Юридичний словник

Д

Давальницька сировина

сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

Пп. 14.1.41 Податкового кодексу України

Дачний будинок

будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього.

П. 2 Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.15 р. № 79

Двосторонній правочин

погоджена дія двох або більше сторін.

Ст. 202 Цивільного кодексу України
Двосторонній договір

договір, у якому правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Ст. 626 Цивільного кодексу України

Дебітор

особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших активів.

Пп. 14.1.43 Податкового кодексу України
Дебіторська заборгованість

сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

П. 4 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

Демобілізація

комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати мирного часу.

Ст. 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII

Демпінг

ввезення на митну територію країни імпорту товару за цінами, нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.

Ст. 1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р. № 330-XIV

Депозит (вклад)

кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом.

Пп. 14.1.44 Податкового кодексу України

Державна таємниця

вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Ст. 1 Закону України "Про державну таємницю" від 21.01.94 р. № 3855-XII
Державний реєстратор

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.03 р. № 755-IV

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо порушників.

Ст. 39 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004-XII

Дивіденд акціонерного товариства

частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.08 р. 514-VI

Ділова репутація

сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.01 р. № 2664-III

Добровільне страхування

страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Ст. 6 Закону України "Про страхування" від 07.03.96 р. № 85/96-ВР

Довіреність

письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Ст. 244 Цивільного кодексу України

Докази

будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України

Дочірнє підприємство

підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого).

П. 3.1.7 Державного класифікатора України Класифікація організаційно- правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.04 р. № 97