Основний засіб ліквідували/продали: куди "прилаштувати" залишок дооцінки

У цьому матеріалі описано бухобліковий порядок списання залишку дооцінок за об'єктом основних засобів (далі — ОЗ) у випадку його ліквідації, продажу, безоплатної передачі тощо. Крім того, платникам податку на прибуток ми розповіли про податкові коригування фінрезультату, які на них чекають у випадку вибуття дооцінених ОЗ.

Як списувати залишок дооцінки за ОЗ, що вибули

За кредитом аналітичних рахунків до субрахунку 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" відображають т.зв. персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках. Ідеться про загальну суму дооцінок за кожним об'єктом ОЗ, якщо той ніколи не уціняли, або перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта. Отже, не "спалені" уцінкою суми дооцінок (за кожним об'єктом ОЗ окремо) "висять" на кредитовому сальдо субрахунку 411, аж допоки їх не спишуть на нерозподілений прибуток. Бухгалтерська нормативка пропонує на вибір два варіанти такого списання (п. 21 П(С)БО 7 "Основні засоби").

Варіант 1

Персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках об'єкта ОЗ включають до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках під час вибуття цього переоціненого ОЗ (тобто в періоді ліквідації, продажу, безо­платної передачі або іншого вибуття).

Варіант 2

Підприємство може щомісяця (щокварталу, раз на рік) списувати персоніфіковане сальдо капіталу в дооцінках об'єкта ОЗ на нерозподілений прибуток у сумі, пропорційній до його амортизації. Якщо "передчасного" вибуття об'єкта ОЗ не відбудеться, то до моменту ліквідації об'єкта ОЗ сальдо капіталу в дооцінках за ним мусить повністю "згоріти". Якщо ж цей об'єкт ОЗ "передчасно" вибуває, то до складу нерозподіленого прибутку списують залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі капіталу в дооцінках.

Мовою бухобліку таке списання звучить як: Дт 411 Кт 441 "Прибуток нерозподілений" (п. 21 П(С)БО 7, п. 38 Методрекомендацій № 561).

«...Підприємство цілком може чекати на момент списання об'єкта ОЗ із балансу, аби віднести залишок капіталу в дооцінках за ним до складу нерозподіленого прибутку...»

Аналогічні варіанти дій для підприємств, які послуговуються міжнародними стандартами, пропонує § 41 МСБО 16 "Основні засоби". За ним дооцінку, що входить до власного капіталу об'єкта ОЗ, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку в разі припинення визнання активу або поступово переносити частину дооцінки під час використання активу. Дооцінку переносять до нерозподіленого прибутку не через прибуток або збиток, тобто рахунки фінрезультату не беруть до уваги. А це означає, що перенесення дооцінки не впливає на фінрезультат підприємства.

Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносять до регістрів аналітичного обліку ОЗ.

Акцентуємо увагу: бухстандарти не вимагають від підприємства періодично списувати залишок дооцінок на нерозподілений прибуток, а лише надають таке право. Тож воно цілком може чекати на момент списання об'єкта ОЗ із балансу, аби зробити вказану проводку. У період вибуття переоціненого об'єкта ОЗ уся сума залишку капіталу в дооцінках за ним попрямує до нерозподіленого прибутку. Обраний підхід (разове чи періодичне списання) слід закріпити в наказі про облікову політику (п.п. 2.1, 2.9 Методрекомендацій № 635).

Загалом списання капіталу в дооцінках не впливає на показник фінрезультату підприєм­ства, адже проходить на рахунках капіталу. Однак порядок його списання матиме особливе значення для унітарних підприємств та їх об'єднань, які відраховують частину чистого прибутку до бюджету. Адже базу для розрахунку цього платежу беруть з огляду на "...суму чистого фінансового результату (прибутку) та суму капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку…" (п. 1 Порядку № 138). Своєю чергою, порядок такого перенесення ці підприємства повинні закріпити в наказі про облікову політику (п. 2 р. ІІ Положення № 1213).

Дооцінений ОЗ вибуває: нюанси податкових коригувань

Підприємство проводить податкові коригування

Як ми вже зазначали на стор. 19 поточного номера, для розрахунку амортизації у податковому обліку вартість ОЗ (та нематактивів) слід брати без урахування їх бухгалтерської переоцінки (пп. 138.3.1 ПКУ). Тобто для податково-прибуткових цілей їх залишкова вартість має враховуватися за "історичним" принципом.

Тому підприємствам, які рахують податкові різниці за р. ІІІ ПКУ, в періоді вибуття об'єкта ОЗ необхідно "прибрати" наслідки його переоцінки у залишковій вартості. Для цього їм потрібно:

  • збільшити фінрезультат до оподаткування на суму бухгалтерської залишкової вартості об'єкта ОЗ, визначеної відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Таким чином підприємство "прибирає" для цілей оподаткування бухгалтерську залишкову вартість, збільшену/зменшену у зв'язку з його переоцінкою. Відповідну суму відображають у рядку 1.1.2 додатка РІ до Декларації № 897;
  • зменшити фінрезультат до оподаткування на суму податкової залишкової вартості об'єкта ОЗ, визначеної з урахуванням п. 138.3 ПКУ. За допомогою цього коригування підприємство зменшує об'єкт обкладення податком на прибуток на суму залишкової вартості ОЗ, яка не враховує, зокрема, його дооцінку/уцінку. Цю податкову різницю показують у рядку 1.2.2 додатка РІ до Декларації № 897.

На такий порядок дій дають указівку й митарі в ІПК ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 24.10.17 р. № 2347/ІПК/04-36-12-32-20.

Тож операції з переоцінки ОЗ не повинні впливати на визначення податку на прибуток у періоді вибуття переоціненого об'єкта. Списані ж суми персоніфікованого сальдо капіталу в дооцінках не позначаться на об'єкті оподаткування, адже проходять на рахунках капіталу.

Підприємство не застосовує податкових різниць

Підприємства, які не проводять коригування за р. ІІІ ПКУ, об'єкт обкладення податком на прибуток визначають за даними бухобліку. Тому відображена в бухвитратах сума залишкової вартості переоцінених ОЗ зменшить фінрезультат до оподаткування. Її розмір, звісно, беруть із урахуванням проведених переоцінок відповідно до п.п. 16—21 П(С)БО 7.

Антон ЮЛІН,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"

 


 

Список використаних нормативно-правових актів:

1. ПКУ — Податковий кодекс України.
2. Закон про бухоблік — Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
3. Закон про оцінку майна — Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.01 р. № 2658-III.
4. Порядок № 138 — Порядок відрахування до дер­жавного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138.
5. Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
6. Порядок № 818 — Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору, затверджений наказом Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818.
7. Положення № 1213 — Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами дер­жавної, комунальної власності, затвер­джене наказом Мінфіну України від 19.12.06 р. № 1213.
8. Декларація № 897 — Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.15 р. № 897.
9. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
10. Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561.
11. Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємств, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.13 р. № 63.
12. ЗІР — Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати