Звіт про власний капітал (ф. № 4)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Звіту про власний капітал читайте у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 8 за 2017 р.


 
КОДИ
    01
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _______________________________________________________________ за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про власний капітал

за ____________ 20__ р.

Форма № 4     Код за ДКУД 1801005
СтаттяКод рядкаЗареєстрований (пайовий) капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року 4000                
Коригування:
Зміна облікової політики

4005
               
Виправлення помилок 4010                
Інші зміни 4090                
Скоригований залишок на початок року 4095                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100                
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200
               
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                
Відрахування до резервного капіталу 4210                
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240
               
Погашення заборгованості з капіталу 4245                
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260
               
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                
Вилучення частки в капіталі 4275                
Інші зміни в капіталі 4290                
Разом змін у капіталі 4295                
Залишок на кінець року 4300                

 

Керівник

Головний бухгалтер

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати