Нацбанк роз’яснив, як банкам перейти на новий МСФЗ 9
Рубрики
02.03.2018 | 08:02

Нацбанк розповів про деякі особливості переходу банків на новий МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який є обов'язковим до застосування з 1 січня 2018 року. Основні рекомендації такі:

1) МСФЗ 9 застосовують ретроспективно до фінінструментів, визнання яких не було припинено на дату його застосування (на 01.01.18 р.), відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та перехідних положень МСФЗ 9;

2) під час класифікації фінактивів банк визначає бізнес-моделі управління фінактивами станом на 01.01.18 р., а характеристику грошових потоків — станом на дату первісного визнання фінансових активів;

3) зміну в обліковій політиці застосовують ретроспективно, за винятком тих випадків, коли неможливо визначити вплив на конкретний період або кумулятивний вплив зміни (див. п. 42Н та 42О МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»);

4) перерахунку порівняльної інформації за попередній звітний період (2017 рік) під час застосування МСФЗ 9 не вимагається;

5) банк визнає різницю між попередньою балансовою вартістю фінінструмента та новою балансовою вартістю фінінструмента у зв'язку із застосуванням МСФЗ 9 у складі вхідного сальдо на 01.01.18 р. відповідних рахунків капіталу (5030 «Нерозподілені прибутки минулих років» або 5031 «Непокриті збитки минулих років», групи рахунків 510 «Результати переоцінки» тощо).

Крім того, Нацбанк роз’яснив деякі питання бухобліку.

Щодо простроченої заборгованості.

Якщо будь-який платіж (основна сума або проценти) за борговим фінансовим інструментом є простроченим, то такий фінансовий інструмент у сумі валової балансової вартості визнається в бухобліку простроченим. У разі погашення клієнтом усієї простроченої заборгованості борговий фінансовий інструмент у сумі валової балансової вартості визнається в бухобліку як строковий.

Заборгованість за кредитом овердрафт, не погашена у визначений договором строк, у повній сумі відображається в обліку за відповідним балансовим рахунком з обліку кредитів з окремим параметром аналітичного рахунку простроченої заборгованості.

Щодо модифікації фінансового активу.

Модифікація фінансового активу розглядається як зміна умов договору за фінансовим активом. Якщо модифікація фінансового активу не призводить до припинення визнання, то здійснюється коригування валової балансової вартості фінансового активу та визнається результат від такої модифікації за рахунком неамортизованого дисконту/премії в кореспонденції з рахунками доходу або витрат від модифікації фінансового активу. Після відображення результатів від модифікації необхідно здійснити оцінку кредитного ризику для уточнення суми оціночного резерву за фінактивом, навіть якщо рівень кредитного ризику не змінився.

Якщо модифікація призводить до припинення визнання фінактиву, банк на дату модифікації має здійснити нарахування процентного доходу, амортизацію дисконту/премії, аналіз зміни очікуваного кредитного збитку для коригування оціночного резерву, переоцінку до справедливої вартості. Визнання нового фінактиву здійснюється за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію, що безпосередньо пов'язані зі створенням цього нового фінактиву.

Банк у внутрішніх процедурах (положеннях) має визначити чіткі критерії модифікації, які призводять або не призводять до припинення визнання.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку перегляду попередніх оцінок.

У разі перегляду сум попередніх оцінок (коли змінюється сума або строки платежу без змін умов договору, тобто модифікація не відбувається) банк коригує валову балансову вартість фінактиву з використанням балансового рахунку неамортизованого дисконту/премії в кореспонденції з рахунками процентних доходів або витрат.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку кредитних збитків.

Банк, відповідно до внутрішньої методики, відображає в бухобліку за окремим аналітичним рахунком дисконту/премії очікувані кредитні збитки, якщо такі кредитні збитки не обліковуються за рахунком резерву.

Така ситуація можлива за придбаними кредитно-знеціненими або модифікованими фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю чи справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході.

Банк розраховує очікувані кредитні збитки відповідно до МСФЗ та своєї внутрішньої політики управління кредитним ризиком, що визначена з урахуванням п. 35Д та п. 35Е МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Щодо операцій з відстрочення платежу.

Банк відображає в обліку продаж активів та послуг з відстроченням платежу за рахунками дебіторської заборгованості, якщо таке відстрочення виникає в процесі звичайної діяльності банку і пов'язане з певними процедурами оформлення документів.

Щодо складання фінзвітності банків за 2017 рік.

Згідно з МСБО 1 «Подання фінансових звітів» фінзвітність, що складається відповідно до вимог МСФЗ, має відповідати всім вимогам чинних МСФЗ.

Крім того, банки мають розкрити інформацію про застосування або незастосування МСФЗ, які опубліковані, але ще не набрали чинності відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», а також визначити, який вплив вони матимуть на фінансові звіти банку в період першого застосування.

Тому в примітках до фінзвітності за 2017 рік банк має більш детально, ніж в минулих роках, зазначити вплив застосування МСФЗ 9 на його фінансовий стан, прибутки/збитки, інший сукупний дохід, капітал.

 Лист НБУ «Про затвердження постанови» від 23.02.18 р. № 60-0006/11168

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати