• Головна
 • Документи
 • Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798 "Про національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798 "Про національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі - підрядниками за будівельними контрактами (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

 • аванси за будівельним контрактом - грошові кошти або інші активи, отримані у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом;
 • будівельний контракт - договір про будівництво;
 • будівництво - спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
 • валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом - сума перевищення витрат і визнаного профіциту (за вирахуванням визнаного дефіциту) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту;
 • валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом - сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами і визнаним профіцитом (за вирахуванням визнаного дефіциту) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту;
 • відхилення від ціни за будівельним контрактом - зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту;
 • витрати за будівельним контрактом - собівартість робіт за будівельним контрактом;
 • заохочувальні виплати за будівельним контрактом - додаткові суми, що сплачуються за виконання (перевиконання) умов контракту;
 • контракт з фіксованою ціною - будівельний контракт, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв. м, кількість місць тощо);
 • контракт за ціною "витрати плюс" - будівельний контракт, який передбачає ціну як суму фактичних витрат на його виконання та додаткового відсотка від суми цих витрат або фіксованої величини;
 • об'єкт будівництва - окремі будівлі і споруди або сукупність будівель і споруд, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом;
 • підрядник - суб'єкт державного сектору, який укладає будівельний контракт та виконує передбачені цим контрактом роботи і передає їх замовникові;
 • претензія за будівельним контрактом - сума майнової відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагається відшкодувати понад ціну контракту;
 • проміжні рахунки - рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовнику для оплати.

II. Визнання доходів та витрат протягом виконання будівельного контракту

1. Доходи та витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

2. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним з наведених методів:

 • співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом;
 • вимірювання та оцінка виконаної роботи;
 • співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

3. Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов:

 • можливості достовірного визначення суми загального доходу;
 • імовірного отримання економічних вигід або потенціалу корисності;
 • можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу;
 • можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту, для порівняння фактичних витрат за цим будівельним контрактом, з попередньою оцінкою таких витрат.

4. Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ціною "витрати плюс" може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов:

 • імовірного отримання економічних вигід або потенціалу корисності;
 • можливості достовірного визначення витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшкодування замовником.

5. Якщо кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом не може бути оцінений достовірно, то:

 • дохід визнається в сумі фактичних витрат від початку виконання будівельного контракту, щодо яких існує імовірність їх відшкодування;
 • витрати за будівельним контрактом визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були понесені.
 • У разі відсутності імовірності відшкодування витрат дохід не визнається.

6. Якщо в наступних звітних періодах не існує невизначеності, яка перешкоджала в попередніх періодах отриманню достовірної оцінки кінцевого фінансового результату за будівельним контрактом, то дохід і витрати, пов'язані з виконанням цього контракту, визнаються згідно з пунктом 1 цього розділу.

Якщо на дату балансу існує імовірність того, що загальні витрати на виконання будівельного контракту (у разі повного відшкодування замовником витрат за будівельним контрактом) перевищуватимуть загальний дохід за цим будівельним контрактом, то очікуваний дефіцит визнається витратами звітного періоду.

7. Якщо будівельний контракт охоплює кілька активів, спорудження кожного активу слід відображати як окремий будівельний контракт за наявності таких умов:

 • по кожному активу отримані окремі пропозиції щодо обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і строків виконання;
 • можна достовірно визначити суми загального доходу та витрат від виконання будівельного контракту за кожним активом.

8. Групу будівельних контрактів, незалежно від того, укладені вони з одним чи з кількома замовниками, слід відображати як один будівельний контракт за наявності таких умов:

 • будівельні контракти тісно пов'язані між собою і є частинами одного проекту;
 • будівельні контракти виконуються одночасно або у безперервній послідовності.

9. Будівельний контракт може передбачати умови щодо спорудження додаткового активу. Спорудження такого активу слід відображати як окремий будівельний контракт за наявності таких умов:

 • актив значно відрізняється за обсягом робіт, конструктивно якісними характеристиками і строками виконання від того активу чи активів, які були охоплені початковим будівельним контрактом;
 • ціна активу окремо погоджується із замовником незалежно від початкової ціни будівельного контракту.

III. Оцінка доходів та витрат за будівельним контрактом

1. Дохід за будівельним контрактом включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом.

2. Суми відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом визнаються доходом, якщо:

 • існує імовірність отримання економічних вигід або потенціалу корисності;
 • можлива їх достовірна оцінка.

3. Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.

Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту переглядається у разі:

 • погодження із замовником відхилень та/або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання;
 • зміни узгодженої ціни будівельного контракту з фіксованою ціною за наявності умов, що передбачають її зміни.

4. Витрати за будівельним контрактом включають:

 • витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту;
 • загальновиробничі витрати.

5. До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать:

 • витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта будівництва);
 • витрати на матеріали (вартість будівельних матеріалів та конструкцій, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта будівництва);
 • інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта будівництва (відрахування на соціальні заходи, плата за оренду механізмів та обладнання, амортизація механізмів та обладнання, витрати на проектну та кошторисну документацію, безпосередньо пов'язані з контрактом, витрати на переміщення механізмів, обладнання і матеріалів, прогнозні витрати на виправлення та роботи за гарантіями (в тому числі очікувані витрати на гарантійні зобов'язання), претензії з боку третіх сторін).

6. До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на управління, організацію та обслуговування будівництва з розподілом між об'єктами будівництва на систематичній та раціональній основі.

7. Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 • адміністративні витрати;
 • витрати на збут;
 • інші операційні витрати;
 • витрати на утримання (амортизацію, охорону тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються під час виконання будівельного контракту.

Адміністративні витрати можуть бути визнані витратами за будівельним контрактом, якщо:

 • ці витрати безпосередньо пов'язані з виконанням цього будівельного контракту;
 • окреме відшкодування цих витрат за умовами цього будівельного контракту покладено на замовника.

8. До витрат за будівельним контрактом включаються витрати за період від дати укладення будівельного контракту до дати завершення цього контракту. До витрат за будівельним контрактом також включаються витрати, понесені при укладенні будівельного контракту, якщо існує імовірність його підписання і достовірної оцінки цих витрат. Витрати, понесені при укладенні будівельного контракту, які були визнані витратами звітного періоду, не включаються надалі до витрат за будівельним контрактом, який підписано в наступних звітних періодах.

9. Зміни оцінки доходу та витрат за будівельним контрактом або зміни оцінки кінцевого фінансового результату виконання контракту відображаються як зміна облікової оцінки згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 90/18828.

10. Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом відображається у складі активів. Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом відображається у складі зобов'язань.

IV. Розкриття інформації щодо будівельних контрактів у примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності розкривається така інформація:

 • суми доходу за будівельними контрактами, визнані у складі доходу звітного періоду;
 • методи визначення доходу за будівельними контрактами у звітному періоді;
 • методи визначення ступеня завершеності робіт;
 • загальна сума за незавершеними будівельними контрактами.

2. Щодо незавершених будівельних контрактів слід наводити таку інформацію:

 • методи визначення ступеня завершеності робіт;
 • загальну суму зазнаних витрат і визнаного профіциту (за вирахуванням визнаного дефіциту) на дату балансу;
 • суму отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу;
 • вартість виконаних субпідрядниками робіт;
 • суму проміжних рахунків, яка не сплачується до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів (сума затриманих коштів);
 • суму валової заборгованості замовників на дату балансу;
 • суму валової заборгованості замовникам на дату балансу.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати