Юридичний словник

Ф

Фермерське господарство

є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

1 ст. 114 Гл. 11 Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-IV

Фіктивним банкрутством

визнається завідомо неправдива заява суб'єкта підприємництва до суду про нездатність виконати зобов'язання перед кредиторами та державою. Встановивши факт фіктивного банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує санкції, передбачені законом.

2 ст. 215 Гл. 23 Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-IV

фіктивне банкрутство

завідомо неправдива офіційна заява громадянина-засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина-підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі;

п.4 Р.1 Наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства"від 19.01.2006, № 14

Фіктивне підприємництво

створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона

1 ст. 205 Кримінального кодексу України від 05.04.01 р. № 2341-III

Філія

відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

1 ст. 95 Цивільного кодексу України від 16.01.2003, № 435-IV

Фінансова установа

юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.

п.1 ч.1 ст. 1 Р.1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001, № 2664-III

Фінансова установа

юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг і яка внесена до відповідного реєстру в порядку, установленому законом.

п.1.1 Р.1 Постанови НБУ "Про затвердження Положення про валютний контроль" від 08.02.2000 р. № 49

Фінансова установа

юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів).

п. 2 Р.1 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 41 "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ" від 28.08.03 р.

Форс - мажорні обставини

незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та вантажовідправника (вантажоодержувача), наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.

 

надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, пожежа, вибух), умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;

п.1.3 Р.1 Розпорядження Національної комісії регулювання електроенергетики "Про надання ліцензіатами інформації за Формою моніторингу показників якості послуг у I півріччі та II півріччі 2009 року" від 18.12.08 р. № 153-р

 

надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:

Фрахт

винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

  • перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;
  • перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом;
п.14.1.260 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

За договором факторингу

(фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким банк передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи.

1 ст. 350 Гл. 35 Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-IV