Юридичний словник

Абонент телекомунікаційних послуг

споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.03 р. № 1280-IV

Абонентна плата (в сфері телекомунікацій)

фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.03 р. № 1280-IV

Аваль

вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя.

пп. 14.1.1 Податкового кодексу України

Авалювання

оформлення юридичною або фізичною особою авалю за векселем, тобто прийняття зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк.

п. 1.2 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.02 р. № 508

Аванс

сума коштів, яка вноситься в рахунок наступних платежів або виплачується в рахунок майбутніх виплат, передбачених законодавчими актами.

Загальновживаний юридичний термін

Авансові платежі (передоплата)

грошові кошти, внесені платником податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім'я органів доходів і зборів в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів.

ч. 2 ст. 299 Митного кодексу України

Аварійна ситуація

ситуація, яка характеризується відхиленням від нормальних умов життя і діяльності людей, що призвело (може призвести) до загрози життю та здоров'ю людей, руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів.

п. 1.3 Правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 07.05.13 р. № 286

Аварійний комісар

особа, яка займається визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до якої встановлюються актами чинного законодавства України.

ч. 2 ст. 25 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР

Аварія

небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб'єкта господарювання загрозу життю або здоров'ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

ст. 2 Кодексу цивільного захисту України

Автомобіль вантажний

автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів.

ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.01 р. № 2344-III

Автомобіль легковий

автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.01 р. № 2344-III

Автомобільний перевізник

фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами.

ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.01 р. № 2344-III

Автор

фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір

ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII

Авторська винагорода

плата творцю (винахіднику, автору) за використання об'єкта права інтелектуальної власності, розмір якої визначається договором з урахуванням положень нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності.

п. 2 Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою КМУ від 03.10.07 р. № 1185

Агентський договір

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

ч. 1 ст. 297 Господарського кодексу України

Адвокат

фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.12 р. № 5076-VI.

ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.12 р. № 5076-VI

Адвокатська діяльність

незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.12 р. № 5076-VI

Адміністративна послуга

результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.

ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.12 р. № 5203-VI

Адміністративне правопорушення

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Адміністративний позов

звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах.

Ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України

Адміністративно-господарський штраф

це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.

Ст. 241 Господарського кодексу України

Адміністративно-господарські санкції

заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:
— вилучення прибутку (доходу);
— адміністративно-господарський штраф;
— стягнення зборів (обов'язкових платежів);
— застосування антидемпінгових заходів;
— припинення експортно-імпортних операцій;
— застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в порядку, визначених законом;
— зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності;
— анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
— обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;
— ліквідація суб'єкта господарювання;
— інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами.

Ст.ст. 238, 239 Господарського кодексу України

Адміністративно-територіальна одиниця

область, район, місто, район у місті, селище, село.

Ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР

Адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об'єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Пп. 14.1.11 Податкового кодексу України

Активи

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV

Акцепт

згода на оплату або гарантування оплати документів.

П. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22

Акцизний податок

непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

Пп. 14.1.4 Податкового кодексу України

Акціонери товариства

фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VI

Акціонерне товариство

господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VI

Алкогольні напої

продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP

Амністія

повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Ст. 1 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.96 р. № 392/96-ВР

Амортизація

систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Пп. 14.1.3 Податкового кодексу України

Аналогія закону

Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

Ст. 8 Цивільного кодексу України

Аналогія права

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

Ст. 8 Цивільного кодексу України

Андеррайтинг

укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом. Андеррайтер може надавати консультації емітенту щодо розміщення цінних паперів цього емітента.

Ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV

Антимонопольний комітет України

державний орган із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Ст. 1Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.93 р. № 3659-XII

Антитерористична операція

комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.

Ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.03 р. № 638-IV

Ануїтет

періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі.

Ст. 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03 р. № 1057-IV

Апостиль

(франц. apostille - помітка на полях, примітка, рекомендаційна приписка, постскриптум)

спеціальний штамп, який, відповідно до Гаазької конвенції 1961 р., ставиться на офіційних документах, що надходять від держав - учасниць Конвенції. Апостиль звільняє ці документи від необхідності дипломатичної чи консульської легалізації. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і справжність печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ (ст. 5 Конвенції).

Офіційними документами, за Конвенцією, є, зокрема: документи, які надходять з нотаріату, адміністративних і судових органів; свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану; документи, що надходять від органу або посадової особи, які підлягають юрисдикції держави і підпис на яких може бути засвідчений шляхом апостиля без попереднього засвідчення підпису нотаріусом. Конвенція не поширюється на документи, які видаються дипломатичним або консульським агентам, а також на адміністративні документи, що безпосередньо стосуються комерційної або митної операції (ст. 1). Кожна держава - учасниця Конвенції призначає органи, яким надаються повноваження на проставлення апостиля. Вона сповіщає про це Міністерство закордонних справ Нідерландів у момент передачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти (ст. 6). Апостиль повинен відповідати зразку, що додається до Конвенції, і може бути складений офіційною мовою органу, який видає його.

Загальновживаний юридичний термін

Арбітражна угода

це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.

Ст. 7 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.94 р. № 4002-XII

Арбітражний керуючий

фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р. № 2343-XII

Арешт майна

Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:
— винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
— винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;
— винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
— проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 р. № 606-XIV

Арешт

Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.
Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.
Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років.

Ст. 60 Кримінального кодексу України

Архівна довідка

документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.

Ст. 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ

це відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.

Ст. 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII

Аудит

це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.

Ст. 363 Господарського кодексу України

Аудитор

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Ст. 4 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-XII

Аудиторська діяльність

діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Ст. 362 Господарського кодексу України

Аудіовізуальний твір

твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

Ст. 1Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII

Аукціон

спосіб продажу об'єкта аукціону учасникові, який запропонував найвищу ціну.

П. 2 Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.07.09 р. № 689

Афілійована особа

юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи.

Ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 р. № 2664-III