Юридичний словник

В

Валютні кошти

валютні цінності:
- іноземна валюта готівкою,
- платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті,
- цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті,
- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

Ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII

Вантаж

майно, крім багажу, а також бортових припасів (для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться транспортними засобами.

Ст. 1 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.09 р. № 1710-VI

Вахтовий метод

особлива форма організації служби (роботи) працівників міліції охорони та воєнізованої охорони в разі їх неможливого щоденного повернення до місця постійного проживання.

П. 1.3 Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС України від 27.10.10 р. № 507

Вбудовані приміщення

приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

П. 2 Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою КМУ від 28.10.04 р. № 1442

Векселедавець

юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель.

П. 1.2 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 16.12.02 р. № 508

Векселедержатель

юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред'явника, або шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав.

П. 1.2 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 16.12.02 р. № 508

Вексель

цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

Ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV

Вигодоодержувач

особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.

Ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII

Видавнича діяльність

організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Ст. 1 Закону України «Про видавничу справу» від 05.06.97 р. № 318/97-ВР

Виділ юридичної особи

перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Ст. 109 Цивільного кодексу України

Виключне право

майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)

це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 р. № 606-XIV

Виконавчі документи

оформлені в установленому порядку виконавчі листи судів та накази господарських судів, видані на виконання рішень про стягнення коштів, а також інші документи, визначені Законом України "Про виконавче провадження".

П. 2 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою КМУ від 03.08.11 р. № 845

Винахід (корисна модель)

результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р. № 3687-XII

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - підприємця, визначені цим Законом.

Ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV

Випуск цінних паперів

сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії.

Ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV

Відокремлений підрозділ юридичної особи

це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV

Відступлення права вимоги

операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Пп. 14.1.255 Податкового кодексу України

Відумерлість спадщини

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Ст. 1277 Цивільного кодексу України

Відходи

будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Ст. 1 Закону України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР

Військова служба

державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII

Вкладник

фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Ст. 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.12 р. № 4452-VI

Володілець персональних даних

фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 р. № 2297-VI

Волонтер

фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами восьмим та дев'ятим частини третьої статті 1 цього Закону, а також у медичних закладах.
Іноземці та особи без громадянства здійснюють волонтерську діяльність через організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

Ст. 7 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.11 р. № 3236-VI