• Головна
  • Документи
  • Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності"

Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності"

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається).

2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року № 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за № 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - абзац 6 пункту 19;

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - пункти 20, 21, 23;

7 "Основні засоби" - підпункт 36.1 пункту 36;

8 "Нематеріальні активи" - підпункт 36.1 пункту 36;

9 "Запаси" - абзац 7 пункту 29;

10 "Дебіторська заборгованість" - підпункт 13.1 пункту 13;

16 "Витрати" - абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну, картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

7. Типова форма фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена пунктом 1 цього наказу, не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Заступник Міністра
В. В. Регурецький


Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. № 602)

 

 
КОДИ
    01
 
 
 
 
 
Дата /рік, місяць, число/
Підприємство _______________________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія _____________________________________________________________________ за КОАТУУ
Орган державного управління ______________________________________________ за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ___________________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності ____________________________________________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.   

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма № 5     Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої) вартостінакопиченої амортизаціїпервісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої) вартостінакопиченої амортизаціїпервісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010                          
Права користування майном 020                          
Права на комерційні позначення 030                          
Права на об'єкти промислової власності 040                          
Авторське право та суміжні з ним права 050                          
  060                          
Інші нематеріальні активи 070                          
Разом 080                          
Гудвіл 09                          
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ________
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ________
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ________
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ________
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ________

II. Основні засоби

Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +,
уцінка -)
Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (переоцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзноспервісна (переоцінена) вартістьзноспервісна (переоцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100                                  
Інвестиційна нерухомість 105                                  
Капітальні витрати на поліпшення земель 110                                  
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120                                  
Машини та обладнання 130                                  
Транспортні засоби 140                                  
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150                                  
Тварини 160                                  
Багаторічні насадження 170                                  
Інші основні засоби 180                                  
Бібліотечні фонди 190                                  
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200                                  
Тимчасові (нетитульні) споруди 210                                  
Природні ресурси 220                                  
Інвентарна тара 230                                  
Предмети прокату 240                                  
Інші необоротні матеріальні активи 250                                  
Разом 260                                  
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) ___________
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___________
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ___________
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___________
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___________
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________

III. Капітальні інвестиції

 
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво 280    
Придбання (виготовлення) основних засобів 290    
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300    
Придбання (створення) нематеріальних активів 310    
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320    
Інші 330    
Разом 340    
 

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _______

IV. Фінансові інвестиції

   
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350
     
дочірні підприємства 360      
спільну діяльність 370      
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380
     
акції 390      
облігації 400      
інші 410      
Разом (розд. А + розд. Б) 420      
 
 

V. Доходи і витрати

 
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440
   
Операційна курсова різниця 450    
Реалізація інших оборотних активів 460    
Штрафи, пені, неустойки 470    
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480    
Інші операційні доходи і витрати 490    
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491
X  
непродуктивні витрати і втрати 492 X  
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500
   
дочірні підприємства 510    
спільну діяльність 520    
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530
  X
Проценти 540 X  
Фінансова оренда активів 550    
Інші фінансові доходи і витрати 560    
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570
   
Доходи від об'єднання підприємств 580    
Результат оцінки корисності 590    
Неопераційна курсова різниця 600    
Безоплатно одержані активи 610   X
Списання необоротних активів 620 X  
Інші доходи і витрати 630    
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____________
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) ___________ %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) ____________
З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю (421) ____________
  за справедливою вартістю (422) ____________
  за амортизованою собівартістю (423) ____________
З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю (424) ____________
  за справедливою вартістю (425) ____________
  за амортизованою собівартістю (426) ____________

VI. Грошові кошти

     
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Готівка 640  
Поточний рахунок у банку 650  
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660  
Грошові кошти в дорозі 670  
Еквіваленти грошових коштів 680  
Разом 690  
   
З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _________
 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервівКод рядкаЗалишок на початок рокуЗбільшення за звітний рікВикористано у звітному роціСторновано невикористану суму у звітному роціСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок на кінець року
нараховано (створено)додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710              
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720              
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730              
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740              
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750              
  760              
  770              
Резерв сумнівних боргів 775              
Разом 780              

  

VIII. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації*уцінка
12345
Сировина і матеріали 800      
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810      
Паливо 820      
Тара і тарні матеріали 830      
Будівельні матеріали 840      
Запасні частини 850      
Матеріали сільськогосподарського призначення 860      
Поточні біологічні активи 870      
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880      
Незавершене виробництво 890      
Готова продукція 900      
Товари 910      
Разом 920      
       
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
  відображених за чистою вартістю реалізації (921) _______
  переданих у переробку (922) _______
  оформлених в заставу (923) _______
  переданих на комісію (924) _______
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) _______
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) _______
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокуу т. ч. за строками непогашення
до 12 місяціввід 12 до 18 місяціввід 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940        
Інша поточна дебіторська заборгованість 950        
 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _________
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _________

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980  
 

XI. Будівельні контракти

 
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників 1120  
валова замовникам 1130  
з авансів отриманих 1140  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160  
 

XII. Податок на прибуток

 
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток 1210  
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220
 
на кінець звітного року 1225  
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року

1230
 
на кінець звітного року 1235  
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240  
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241
 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250  
у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251
 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  
  

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік 1300  
Використано за рік - усього 1310  
в тому числі на:
будівництво об'єктів

1311
 
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312  
з них машини та обладнання 1313  
придбання (створення) нематеріальних активів 1314  
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  
  1316  
  1317  

XIV. Біологічні активи

   

Групи біологічних активівКод рядкаОбліковуються за первісною вартістюОбліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок рокунадійшло за ріквибуло за рікнараховано амортизації за ріквтрати від зменшення корисностівигоди від відновлення корисностізалишок на кінець рокузалишок на початок рокунадійшло за рікзміни вартості за ріквибуло за рікзалишок на кінець року
первісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього
в тому числі:

1410
                             
робоча худоба 1411                              
продуктивна худоба 1412                              
багаторічні насадження 1413                              
  1414                              
інші довгострокові біологічні активи 1415                              
Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:

1420
  X     X X       X          
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421   X     X X       X          
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422   X     X X       X          
  1423   X     X X       X          
інші поточні біологічні активи 1424   X     X X       X          
Разом 1430                              

     

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ____________
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) ____________
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ____________

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   

Найменування показникаКод рядкаВартість первісного визнанняВитрати, пов'язані з біологічними перетвореннямиРезультат від первісного визнанняУцінкаВиручка від реалізаціїСобівартість реалізаціїФінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
дохідвитратиреалізаціїпервісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500   (          )   (          )     (          )    
у тому числі:                    
зернові і зернобобові 1510   (          )   (          )     (          )    
з них:
пшениця

1511
  (          )   (          )     (          )    
соя 1512   (          )   (          )     (          )    
соняшник 1513   (          )   (          )     (          )    
ріпак 1514   (          )   (          )     (          )    
цукрові буряки (фабричні) 1515   (          )   (          )     (          )    
картопля 1516   (          )   (          )     (          )    
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517   (          )   (          )     (          )    
інша продукція рослинництва 1518   (          )   (          )     (          )    
додаткові біологічні активи рослинництва 1519   (          )   (          )     (          )    
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520   (          )   (          )     (          )    
у тому числі:                    
приріст живої маси - усього 1530   (          )   (          )     (          )    
з нього:
великої рогатої худоби

1531
  (          )   (          )     (          )    
свиней 1532   (          )   (          )     (          )    
молоко 1533   (          )   (          )     (          )    
вовна 1534   (          )   (          )     (          )    
яйця 1535   (          )   (          )     (          )    
інша продукція тваринництва 1536   (          )   (          )     (          )    
додаткові біологічні активи тваринництва 1537   (          )   (          )     (          )    
продукція рибництва 1538   (          )   (          )     (          )    
  1539   (          )   (          )     (          )    
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540   (          )   (          )     (          )    

  

Керівник

Головний бухгалтер

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати