формально вид і значущість здійснюваних з ОЗ маніпуляцій (поточний чи капітальний ремонт, поліпшення тощо) визначає керівник підприємства у відповідному наказі. На користь цього свідчить роз’яснення в листі Мінфіну України від 22.05.17 р. № 35210-07/23-1937/1689.

Просто під час кваліфікації того чи іншого процесу (ремонт, дообладнання, поліпшення тощо) варто керуватися озвученими в п. 29 Методрекомендацій № 561 приписами, зважаючи на результати аналізу існуючої ситуації та суттєвість таких витрат.

Таким чином, аби не відображати вартість послуг за проектними, електромонтажними та пусконалагоджувальними роботами з електропостачання приміщень підприємства, можна спробувати скласти наказ керівництва про те, що зазначені види робіт спрямовано на підвищення техніко-економічних можливостей об'єкта, що призведе у майбутньому до збільшення економічних вигід. У зв’язку з цим прийнято рішення обліковувати витрати на ці роботи у складі капітальних інвестицій у збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ (приміщення). 

У бухобліку це матиме такий вигляд: Дт 152 Кт 631 (685) і Дт 103 Кт 152.

Заразом збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ вплине на суму його амортизації, яку обліковують у складі відповідних витрат.

Також капітальні поліпшення об’єкта ОЗ можуть потребувати перегляду (в бік збільшення) строку корисного використання.

У податково-прибутковому обліку такі операції відображатимуть з урахуванням коригувань, передбачених п. 138.1 та п. 138.2 Податкового кодексу України.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати