Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010

Чинний з 01.01.2012 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016:2010

(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.17 р. № 211)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державний класифікатор продукції та послуг (далі - ДКПП) - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

ДКПП:

  • згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;
  • узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД). У ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;
  • пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

  • виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;
  • складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
  • забезпечувати функціювання системи оподаткування суб'єктів господарювання;
  • провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;
  • використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об'єкт класифікації в ДКПП - продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо - згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1).

Таблиця 1 - Структура ДКПП на рівні секцій

СекціяНазваРозділи
A Продукція сільського господарства; лісового господарства та рибного господарства 01 - 03
B Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів 05 - 09
C Продукція переробчої промисловості 10 - 33
D Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря 35
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування 36 - 39
F Об'єкти будівництва та будівельні роботи 41 - 43
G Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів 45 - 47
H Послуги щодо транспортування та зберігання 49 - 53
I Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням 55, 56
J Послуги телекомунікаційні та інформаційні 58 - 63
K Послуги фінансові та страхові 64 - 66
L Послуги, пов'язані з нерухомістю 68
M Послуги професійні, наукові та технічні 69 - 75
N Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги 77 - 82
O Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування 84
P Послуги у сфері освіти 85
Q Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги 86 - 88
R Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності 90 - 93
S Послуги інші 94 - 96
T Послуги домашніх господарств як роботодавців; різноманітні товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку 97 - 98
U Послуги екстериторіальних організацій і органів 99

ДКПП складається з трьох блоків: 

Перший блок - блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

ХХ - розділ
ХХ.Х - група
ХХ.ХХ - клас
ХХ.ХХ.Х - категорія
ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ - позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х - тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ - підтип

Приклад:

32 - розділ "Вироби промислові, інші"

32.5 - група "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50 - клас "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50.2 - категорія "Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої"

32.50.22 - підкатегорія "Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у."

32.50.22-39 - позиція "Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів"

32.50.22-39.1 - тип "Системи ортезів на хребет"

32.50.22-90.11 - підтип "Ортези на крижово-клубовий відділ хребта".

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок - блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок - блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об'єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку".

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо. 

Скорочення, які використовуються в ДКПП:

А ампер
В вольт
Вт ват
г грам
Гц герц
К градус Кельвіна
кВ кіловольт
кВ·А кіловольт-ампер
кВ·Ар кіловольт-ампер реактивний
кВт кіловат
кг кілограм
кН кілоньютон
л літр
м метр
м2 квадратний метр
м3 кубічний метр
мас. % відсоток умісту за масою
мл мілілітр
мм міліметр
МПа мегапаскаль
об. % відсоток умісту за об'ємом
° C градус Цельсія
см сантиметр
см2 квадратний сантиметр
см3 кубічний сантиметр
т тонна

Скорочення "н. в. і. у." означає "не введені в інші угруповання".

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати