№ 76-77 за 17.08.18

№ 76-77 за 17.08.18
Номер 76-77
17.08.18

Попередні номери

 • № 75 за 15.08.18
  Номер 75
  15.08.18
 • № 74 за 13.08.18
  Номер 74
  13.08.18
 • № 73 за 08.08.18
  Номер 73
  08.08.18
 • № 72 за 06.08.18
  Номер 72
  06.08.18
 • № 71 за 01.08.18
  Номер 71
  01.08.18
 • № 70 за 27.07.18
  Номер 70
  27.07.18
 • № 69 за 25.07.18
  Номер 69
  26.07.18
 • № 68 за 23.07.18
  Номер 68
  23.07.18
Літературна сторінка

Поезія
Как всё ж Донецку — лучше от того,

С. 4
Автор: Є. Юхниця
НацІональнІ стандарти бухгалтерського ОБЛІКУ

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV

С. 5

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73

С. 15

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ф. № 1 (Додаток 1 до НП(C)БО 1)

С. 20

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ф. № 2 (Додаток 1 до НП(C)БО 1)

С. 22

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ф. № 3 (Додаток 1 до НП(C)БО 1)

С. 23

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ф. № 3-н (Додаток 1 до НП(С)БО 1)

С. 24

Звіт про власний капітал ф. № 4 (Додаток 1 до НП(С)БО 1)

С. 25

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) ф. № 1-к (Додаток 2 до НП(С)БО 1)

С. 26

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ф. № 2-к (Додаток 2 до НП(С)БО 1)

С. 28

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ф. № 3-к (Додаток 2 до НП(С)БО 1)

С. 30

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ф. № 3-кн (Додаток 2 до НП(С)БО 1)

С. 31

Консолідований звіт про власний капітал ф. № 4-к (Додаток 2 до НП(С)БО 1)

С. 32

Перелік додаткових статей фінансової звітності (Додаток 3 до НП(С)БО 1)

С. 33

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Мінфіну України від 27.06.13 р. № 628

С. 35

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137

С. 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

С. 41

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242

С. 48

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246

С. 53

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237

С. 58

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20

С. 62

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91

С. 65

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.01 р. № 559

С. 72

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181

С. 79

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

С. 87

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

С. 90

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353

С. 95

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.01 р. № 205

С. 98

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163

С. 102

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

С. 106

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене наказом Мінфіну України від 28.02.02 р. № 147

С. 109

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затверджене наказом Мінфіну України від 18.06.01 р. № 303

С. 115

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Мінфіну України від 16.07.01 р. № 344

С. 117

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

С. 122

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ф. № 1-м, ф. № 2-м (Додаток 1 до П(С)БО 25)

С. 130

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, ф. № 1-мс, ф. № 2-мс (Додаток 2 до П(С)БО 25)

С. 132

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.03 р. № 601

С. 134

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затверджене наказом Мінфіну України від 07.11.03 р. № 617

С. 139

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.04 р. № 817

С. 142

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Мінфіну України від 19.05.05 р. № 412

С. 149

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.05 р. № 790

С. 161

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.06 р. № 415

С. 166

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779

С. 171

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затверджене наказом Мінфіну України від 26.08.08 р. № 1090

С. 176

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затверджене наказом Мінфіну України від 30.12.08 р. № 1577

С. 178

Наказ Мінфіну України "Про примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 р. № 302

С. 182

Примітки до річної фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302

С. 183

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

С. 190

Наказ Мінфіну України "Про затвердження спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку" від 19.04.01 р. № 186 (Витяг)

С. 193

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. № 186

С. 193

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати