102 —Прибыль
06.05.2020 | 12:18

Який порядок подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?

04.05.2020 | 09:34

Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) до неприбуткових організацій, до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування?

27.04.2020 | 17:04

Чи підлягають амортизації у податковому обліку ОЗ, безоплатно отримані платником податку?

17.04.2020 | 13:00

Який «стан документа» (новий звітний документ/ уточнюючий документ) необхідно обрати в Електронному кабінеті у разі створення фінансової звітності з виправленими показниками за форматом з першою літерою «J», якщо за такий звітний період вже була подана фінансова звітність за форматом з першою літерою «S» або «J»?

17.04.2020 | 12:38

Чи потрібно подавати до органів ДПС Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), якщо показники фінансової звітності не підлягають відображенню в Декларації?

16.04.2020 | 12:15

Як у рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу, відображається сума непокритого збитку, якщо в Електронному кабінеті не передбачено відображення даного показника в дужках?

14.04.2020 | 09:08

У який спосіб подається ліквідаційний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією (далі – Звіт), якщо формою не передбачено відмітки про подання його за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації та протягом якого строку подається такий Звіт після прийняття рішення про ліквідацію?

03.04.2020 | 16:04

Як заповнюються колонки 5 та 6 таблиці 1 додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидента?

02.04.2020 | 15:26

Чи можуть суб’єкти господарювання надіслати заяву за формою 1-РН з позначками «Реєстрація», «Зміни», «Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій» і за яким ідентифікатором форми через Єдине вікно подання електронної звітності або «Електронний кабінет» та який порядок, термін отримання, збереження платником першої та другої квитанцій?

02.04.2020 | 15:13

Як визначається балансова вартість ОЗ та строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ для розрахунку податкової амортизації, якщо в попередніх роках платник податку на прибуток не застосовував коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України?

02.04.2020 | 15:07

Чи необхідно в електронній формі подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств(далі – Декларація) з ознакою «Звітна нова», якщо до граничного терміну подання подається фінансова звітність з виправленими показниками, які не вплинули на показники Декларації, та чи подається повторно фінансова звітність, показники якої не підлягають виправленню, якщо Декларація з ознакою «Звітна нова» подається до граничного терміну подання?

02.04.2020 | 12:40

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за минулі звітні (податкові) періоди?

25.03.2020 | 12:01

Чи є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі порушення вимог закону, який регулює її діяльність?

24.03.2020 | 17:20

Як застосовуються міжнародні договори України (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування при виплаті доходів нерезидентам із джерелом їх походження з України та які ставки податку з доходів нерезидентів застосовуються при цьому?

19.03.2020 | 17:00

Чи передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з отримання поворотної фінансової допомоги, наданої засновником на строк більше ніж 12 місяців, дисконтування такої заборгованості, амортизації дисконту протягом строку користування та чи відображаються такі операції у складі доходів/витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування?

13.03.2020 | 17:19

Як розраховується пільга з податку на прибуток підприємств у разі застосування норм міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування та у разі виплати доходів нерезидентам у вигляді процентів, доходів (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, процентів за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі НБУ, або за кредити (позики), які отримані СГ та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями?

13.03.2020 | 17:15

Як заповнюється поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі відсутності інформації про код нерезидента?

12.03.2020 | 11:04

Чи здійснюється у податковому обліку орендаря амортизація отриманих у фінансову оренду (лізинг) ОЗ (нематеріальних активів) та з якої дати у разі використання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності?

11.03.2020 | 10:48

Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?

10.03.2020 | 17:09

Як разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств/Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається фінансова звітність у разі включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій в середині кварталу звітного року?

Назад12

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить