Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Балансу читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 6 за 2020 р.

 


 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

 
КОДИ
    01
 
 
 
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ___________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності ______________________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників1 ___________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ___________ 20__ р.

Форма № 1     Код за ДКУД 1801001

АктивКод рядкаНа початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010    
первісна вартість 1011    
знос 1012    
Інвестиційна нерухомість 1015    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
   
інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095    
II. Оборотні активи
Запаси
1100    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130    
з бюджетом 1135    
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155    
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165    
Витрати майбутніх періодів 1170    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс 1300    

ПасивКод рядкаНа початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400    
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420    
Неоплачений капітал 1425 (          ) (          )
Вилучений капітал 1430 (          ) (          )
Усього за розділом I 1495    
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
Цільове фінансування 1525    
Усього за розділом II 1595    
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610    
товари, роботи, послуги 1615    
розрахунками з бюджетом 1620    
у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625    
розрахунками з оплати праці 1630    
Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов'язання 1690    
Усього за розділом III 1695    
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900    

 

Керівник

Головний бухгалтер

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати