Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (ф. № 3-кн)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Звіту про рух грошових коштів читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 8 за 2017 р. 


 

 
КОДИ
    01
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за ____________ 20__ р.

Форма № 3-кн     Код за ДКУД 1801010

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500
       
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505  
(          )
 
(          )
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Сплачений податок на прибуток 3580 (          )   (          )  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200
 

(          )
 

(          )
необоротних активів 3205   (          )   (          )
Надходження від отриманих:
відсотків

3215
  (          )   (          )
дивідендів 3220   (          )   (          )
Надходження від деривативів 3225   (          )   (          )
Інші надходження 3250   (          )   (          )
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(          )
 
(          )
 
необоротних активів 3260 (          )   (          )  
Виплати за деривативами 3270 (          )   (          )  
Інші платежі 3290 (          )   (          )  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу


3300
 

(          )
 

(          )
Отримання позик 3305   (          )   (          )
Інші надходження 3340   (          )   (          )
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(          )
 
(          )
 
Погашення позик 3350 (          )   (          )  
Сплату дивідендів 3355 (          )   (          )  
Інші платежі 3390 (          )   (          )  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395        
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400        
Залишок коштів на початок року 3405   (          )   (          )
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

 

Керівник

Головний бухгалтер

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати