• Головна
  • Документи
  • Постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

Постанова НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1473 «Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 року N 1473

м. Київ

Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
27 грудня  2017 року N 1473


ЗМІНИ
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

1. Пункт 1.1 розділу I викласти в такій редакції:

"1.1. Цю Процедуру розроблено відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".".

2. У пункті 2.2 розділу II:

1) у підпункті 1 слово "базовий" замінити словом "звітний";

2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) копії звітності за попередній до базового та звітний періоди:

форму N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

форми державних статистичних спостережень щодо діяльності підприємств N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" та N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджені наказом Державної служби статистики України від 24 червня 2016 року N 97;

форму N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", затверджену наказом Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року N 225;

форму N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджену наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року N 90;";

3) у підпункті 6:

абзац другий після слова "водовідведення" доповнити знаком та словами ", погоджений органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади";

після абзацу п'ятнадцятого доповнити новими абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим такого змісту:

"розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання (додаток 17);

розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення (додаток 18);

розрахунок компенсації витрат зі сплати податків та зборів (додаток 19);

розрахунок компенсації витрат на оплату праці (додаток 20);";

4) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"8) протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення.".

3. Пункт 5.2 розділу V викласти в такій редакції:

"5.2. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", але не раніше ніж через 15 днів з моменту їх прийняття. Заявник забезпечує інформування споживачів про зміну тарифів не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію.".

4. У додатку 1 до Процедури:

1) рядок 3 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 4 - 10 вважати відповідно рядками 3 - 9;

2) у рядку 7 таблиці цифри "16" замінити цифрами "20";

3) доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

10

Протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення

(стор. __ - __)


".

5. У додатку 2 до Процедури слова "суб'єкта господарювання" замінити словом "ліцензіата".

6. Додаток 3 до Процедури викласти в новій редакції, що додається.

7. У додатках 4 - 14 до Процедури стовпчик "Код рядка" виключити.

8. У додатку 4 до Процедури:

1) стовпчик "базовий період ____ рік" таблиці замінити стовпчиком "звітний період з ____ по _____";

2) доповнити таблицю після рядка 1.1.3 новими рядками 1.1.4 та 1.1.5 такого змісту:

"

1.1.4

витрати на реагенти

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

 

 

 

 

 

 

 

 


".

У зв'язку з цим рядок 1.1.4 вважати рядком 1.1.6;

3) у рядку 1.3.2 таблиці слова "амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги" замінити словами "амортизація необоротних активів виробничого призначення";

4) рядок 1.3.3 таблиці після слова "витрати" доповнити знаками та словами ", у тому числі:";

5) доповнити таблицю після рядка 1.3.3 новими рядками 1.3.3.1 та 1.3.3.2 такого змісту:

"

1.3.3.1

послуги сторонніх організацій з ремонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2

решта прямих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 


";

6) доповнити таблицю після рядка 7.2.4 новим рядком 8 такого змісту:

"

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

  

 

 

  

 

 

 

 


".

У зв'язку з цим рядки 8 - 10 вважати відповідно рядками 9 - 11.

9. У додатку 5 до Процедури:

1) доповнити таблицю після рядка 1.1.3 новими рядками 1.1.4 та 1.1.5 такого змісту:

"

1.1.4

витрати на реагенти

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

 

 

 

 

 

 

 

 


".

У зв'язку з цим рядок 1.1.4 вважати рядком 1.1.6;

2) у рядку 1.3.2 таблиці слова "амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги" замінити словами "амортизація необоротних активів виробничого призначення";

3) рядок 1.3.3 таблиці після слова "витрати" доповнити знаками та словами ", у тому числі:";

4) доповнити таблицю після рядка 1.3.3 новими рядками 1.3.3.1 та 1.3.3.2 такого змісту:

"

1.3.3.1

послуги сторонніх організацій з ремонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2

решта прямих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 


";

5) доповнити додаток словами:

"Керівник

__________________________
(підпис керівника (власника))

_________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис головного бухгалтера)

________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

_________________
(підпис виконавця)

_______________
(ініціали, прізвище)

________________
номер телефону
виконавця

______________________ ".
електронна адреса
виконавця

               


10. У додатку 6 до Процедури:

1) стовпчик "базовий період ____ рік" таблиці замінити стовпчиком "звітний період з ____ по _____";

2) у рядку 1.1.1 таблиці слова "послуги сторонніх підприємств з очистки стоків" замінити словами "очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання";

3) доповнити таблицю після рядка 1.1.2 новими рядками 1.1.3 та 1.1.4 такого змісту:

"

1.1.3

витрати на реагенти

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

 

 

 

 

 

 

 

 


".

У зв'язку з цим рядок 1.1.3 вважати рядком 1.1.5;

4) у рядку 1.3.2 таблиці слова "амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги" замінити словами "амортизація необоротних активів виробничого призначення";

5) рядок 1.3.3 таблиці після слова "витрати" доповнити знаками та словами ", у тому числі:";

6) доповнити таблицю після рядка 1.3.3 новими рядками 1.3.3.1 та 1.3.3.2 такого змісту:

"

1.3.3.1

послуги сторонніх організацій з ремонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2

решта прямих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 


";

7) доповнити таблицю після рядка 7.2.4 новим рядком 8 такого змісту:

"

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

  

 

  

  

 

 

 

 


".

У зв'язку з цим рядки 8 - 10 вважати відповідно рядками 9 - 11.

11. У додатку 7 до Процедури:

1) у рядку 1.1.1 таблиці слова "покупна вода" замінити словами "очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання";

2) рядки 1.1.2 - 1.1.4 таблиці замінити чотирма новими рядками такого змісту:

"

1.1.2

електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

витрати на реагенти

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

 

 

 

 

 

 

 

 


".

3) рядок 1.3.3 таблиці після слова "витрати" доповнити знаками та словами ", у тому числі:";

4) доповнити таблицю після рядка 1.3.3 новими рядками 1.3.3.1 та 1.3.3.2 такого змісту:

"

1.3.3.1

послуги сторонніх організацій з ремонтів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2

решта прямих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 


";

5) доповнити додаток 7 до Процедури словами:

"Керівник

__________________________
(підпис керівника (власника))

_________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис головного бухгалтера)

________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

_______________
(підпис виконавця)

_______________
(ініціали, прізвище)

______________
номер телефону
виконавця

__________________ ".
електронна адреса
виконавця

               


12. Доповнити додаток 8 до Процедури словами:

"Керівник

__________________________
(підпис керівника (власника))

_________________
    (ініціали, прізвище)

Виконавець

_______________
(підпис виконавця)

_______________
(ініціали, прізвище)

______________
номер телефону
виконавця

________________ ".
електронна адреса
виконавця

             


13. У додатку 9 до Процедури:

1) у рядку 2 таблиці слова "Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення" замінити словами "Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення";

2) рядок 15.1 таблиці викласти в такій редакції:

"

15.1

внески на регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


".

14. У додатку 10 до Процедури в рядку 8 таблиці слова "Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України" замінити словами "Амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення".

15. У додатку 11 до Процедури в рядку 5 таблиці слова "Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що безпосередньо задіяні у збуті послуг з централізованого водопостачання та водовідведення" замінити словами "Амортизація необоротних активів".

16. У додатках 9 - 14 до Процедури стовпчик "Фактично, базовий період ____ рік" замінити стовпчиком "Фактично, звітний період з ______ по ______".

17. У додатку 15 до Процедури:

1) стовпчик "Базовий період (факт.)" замінити стовпчиком "Звітний період з ________ по______ (факт.)";

2) таблицю після рядка "Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у т. ч. віднесені до:" доповнити новим рядком такого змісту:

"

прямих витрат, тис. грн

 

 

 

 


";

3) таблицю після рядка "витрат на збут, тис. грн" доповнити новим рядком такого змісту:

"

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн

 

 

 

 


";

4) таблицю після рядка "Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн" доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, тис. грн

 

 

 

 

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів, тис. грн

 

 

 

 


".

18. У додатку 16 до Процедури:

1) стовпчик "Базовий період (факт.)" замінити стовпчиком "Звітний період з ________ по______ (факт.)";

2) таблицю після рядка "Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у т. ч. віднесені до:" замінити новим рядком такого змісту:

"

прямих витрат, тис. грн

 

 

 

 


";

3) таблицю після рядка "витрат на збут, тис. грн" доповнити новим рядком такого змісту:

"

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн

 

 

 

 


";

4) таблицю після рядка "Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн" доповнити новими рядками такого змісту:

"

Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, тис. грн

 

 

 

 

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів, тис. грн

 

 

 

 


".

19. У додатках 2, 4 - 6, 8 - 16 до Процедури слова та знаки "М. П. (за наявності)" виключити.

20. Доповнити додатки 4, 6, 9 - 16 до Процедури словами:

"Головний бухгалтер

________________________
(підпис головного бухгалтера)

_________________
    (ініціали, прізвище)

Виконавець

_______________
(підпис виконавця)

_______________
(ініціали, прізвище)

______________
номер телефону
виконавця

________________ ".
електронна адреса
виконавця

             


21. Доповнити Процедуру новими додатками 17 - 20, що додаються.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак


 

Додаток 3
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(пункт 2.2)
(у редакції постанови НКРЕКП
від 27.12.2017 N 1473)


ПОГОДЖЕНО
органом місцевого самоврядування
(місцевим органом виконавчої влади)
_______________________________________


РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

_______________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
на 12 місяців з _______ року

N з/п

Показники

Значення, тис. куб. м

фактично

передбачено чинним тарифом

плановий
 період ___ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

звітний період (___)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг I підйому води, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

поверхневий водозабір

 

 

 

 

 

 

 

1.2

підземний водозабір

 

 

 

 

 

 

 

1.3

вода, придбана до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати води на технологічні потреби до II підйому

 

 

 

 

 

 

 

3

Втрати води до II підйому

 

 

 

 

 

 

 

4

Обсяг реалізації води до II підйому (що не відповідає нормативній якості питної води)

 

 

 

 

 

 

 

5

Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води

 

 

 

 

 

 

 

6

Подано води в мережу (II підйом), усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

6.1

придбана питна вода

 

 

 

 

 

 

 

7

Витрати питної води після II підйому

 

 

 

 

 

 

 

8

Втрати питної води після II підйому

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

населенню (індивідуальні житлові будинки)

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

іншим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

10

Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

10.1

від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж)

 

 

 

 

 

 

 

10.2

від здійснення інших видів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

11

Загальний обсяг водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

12

Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

12.1

обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди

 

 

 

 

 

 

 

12.2

обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

13

Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

13.1

споживачам, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

13.2

населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків)

 

 

 

 

 

 

 

13.3

іншим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

14

Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водопостачання)

 

 

 

 

 

 

 

14.1

від виконання послуг з ЦПХВВ (з використанням внутрішньобудинкових мереж)

 

 

 

 

 

 

 

14.2

від здійснення інших видів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

15

Загальний обсяг водовідведення

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

___________________________
     (підпис керівника (власника))

____________________
               (ініціали,
              прізвище)

 

Виконавець

___________________________
             (підпис виконавця)

                                   ____________________
                                                   ініціали,
                                                  прізвище)

_______________
номер телефону
виконавця:

______________
електронна
адреса
виконавця

             


 

Додаток 17
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(пункт 2.2)


Розрахунок компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання

(за звітний період*) з ________ по _________
                                              (дата)                (дата)
_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Місяць та рік звітного періоду

Разом за
 звітний
період

____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Обсяг фактичної спожитої активної електроенергії, у тому числі:

тис. кВт·год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

першого класу напруги

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.2.

другого класу напруги

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2

Діючий тариф на електричну енергію першого класу напруги

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3

Діючий тариф на електричну енергію другого класу напруги

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4

Вартість спожитої електричної енергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання відповідно до виставлених рахунків

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

5

Фактичний обсяг питної води, поданої в систему ПРВ у звітному періоді

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

6

Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії, затверджені на відповідний звітний період

кВт·год/ 1000 куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7

Розрахунковий обсяг споживання електричної енергії відповідно до затверджених загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Розрахунковий обсяг спожитої активної електроенергії, що приймається до розрахунку компенсації, у тому числі:

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8.1

першого класу напруги

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

8.2

другого класу напруги

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

9

Тариф на електричну енергію першого класу напруги, який враховано у структурі тарифів на централізоване водопостачання

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10

Тариф на електричну енергію другого класу напруги, який враховано у структурі тарифів на централізоване водопостачання

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11

Розрахункова вартість спожитої електричної енергії, що приймається до розрахунку компенсації відповідно до встановлених тарифів на електричну енергію, які враховані в тарифах на централізоване водопостачання

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Розмір компенсації по нормованому споживанню електроенергії

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


____________
* Звітний період - у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року N 302.

Довідково: за звітний період з

      0        по       0      

фінансовий результат від здійснення діяльності з централізованого водопостачання складає:

____________ тис. грн

Керівник

________________________
(підпис керівника (власника))

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис головного бухгалтера)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

 
________________________
(підпис виконавця)

___________________________
(ініціали, прізвище)

номер телефону
виконавця: ______________

електронна адреса
 виконавця: _______________

             


 

Додаток 18
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(пункт 2.2)


Розрахунок компенсації на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення

(за звітний період*) з ________ по _________
                            (дата)            (дата)
_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Місяць звітного періоду

Разом за
звітний період

____

_____

_____

_____

_____

_____

____

_____

____

_____

____

_____

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Обсяг фактичної спожитої активної електроенергії, у тому числі:

тис. кВт·год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

першого класу напруги

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1.2.

другого класу напруги

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2

Діючий тариф на електричну енергію першого класу напруги

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3

Діючий тариф на електричну енергію другого класу напруги

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4

Вартість спожитої електричної енергії для здійснення діяльності з централізованого водовідведення відповідно до виставлених рахунків

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

5

Фактичний обсяг стічних вод, пропущених через очисні споруди у звітному періоді

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

6

Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії, затверджені на відповідний звітний період

кВт·год/ 1000 куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7

Розрахунковий обсяг споживання електричної енергії відповідно до затверджених загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Розрахунковий обсяг спожитої активної електроенергії, що приймається до розрахунку компенсації, у тому числі:

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8.1

першого класу напруги

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

8.2

другого класу напруги

тис. кВт·год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

9

Тариф на електричну енергію першого класу напруги, який враховано у структурі тарифів на централізоване водовідведення

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10

Тариф на електричну енергію другого класу напруги, який враховано у структурі тарифів на централізоване водовідведення

грн кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11

Розрахункова вартість спожитої електричної енергії, що приймається до розрахунку компенсації відповідно до встановлених тарифів на електричну енергію, які враховані в тарифах на централізоване водовідведення

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Розмір компенсації по нормованому споживанню електроенергії

тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


____________
* Звітний період - у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року N 302.

Довідково: за звітний період з

                        0             по            0         

фінансовий результат від здійснення діяльності з централізованого водопостачання складає:

____________ тис. грн

Керівник

________________________
(підпис керівника (власника))

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис головного бухгалтера)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

________________________
(підпис виконавця)

___________________________
(ініціали, прізвище)

номер телефону
виконавця: _________________

електронна адреса
виконавця: _______________

             


 

Додаток 19
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(пункт 2.2)


Розрахунок компенсації витрат зі сплати податків та зборів

(за звітний період*) з ________ по _________
                                              (дата)                   (дата)
_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

N
з/п

Статті витрат

Підстава для нарахування
(стаття, пункт Податкового кодексу, реквізити рішення органу місцевої влади)

Ставка податку, що діє для підприємства

Фактичні витрати за звітний період, тис. грн (з урахуванням пільг)

Передбачено тарифом, чинним у звітному періоді, тис. грн

Розмір компенсації (різниця між фактичними витратами та витратами зі сплати податків та зборів, що передбачені тарифом, чинним у звітному періоді), тис. грн

Підтвердження фактичних витрат за звітний період

назва податку (збору)

фактично у звітному періоді

передбачено при встановленні тарифу, чинного у звітному періоді

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

загальна сума податкової декларації, звіту тощо, тис. грн

назва та реквізити документа - податкової декларації, звіту тощо

централізоване водопостачання

централізоване водовідведення

централізоване водопостачання

централізоване водовідведення

централізоване водопостачання

централізоване водовідведення

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Плата за землю

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

2

Рентна плата за спеціальне використання води

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

3

Рентна плата за користування надрами

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

4

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

5

Податок на нерухоме майно

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

6

Екологічний податок

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Усього

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  


____________
* Звітний період - у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року N 302.

Довідково: за звітний період з
з централізованого водопостачання

      0       по       0      

фінансовий результат від здійснення діяльності з централізованого водопостачання складає:

____________ тис. грн

з централізованого
водовідведення

____________ тис. грн

Керівник

________________________
(підпис керівника (власника))

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис головного бухгалтера)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець

________________________
(підпис виконавця)

___________________________
(ініціали, прізвище)

номер телефону виконавця: _________

електронна адреса виконавця: __________

             


Додаток 20
до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(пункт 2.2)


Розрахунок компенсації витрат на оплату праці

(за звітний період*) з ________ по _________
_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

N
з/п

Показник

Одиниці виміру

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

 

звітний період з ________ по________

звітний період з
 ________ по________

Усього

звітний період з ________ по________

звітний період з ________ по________

Усього

 
 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

 

1

Фактична середньооблікова кількість штатних працівників у році

осіб

 

 

  

 

 

  

 

2

Штатна чисельність, що врахована у розрахунках тарифів

осіб

 

 

  

 

 

  

 

3

Фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці

грн

 

 

  

 

 

  

 

4

Середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, з відповідними нарахуваннями на фонд оплати праці, яка врахована в тарифі

грн

 

 

  

 

 

  

 

5

Розмір суми компенсації, що включається до тарифів

тис. грн

0

0

0

0

0

0

 


____________
* Звітний період - у тлумаченні Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року N 302.

Довідково:

за звітний період з ________ по _________ фінансовий результат від здійснення діяльності складає :


з централізованого водопостачання

____________ тис. грн

 

з централізованого водовідведення

____________ тис. грн

 


Керівник

________________________
(підпис керівника (власника))

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис головного бухгалтера)

 

Виконавець

________________________
(підпис виконавця)

 


номер телефону виконавця: _________________

електронна адреса виконавця: _______________


____________

 

 

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати