Чергова переоцінка основних засобів: мистецтво розрахунку та обліку

Бухоблікове правило щодо переоцінки говорить: якщо компанія хоча б раз переоцінила основний засіб (далі — ОЗ), їй назавжди доведеться потоваришувати з переоцінкою. Тобто підприємство змушене буде на кожну дату балансу перевіряти, наскільки суттєво залишкова вартість ОЗ відрізняється від справедливої вартості. І якщо така різниця чимала, без чергової переоцінки не обійтися. На відміну від першої переоцінки, кожна наступна має свої особливості як розрахунку, так і обліку. Отже, розгляньмо їх докладно.

Чергова переоцінка ОЗ: особливості

Минулого року компанія провела переоцінку ОЗ уперше. Минув рік, і бухгалтер знову звірив залишкову вартість зі справедливою та виявив суттєву різницю. Це означає, що й цьогоріч йому доведеться переоцінити такі ОЗ.

Чергову переоцінку слід провести за аналогічною процедурою, як і минулого року (при першій переоцінці). Тобто:

1) визначаємо індекс переоцінки:

Іп = Справедлива вартість ОЗ / Балансова вартість ОЗ;

2) розраховуємо переоцінену первісну вартість та переоцінений знос:

ПервВп = ПервВ х Іп;

Знп = Зн х Іп

де: 

 • ПервВп — переоцінена первісна вартість;
 • ПервВ — первісна вартість ОЗ на дату переоцінки;
 • Знп — переоцінений накопичений знос;
 • Зн — накопичений знос на дату переоцінки;
 • Іп — індекс переоцінки;

3) у результаті таких маніпуляцій нова балансова вартість ОЗ має дорівнювати його справедливій вартості.

А ось відображення такої переоцінки на рахунках обліку та, відповідно, фінзвітності прямо залежатиме від результатів першої переоцінки (чи останньої, якщо мовимо про періодичну переоцінку). Орієнтир для фіксування результатів чергової переоцінки в обліку дає п. 20 П(С)БО 7 "Основні засоби". А тому розберімося, що та як тут належить обраховувати.

Дооцінка після дооцінки

У цьому випадку суму дооцінки обліковують за аналогією з першою дооцінкою. Тобто суму дооцінки залишкової вартості ОЗ включають до складу капіталу в дооцінках та відображають в іншому сукупному доході (п. 19 П(С)БО 7). Мовою бухобліку це звучить так: суму дооцінки ОЗ відносять в кредит субрахунку 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" (див. Інструкцію № 291).

Зауважте: чергова дооцінка поповнить персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках. Інакше кажучи, вона має збільшити суми раніше відображених дооцінок цього конкретного об'єкта ОЗ.

ТОВ "Щира душа" станом на 31.12.17 р. має таку інформацію про ОЗ (обладнання для пивоваріння): первісна вартість — 1500000 грн, накопичений знос — 890000 грн. Згідно з Актом оцінювача справедлива ринкова ціна такого обладнання на цю дату — 650000 грн. Минулого року в результаті першої переоцінки обладнання компанія відобразила суму дооцінки за Кт 411.

Бухгалтер ТОВ "Щира душа" у цьому випадку спершу має перевірити, чи відрізняється залишкова вартість обладнання від його справедливої вартості:

1500000 грн - 890000 грн = 610000 грн.

Справедлива вартість (650000 грн) перевищує залишкову (610000 грн), а значить, обладнання слід знову дооцінити.

Отож, знаходимо індекс переоцінки: 650000 грн : 610000 грн ≈ 1,066.

Далі визначаємо переоцінену первісну вартість та переоцінений знос:

 • ПервВп = 1500000 грн х 1,066 ≈ 1598361 грн;
 • Знп = 890000 грн х 1,066 ≈ 948361 грн.

Себто нова балансова вартість (після переоцінки) прирівняється до справедливої: 1598361 грн - 948631 грн = 650000 грн.

Фактично відображення обладнання в Балансі (Звіті про фінансовий стан) ф. № 1 буде таким:

  ДО
переоцінки
ПІСЛЯ 
переоцінки
ПервВ (рядок 1011) 1500000 1598361
Зн (рядок 1012) (890000) (948361)
БалВ (рядок 1010) 610000 650000

І на завершення — фіксуємо результат переоцінки в бухобліку:

 • Дт 104 Кт 411 — на суму дооцінки первісної вартості ОЗ (1598361 грн - 1500000 грн = 98631 грн);
 • Дт 411 Кт 131 — на суму дооцінки накопиченого зносу (948361 грн - 890000 грн = 58361 грн).

Як бачимо, персоніфіковане сальдо дооцінок цього обладнання зросте на 40000 грн (98631 грн - 58361 грн, або 650000 грн - 610000 грн). У фінзвітності ця сума "сидітиме" у рядку 2400 Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід) у ф. № 2.

Уцінка після уцінки

Результат чергового уцінення ОЗ списують на витрати підприємства. Пряма вказівка тому — п. 19 П(С)БО 7: суми уцінки відносять до складу витрат. Тобто, як і минулі уцінки, таку від'ємну різницю між залишковою та справедливою вартостями ОЗ списують у дебет субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій".

Бухгалтер ТОВ "Вихований пес" станом на 31.12.17 р. мав у Балансі таку інформацію про ОЗ (автомобіль): первісна вартість — 780000 грн, накопичений знос — 418000 грн. В Акті оцінювача зазначено: справедлива ринкова ціна такого автомобіля — 300000 грн. Минулоріч у результаті першої переоцінки автівки бухгалтеру також довелось уцінити "залізного коня".

Насамперед потрібно порахувати, чи необхідно й цьогоріч переоцінювати авто: 780000 грн - 418000 грн = 362000 грн.

362000 грн > 300000 грн, тож бухгалтеру доведеться знову уцінити автомобіль.

Індекс переоцінки становитиме: 300000 грн : 362000 грн ≈ 0,829.

Із урахуванням цього індексу первісну вартість та накопичений знос переоцінять до таких значень:

 • ПервВп = 780000 грн х 0,829 ≈ 646409 грн;
 • Знп = 418000 грн х 0,829 ≈ 346409 грн.

Після уцінки залишкова (балансова) вартість авто дорівнюватиме справедливій вартості (646409 грн - 346409 грн = 300000 грн).

Тож у результаті переоцінки в Балансі автомобіль уже буде відображений дещо інакше:

  ДО
переоцінки
ПІСЛЯ 
переоцінки
ПервВ (рядок 1011) 780000 646409
Зн (рядок 1012) (418000) (346409)
БалВ (рядок 1010) 362000 300000

На завершення бухгалтеру лишається тільки зафіксувати результат таких розрахунків у бухобліку:

 • Дт 975 Кт 105 — на суму уцінки залишкової вартості авто (362000 грн - 300000 грн = 62000 грн). Така уцінка потрапить і в рядок 2270 Звіту про фінрезультати;
 • Дт 131 Кт 105 — на суму уцінки зносу (фактично зменшити первісну вартість та накопичений знос авто через його уцінку: 418000 грн - 346409 грн = 71591 грн).

Дооцінка після уцінки

Така ситуація дещо складніша, позаяк доведеться ще й порівняти суму дооцінки із сумами раніше проведених уцінок. Наставник із переоцінки — П(С)БО 7 — у цьому разі наказує: у разі наявності перевищення суми попередніх уцінок ОЗ над сумою попередніх його дооцінок, але не більше зазначеного перевищення, суму чергової (останньої) дооцінки слід включити до доходу звітного періоду. А різницю (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовують на збільшення капіталу в дооцінках та відображають в іншому сукупному доході.

Простіше кажучи, це має такий вигляд:

1) визначаємо суму дооцінки (за загальними правилами);

2) порівнюємо її із сумами попередніх уцінок;

3) якщо сума дооцінки менша суми раніше проведених уцінок, її визнають доходом і фіксують за кредитом субрахунку 746 "Інші доходи";

4) якщо сума дооцінки перевищує суми попередніх уцінок, таку різницю включають до складу капіталу в дооцінках і фіксують на субрахунку 411.

Візьмемо за основу приклад 1 (первісна вартість — 1500000 грн, накопичений знос — 890000 грн, справедлива вартість — 650000 грн). Лишень припустимо, що минулого року в результаті першої переоцінки обладнання ТОВ "Щира душа" списало суму уцінки на витрати (25000 грн — за Дт 975).

Як і в ситуації, описаній у прикладі 1, бухгалтер ТОВ "Щира душа" має дооцінити обладнання:

 • Іп = 650000 грн : 10000 грн ≈ 1,066;
 • ПервВп = 1500000 грн х 1,066 ≈ 1598361 грн;
 • Знп = 890000 грн х 1,066 ≈ 948361 грн.

Нова балансова вартість дорівнює справедливій: 1598361 грн - 948631 грн = 650000 грн.

Тобто відображення обладнання в Балансі буде як і при звичайній дооцінці:

  ДО
переоцінки
ПІСЛЯ 
переоцінки
ПервВ (рядок 1011) 1500000 948361
Зн (рядок 1012) (890000) (346409)
БалВ (рядок 1010) 362000 300000

А от облікова картина буде різнитися:

 • Дт 104 Кт 746 — на суму дооцінки в межах раніше проведеної уцінки (25000 грн). Оскільки мовимо про дохід, то така дооцінка потрапить і у Звіт про фінрезультати (рядок 2240).

Пояснимо: бухгалтеру слід включити в дохід суму дооцінки, яка не перевищує суму раніше списаної уцінки. Цього разу обладнання дооцінили на 40000 грн (650000 грн - 610000 грн). Однак сума попередньої уцінки становить лише 25000 грн. Тому в дохід треба включити лише ці 25000 грн;

 • Дт 104 Кт 411 — на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок (40000 грн - 25000 грн = 15000 грн). Тобто таке перевищення слід віднести й до рядка 2400 Звіту про фінрезультати;
 • Дт 105 Кт 131 — на суму дооцінки зносу (948361 грн - 890000 грн = 58361 грн).

Уцінка після дооцінки

І в цій ситуації п. 20 П(С)БО 7 передбачає особливості для обліку та відображення у звітності. Аналогічно до попереднього випадку доведеться порівняти суму уцінки із сумами попередніх дооцінок об'єкта ОЗ. Так, якщо є перевищення суми попередніх дооцінок ОЗ над сумою його попередніх уцінок, суму чергової (останньої) уцінки, але не більше цього перевищення, спрямовують на зменшення капіталу у дооцінках та відображають в іншому сукупному доході. А різницю включають до витрат звітного періоду. Інакше кажучи, схема така:

1) визначаємо уцінку за загальним правилом;

2) порівнюємо суму уцінки із сумами попередніх дооцінок;

3) якщо сума уцінки менша суми накопичених дооцінок, її списують за рахунок таких дооцінок. Тобто зменшують сальдо на субрахунку 411;

4) якщо сума уцінки більша суми попередніх уцінок, різницю між ними визнають витратами звітного періоду та фіксують за дебетом субрахунку 975.

Повернемося до ТОВ "Вихований пес" (приклад 2). На дату балансу інформація про автомобіль незмінна: первісна вартість — 780000 грн, накопичений знос — 418000 грн, справедлива вартість — 300000 грн. Припустімо, минулого року, слідами першої переоцінки, бухгалтер дооцінив автомобіль на 32000 грн.

Маючи на руках таку інформацію, бухгалтер, як і в прикладі 2, повинен провести уцінку:

 • Іп = 300000 грн/362000 грн ≈ 0,829;
 • ПервВп = 780000 грн х 0,829 ≈ 646409 грн;
 • Знп = 418000 грн х 0,829 ≈ 346409 грн.

Нова залишкова (балансова) вартість авто дорівнює справедливій (646409 грн - 346409 грн = 300000 грн).

Картина в Балансі буде така сама:

  ДО
переоцінки
ПІСЛЯ 
переоцінки
ПервВ (рядок 1011) 780000 646409
Зн (рядок 1012) (418000) (346409)
БалВ (рядок 1010) 362000 300000

Для відображення уцінки після дооцінки в обліку та фінзвітності бухгалтер має не списати всю суму уцінки на витрати (як у прикладі 2), а порівняти її із сумою дооцінки. Усе, що в межах попередньої дооцінки, списати за її рахунок (у Дт 411), а перевищення — на витрати (у Дт 975). Судіть самі:

 • Дт 411 Кт 105 — на суму уцінки в межах раніше проведеної дооцінки (32000 грн).

Визначена сума уцінки становить 62000 грн (362000 грн - 300000 грн). А минулорічна дооцінка — 32000 грн. Тобто частину уцінки слід списати саме за рахунок такої дооцінки;

 • Дт 975 Кт 105 — на суму перевищення уцінки над сумою попередніх дооцінок (62000 грн - 32000 грн = 30000 грн). Така уцінка "сидітиме" у рядку 2270 Звіту про фінрезультати;
 • Дт 131 Кт 105 — на суму уцінки зносу (418000 грн - 346409 грн = 71591 грн).

Ось і все. На цьому в темі переоцінки ОЗ можна поставити крапку. Принаймні до наступної дати балансу. Сподіваємося, відтепер переоцінка ОЗ стане справою легкою та приємною.

Анастасія СЛАВІНСЬКА,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати