• Головна
  • Документи
  • Постанова КМУ від 14.02.18 р. № 154 «Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»

Постанова КМУ від 14.02.18 р. № 154 «Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. N 154

Київ

Про внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2431; 2013 р., N 9, ст. 334, N 30, ст. 1035; 2015 р., N 89, ст. 2967; 2016 р., N 82, ст. 2707; 2017 р., N 3, ст. 71), зміни, що додаються.

 

 

 

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

 

 

Інд. 67

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 154

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників

 

1. У пункті 1 слово "державними" виключити.

 

2. У пункті 2:

 

1) абзац третій викласти в такій редакції:

 

"боржники - визначені в рішенні про стягнення коштів державні органи, розпорядники бюджетних коштів (бюджетні установи), а також одержувачі бюджетних коштів в частині здійснення передбачених бюджетною програмою заходів, на які їх уповноважено, які мають відкриті рахунки в органах Казначейства, крім рахунків із спеціальним режимом використання;";

 

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

 

"коди класифікації видатків бюджету - коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, коди типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, коди економічної класифікації видатків бюджету;".

 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

 

3) абзац шостий після слів "стягнення коштів" доповнити словами ", державні органи (посадові особи) за рішеннями про стягнення коштів в дохід держави";

 

4) в абзаці сьомому слова "та "Про виконавче провадження" замінити словами ", "Про виконавче провадження" та актах Кабінету Міністрів України, що регулюють бюджетні відносини".

 

3. Пункт 3 після слів "таких документів" доповнити словами "до органів Казначейства".

 

4. У пункті 4:

 

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

 

"1) забезпечують у випадках, передбачених цим Порядком, зберігання виконавчих документів та ведення їх обліку. Після виконання у повному обсязі виконавчого документа суду або іншого органу (посадової особи) такий документ повертається до суду або іншого органу (посадової особи), який його видав з відміткою про його виконання;";

 

2) у підпункті 2 слова "протягом установленого строку" виключити.

 

5. У пункті 5:

 

1) у підпункті 2 слова "органу, який видав виконавчий документ щодо" замінити словами "органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, із заявою про";

 

2) у підпункті 4 слова "та за результатами їх виконання" виключити;

 

3) у підпункті 5 після слова "боржників" доповнити словами "відповідно до Бюджетного кодексу України та", а слово "Держфінінспекції" замінити словом "Держаудитслужби";

 

4) доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

 

"51) повідомляти органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ, про дії або бездіяльність боржника, що перешкоджає виконанню виконавчого документа;".

 

6. У пункті 6:

 

1) абзац другий викласти в такій редакції:

 

"заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка (у разі наявності - довідку банку), назви банку, його МФО та коду ЄДРПОУ, номера рахунка (поточний, транзитний, картковий), прізвища, імені, по батькові (повне найменування - для юридичної особи) власника рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для пересилання коштів через підприємства поштового зв'язку, що здійснюється за рахунок стягувача (прізвище, ім'я, по батькові адресата, його поштова адреса (найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий індекс), реквізити банківського рахунка поштового відділення);";

 

2) абзац п'ятий після слів "відповідного бюджету" доповнити словами "(у судових рішеннях про стягнення коштів з відповідного бюджету)";

 

3) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

 

"У разі коли боржник або стягувач змінив найменування без процедури реорганізації (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), за наявності підтвердних документів (змін до установчих документів, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану, копії паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) орган Казначейства здійснює безспірне списання коштів з рахунків такого боржника або перерахування їх на рахунок стягувача з урахуванням зміни його найменування (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи).".

 

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

 

4) в абзаці восьмому слова і цифри "статтею 12 Закону" замінити словом "Законом";

 

5) в абзаці дев'ятому після слів "до виконання," доповнити словами "надання органом (посадовою особою), який видав виконавчий документ,", а слова "в установленому порядку" виключити;

 

6) в абзаці десятому слово "державними" виключити.

 

7. У підпункті 1 пункту 8 слова "у відповідному журналі" замінити словами "відповідно до вимог організації діловодства".

 

8. Пункт 9 викласти в такій редакції:

 

"9. Орган Казначейства повертає виконавчий документ стягувачеві у разі, коли:

 

1) виконавчий документ:

 

не підлягає виконанню органом Казначейства;

 

подано особою, що не має відповідних повноважень;

 

пред'явлено до виконання з пропущенням установленого строку;

 

не відповідає вимогам, передбаченим Законом України "Про виконавче провадження";

 

2) судове рішення про стягнення коштів не набрало законної сили, крім випадків, коли судове рішення про стягнення коштів допущено до негайного виконання в установленому законом порядку;

 

3) боржник не має відкритих рахунків в органі Казначейства або в органі Казначейства відкрито боржнику лише рахунок із спеціальним режимом використання, крім випадків виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за яким є державний орган згідно із Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";

 

4) суми коштів, зазначених у судовому рішенні про стягнення коштів, повернуті стягувачеві за поданням органу, що контролює справляння надходжень бюджету, або за рахунок таких коштів виконано грошові зобов'язання чи погашено податковий борг стягувача перед державним або місцевим бюджетом;

 

5) стягувач узгодив відсутність зазначеної у виконавчому документі суми залишку невідшкодованого податку на додану вартість;

 

6) стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа;

 

7) суми коштів, зазначені у виконавчому документі, перераховані боржником стягувачу;

 

8) відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення, не закінчилася;

 

9) протягом місяця з дня звернення до стягувача для отримання додаткових відомостей для виконання рішення про стягнення коштів ним не надано таких відомостей органу Казначейства;

 

10) рішення про стягнення коштів з одержувача бюджетних коштів не відповідає заходам, передбаченим бюджетною програмою;

 

11) наявні інші передбачені законом випадки.".

 

9. Доповнити Порядок пунктами 91 - 93 такого змісту:

 

"91. Орган Казначейства повертає виконавчий документ до суду або іншого органу (посадової особи), який його видав, у разі:

 

1) поновлення судом строку подання апеляційної скарги або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню);

 

2) скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання в установленому порядку виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;

 

3) припинення боржника шляхом ліквідації без правонаступництва, крім випадків, коли боржником є особа, визначена частиною першою статті 2 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", а стягувач не відноситься до осіб, визначених у частині другій цієї статті;

 

4) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ;

 

5) якщо рішення фактично виконано під час виконання рішення Європейського суду з прав людини.

 

92. Орган Казначейства повертає документи та відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку, органу державної виконавчої служби у разі, коли:

 

1) рішення про стягнення коштів не підлягає виконанню Казначейством;

 

2) документи та відомості подано особою, що не має відповідних повноважень, або не у повному обсязі.

 

93. У разі повернення виконавчого документа орган Казначейства робить відмітку на такому документі про його повернення із зазначенням підстави та дати повернення, яка засвідчується підписом відповідальної особи, скріпленим гербовою печаткою.".

 

10. У пункті 10 слова "отримання стягувачем виконавчого документа" замінити словами "його повернення".

 

11. У пункті 11:

 

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

 

"1) призначення до розгляду органом, який видав виконавчий документ, заяви про роз'яснення рішення про стягнення коштів, встановлення або зміну порядку і способу, розстрочку та/або відстрочку його виконання чи виправлення помилки або про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;";

 

2) у підпункті 4 цифри "31" замінити цифрами "39, 44";

 

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

 

"На час відкладення безспірного списання коштів перебіг строку виконання рішення про стягнення коштів зупиняється.".

 

12. В абзаці другому пункту 12 слово "може" виключити, а слово "здійснити" замінити словом "здійснює".

 

13. Підпункт 1 пункту 16 після слова "зборів" доповнити словами "та інших доходів бюджету".

 

14. В абзаці п'ятому пункту 18 слова "судових витрат, зарахованих" замінити словами "судового збору, зарахованого".

 

15. Абзац другий пункту 20 після слів "за кодом" доповнити словом "класифікації".

 

16. Абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

 

"Якщо встановлена у виконавчому документі про стягнення надходжень бюджету сума коштів, що підлягає безспірному списанню, перевищує обсяг коштів, зарахованих до бюджету, виконання такого виконавчого документа здійснюється відповідно до пункту 19 цього Порядку в межах зарахованих до бюджету коштів. На виконавчому документі робиться відмітка із зазначенням обсягу безспірно списаних коштів бюджету.".

 

17. У пункті 23 слова "податкової служби" замінити словами "фіскальної служби".

 

18. Пункт 24 викласти в такій редакції:

 

"24. Стягувачі, на користь яких прийняті рішення про стягнення коштів з рахунків боржника, подають до органу Казначейства, в якому обслуговується боржник (відкриті рахунки), або за його місцезнаходженням документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

 

Якщо боржник обслуговується централізованою бухгалтерією, зазначені документи подаються до органу Казначейства, в якому відкрито рахунки відповідної бюджетної установи, при якій створена така централізована бухгалтерія (далі - централізоване обслуговування боржника).".

 

19. Пункт 25 викласти в такій редакції:

 

"25. Безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в першочерговому порядку. Проведення платежів з рахунка боржника здійснюється після безспірного списання у разі наявності коштів на рахунку, крім платежів:

 

за захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України;

 

із сплати податків і зборів, у тому числі судового збору;

 

за видатками спеціального фонду відповідного бюджету на оплату праці та нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 

з рахунків із спеціальним режимом використання;

 

за рахунок позик/грантів за міжнародними договорами;

 

у випадку, встановленому абзацом другим пункту 30 цього Порядку.

 

У разі наявності у боржника або головного розпорядника бюджетних коштів окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду безспірне списання коштів здійснюється лише за такою бюджетною програмою. При цьому положення пунктів 28 - 34 цього Порядку застосовуються лише щодо зазначеної бюджетної програми у разі наявності асигнувань за такою програмою, достатніх для виконання виконавчого документа.

 

Обмеження щодо проведення платежів з рахунку боржника органом Казначейства не застосовуються в період дії обставин, передбачених у пунктах 11 і 13 цього Порядку.".

 

20. У пункті 26:

 

1) в абзаці другому слова "з подальшим віднесенням зазначеної суми на видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету" замінити словами "за визначеним кодом економічної класифікації видатків бюджету", а цифри "27" - цифрами "28";

 

2) абзац третій після слів "відкриті асигнування" доповнити словами "(залишки коштів на рахунках)";

 

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

 

"Орган Казначейства здійснює безспірне списання коштів, що обліковуються на рахунку бюджетної установи, яка здійснює централізоване обслуговування боржника, у межах відповідних бюджетних асигнувань з урахуванням положень пункту 25 цього Порядку.".

 

21. У третьому реченні пункту 27 після слова "боржник" доповнити словами "або бюджетна установа, що здійснює централізоване обслуговування боржника,", а слово "зобов'язаний" замінити словом "зобов'язані".

 

22. Пункти 28 і 29 викласти в такій редакції:

 

"28. Орган Казначейства не пізніше двох робочих днів з наступного робочого дня після надходження виконавчого документа на підставі документів, поданих стягувачем, визначає коди класифікації видатків бюджету і рахунки, з яких проводиться безспірне списання коштів.

 

З дня визначення кодів класифікації видатків бюджету та рахунків орган Казначейства повідомляє боржнику або бюджетній установі, що здійснює централізоване обслуговування боржника, про здійснення безспірного списання коштів з рахунків боржника та не проводить платежі, крім платежів, які визначені у пункті 25 цього Порядку.

 

Коди класифікації видатків бюджету та рахунки не визначаються органом Казначейства на період дії особливого періоду та (або) проведення антитерористичної операції на території України або в окремих її місцевостях щодо Міноборони, МВС, СБУ, інших органів військового управління, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Адміністрації Держспецзв'язку, Управління державної охорони, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, а також їх територіальних органів (підрозділів), установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, військових частин.

 

У повідомленні зазначаються строк подання боржником або бюджетною установою, що здійснює централізоване обслуговування боржника, інформації, пов'язаної з виконанням рішення про стягнення коштів, який не може перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження повідомлення, та відомості про непроведення органом Казначейства платежів за платіжними дорученнями боржника або бюджетної установи, що здійснює централізоване обслуговування боржника.

 

Визначені коди класифікації видатків бюджету та/або рахунки, за якими проводиться безспірне списання коштів, можуть бути змінені органом Казначейства за обґрунтованою заявою боржника.

 

29. У разі неможливості визначення кодів класифікації видатків бюджету або рахунків, з яких проводиться безспірне списання коштів, орган Казначейства не пізніше двох робочих днів з наступного робочого дня після надходження виконавчого документа надсилає до боржника або бюджетної установи, що здійснює централізоване обслуговування боржника, запит для встановлення відповідних даних із зазначенням строку надання відповіді.

 

Якщо боржник, який є одержувачем бюджетних коштів, повідомляє про те, що заборгованість за виконавчими документами не відповідає заходам, передбаченим бюджетною програмою, які їх уповноважили виконувати, та надає документи, які це підтверджують, орган Казначейства повертає виконавчі документи стягувачу для стягнення таких коштів через органи виконавчої служби.".

 

23. Абзац перший пункту 30 викласти в такій редакції:

 

"30. На період встановлення даних, зазначених у пункті 29 цього Порядку, не проводяться платежі за платіжними дорученнями боржника або бюджетної установи щодо операцій, пов'язаних із централізованим обслуговуванням боржника, за всіма рахунками, кодами класифікації видатків бюджету, крім платежів, зазначених у пункті 25 цього Порядку.".

 

24. У пункті 31:

 

1) абзац перший викласти в такій редакції:

 

"31. У разі коли за визначеними органом Казначейства кодами класифікації видатків бюджету, за якими здійснюється безспірне списання коштів, відсутні відкриті асигнування (кошти на рахунках) або до кінця бюджетного періоду їх недостатньо для виконання судового рішення, орган Казначейства надсилає боржнику або бюджетній установі, що здійснює централізоване обслуговування боржника, вимогу щодо необхідності вжиття заходів для встановлення таких асигнувань або здійснення інших дій, спрямованих на виконання судового рішення.";

 

2) перше речення абзацу другого після слова "боржника" доповнити словами "або бюджетної установи, що здійснює централізоване обслуговування боржника,";

 

3) абзац третій викласти в такій реакції:

 

"Боржник або бюджетна установа, що здійснює централізоване обслуговування боржника, зобов'язані протягом одного місяця після надходження зазначеної вимоги надіслати органу Казначейства письмове повідомлення про заходи, вжиті ними з метою виконання судового рішення, та у разі, коли в результаті здійснення таких заходів не забезпечено виконання судового рішення у повному обсязі, - надсилати щомісяця повідомлення про вжиті заходи.";

 

4) абзац четвертий виключити;

 

5) в абзаці п'ятому слова "з рахунків боржника" виключити;

 

6) абзац шостий викласти в такій редакції:

 

"На період виконання вимоги орган Казначейства здійснює проведення платежів за платіжними дорученнями боржника або бюджетної установи щодо операцій, пов'язаних із централізованим обслуговуванням боржника, лише за платежами, зазначеними в пункті 25 цього Порядку.".

 

25. Пункт 32 викласти в такій редакції:

 

"32. Безспірне списання коштів з рахунків боржника або бюджетної установи, що здійснює централізоване обслуговування боржника, здійснюється органом Казначейства з моменту відкриття відповідних асигнувань (надходження коштів на рахунок) на підставі розрахункового документа, оформленого відповідно до вимог законодавства.".

 

26. У пункті 33:

 

1) доповнити пункт реченням такого змісту: "У разі встановлення боржнику відповідних бюджетних асигнувань після передачі до Казначейства документів та відомостей орган Казначейства здійснює заходи, спрямовані на безспірне списання коштів з рахунків боржника, визначені цим Порядком.";

 

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

 

"Норми цього пункту не застосовуються до безспірного списання з боржника за видатками, які фінансуються з місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України, та у разі, коли стягувачами є особи, визначені у частині другій статті 2 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".".

 

27. Підпункт 2 пункту 34 після слів "власних надходжень" доповнити словами "протягом місяця з дати здійснення безспірного списання коштів, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця".

 

28. В абзаці другому пункту 39 слова "Безспірне списання коштів державного бюджету здійснюється" замінити словами "Казначейство відкладає безспірне списання коштів державного бюджету та поновлює його".

 

29. В абзаці другому пункту 44 слова "Безспірне списання коштів місцевого бюджету здійснюється" замінити словами "Орган Казначейства відкладає безспірне списання коштів місцевого бюджету та поновлює його".

 

30. У пункті 48:

 

1) абзац другий після слів "та відомостей" доповнити словами "за наявності відповідних бюджетних асигнувань для здійснення безспірного списання коштів";

 

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

 

"Строки перерахування коштів перериваються на період усунення обставин, визначених у пунктах 11, 13 та 49 цього Порядку.".

 

31. У пункті 50:

 

1) абзац перший після слова "нараховується" доповнити словами "за заявами стягувачів";

 

2) абзац четвертий після слів "виконавчих документів" доповнити словами і цифрами "за черговістю надходження таких заяв стягувачів та після погашення заборгованості за рішеннями суду відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

 

____________

 

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати