Встановили твердопаливний котел: як обліковувати та які податкові наслідки
25.10.2020 | 07:56
775 0

Стаття з газети "Все про бухгалтерський облік" № 97-98 за 2020 р.

Синоптики час від часу лякають усіх прогнозами морозної сіверної зими. Тож не дивно, що всі хочуть подбати про тепло як осель, так і виробничих приміщень. Із цієї статті ви довідаєтеся про облікові й податкові наслідки встановлення твердо­паливних котлів у будівлях адмінпризначення та в цехах. 

Облік установки котла

За основним обліковим підходом твердопаливний котел обліковується як об'єкт основних засобів (далі — ОЗ). Хоча окремі частини теплового обладнання можуть обліковуватися в складі малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА).

Ключовий варіант

Розглянемо можливість класифікації твердопаливного котла як окремого об'єкта ОЗ. За п. 4 П(С)БО 7 "Основні засоби" об'єкт ОЗ — це, зосібна:

  • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
  • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
  • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Як бачимо, придбаний і встановлений у приміщенні твердопаливний котел цілком можна поставити собі на баланс як окремий об'єкт ОЗ, адже він може підпадати під кожну з цих категорій. У такому разі всі витрати, пов'язані з його придбанням та установкою, потрібно капіталізувати (п. 8 П(С)БО 7). Сам об'єкт ОЗ у загальному випадку доцільно обліковувати на субрахунку 104 "Машини та обладнання". А якщо раптом його вартість (без ПДВ) менша за вартісну межу для ОЗ, установлену на підприємстві, тоді його відносять до складу МНМА на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" зі списанням за методом 50/50 або 100% (залежно від того, який із них установлений обліковою політикою підприємства).

Ба більше, котел складається з конструктивно відокремлених предметів, призначених для виконання певних самостійних функцій, і деякі з таких предметів мають інший строк корисного використання, аніж сам котел. Тож кожну з цих частин можна визнавати в бухобліку як окремий об'єкт ОЗ чи МНМА (п. 4 П(С)БО 7). Себто вартість певних конструктивно з'єднаних із котлом об'єктів (окремі труби, димоходи тощо) можна визнати в складі МНМА і списувати у витрати відповідним чином. Якщо їх вартість без ПДВ перевищує вартісну межу, установлену для МНМА, то таке приладдя може оселитися, окрім субрахунку 104, також на субрахунках 106 "Інструменти, прилади та інвентар" або 109 "Інші основні засоби".

Таким робом, витрати потрібно згрупувати на субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" (або субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"), а під час введення в експлуатацію котла зробити записи: Дт 104 (106, 109) Кт 152 або Дт 112 Кт 153.

Подальшу амортизацію котла, установленого в офісному приміщенні, доцільно відносити на рахунок 92 "Адміністративні витрати", а амортизацію установленого в цеху котла — на рахунок 91 "Загальновиробничі витрати".

Альтернативний підхід

Зауважимо: деякі спеціалісти пропонують не створювати для твердопаливного котла окремого об'єкта необоротних активів, а всі витрати відносити на поліпшення будівлі, у якій експлуатується такий котел. Однак, на наш погляд, такий варіант обліку має свої недоліки.

По-перше Залишковий строк експлуатації будівлі, у якій установлюється котел, зазвичай більший, ніж строк експлуатації котла (звісно, якщо не йдеться про випадок, коли будівля повністю замортизована). А тому вартість установки котла переноситиметься через амортизацію на витрати протягом довшого строку.

По-друге У разі заміни котла через деякий час (наприклад, на ефективніший), якщо він ще не відпрацював своє і придатний для подальшого використання, необхідно буде ви­окремлювати його вартість із вартості будівлі, що може стати непростою обліковою процедурою.

Якщо все-таки установку котла класифіковано як поліпшення, то вартість будівлі треба збільшити на суму здійснених витрат. Цебто всі витрати слід згрупувати на дебеті субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", а потім списати на субрахунок, на якому обліковується офісне приміщення (Дт 103 "Будинки та споруди" Кт 152). Амортизувати об'єкт виходячи зі збільшеної вартості варто починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому проведено поліпшення.

А якщо в орендованій будівлі…

У цьому випадку обов'язково потрібно отримати дозвіл від орендодавця на здійснення поліпшення, якщо їх можливість не передбачена договором оренди (ч. 1 ст. 778 Цивільного кодексу України).

Подальший облік знову-таки залежить від підходу до оцінки менеджментом підприємства проведених робіт та особливостей монтажу самого котла — чи можна його конструктивно відділити від орендованого приміщення, не завдавши тому шкоди.

Якщо так, то установку котла цілком можна розцінювати як окремий об'єкт ОЗ і його облік буде аналогічний вищенаведеному.

Якщо він конструктивно поєднується з будівлею таким чином, що його відокремлення в разі переїзду підприємства пошкоджуватиме будівлю чи вимагатиме значних витрат на ліквідацію такого монтажу, то доцільно обліковувати такий об'єкт як витрати орендаря на капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 П(С)БО 14 "Оренда"). Такі витрати акумулюють у дебеті субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", а під час введення в експлуатацію списують у дебет субрахунку Дт 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

Амортизують такий "умовний" об'єкт упродовж строку його корисної експлуатації. На наш погляд, він не повинен перевищувати строку дії оренди, позаяк це максимальний період часу, протягом якого планується одержувати економічні вигоди від використання орендованого приміщення. У разі подовження строку оренди можна заразом переглянути й строк корисного використання цього "умовного" об'єкта. А якщо договір оренди розірвуть, то недоамортизовану частину умовного об'єкта слід списати до бухвитрат.

Документальне оформлення

У разі класифікації котла як окремого об'єкта, введення його в експлуатацію оформлюють типовими формами обліку ОЗ, затвердженими наказом Мінстату України від 25.12.95 р. № 352 (далі — наказ № 352)ф. № ОЗ-1, ф. № ОЗ-3, ф. № ОЗ-6. Також підприємство може послуговуватись для обліку необоротних активів і формами актів, затвердженими наказом Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818 (далі — наказ № 818).

Під час проведення поліпшення такі операції оформлюють "Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" (ф. № ОЗ-2, затверджена наказом № 352) або "Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів" та "Актом при­ймання відремонтованих, реконструйо­ваних та модернізованих основних засобів", форми яких затверджено наказом № 818. 

Податкові наслідки установки котла

Податок на прибуток

Якщо підприємство не застосовує податкові різниці за р. ІІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ), то для податково-прибуткових цілей воно повністю послуговуватиметься бухправилами. Себто бухвитрати на установку котла зменшать об'єкт обкладення податком на прибуток через нараховану на відповідний об'єкт (об'єкти) амортизацію або шляхом врахування витрат у вигляді списання вартості МНМА.

Особливості податково-прибуткового обліку котла будуть лишень у тих прибутківців, які проводять податкові коригування за р. ІІІ ПКУ.

Якщо котел класифіковано як необоротний актив, то передусім потрібно визначитись, чи підпадає він під "податкове" поняття ОЗ. Вартісна межа для визнання ОЗ у цілях податкового обліку встановлена пп. 14.1.138 ПКУ та складає 20000 грн (без ПДВ). Якщо ціль — недосягнення цієї вартісної межі, то може стати в пригоді обґрунтоване дроблення теплової системи на окремі об'єкти ОЗ, які є конструктивно окремими, мають різне функціональне призначення і, бажано, різний строк експлуатації.

Тож якщо вартість об'єкта (об'єктів) необоротних активів перевалює за цю межу — маємо справу з податковим ОЗ і щодо такого об'єкта (об'єктів) слід проводити податкові коригування за п.п. 138.1, 138.2 ПКУ. За ними, зокрема, бухфінрезультат збільшують на суму нарахованої амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а зменшують — на суму розрахованої амортизації з урахуванням обмежень п. 138.3 ПКУ. Для цих коригувань підприємству слід визначитись із податковою групою для таких ОЗ. 

Із-поміж передбачених пп. 138.3.3 ПКУ найбільш логічним є застосування групи 4 "Машини та обладнання" з мінімальним строком податкової амортизації 5 років. Однак у разі "розбивки" конструктивно відокремлених елементів котла для цілей обліку на окремі об'єкти, якщо вони перетинають вартісну межу для ОЗ (20000 грн без ПДВ кожен), то можливе віднесення деяких із них і до якоїсь іншої податкової групи, передбаченої пп. 138.3.3 ПКУ, зосібна податкової групи 9 "Інші основні засоби" з мінімальним строком податкової амортизації 12 років.

Водночас, якщо вартість певних необоротних активів не перевищує вартісну межу  20000 грн, то маємо справу з так званою податковою малоцінкою. За нею податкові коригування, за п.п. 138.1, 138.2 ПКУ, не проводять.

Якщо установку котла класифіковано як поліпшення приміщення, у якому його установлюють, то знову-таки податково-прибуткові аспекти залежатимуть від того, власне це приміщення (або будівля) чи орендоване. Якщо приміщення орендоване, то створений у бух­обліку об'єкт необоротних активів потрапить до податкової групи 9 "Інші основні засоби" з мінімальним строком податкової амортизації 12 років. А якщо воно належить безпосередньо підприємству, то слід зважати, що "не­оборотні" коригування щодо такого приміщення, за п.п. 138.1, 138.2 ПКУ, проводять з урахуванням витрат на поліпшення у вартості такого ОЗ-будівлі.

Податок на додану вартість

Вхідний ПДВ, сплачений у складі вартості котла, вартості додаткового обладнання та вартості його монтажу, у загальному порядку потрапить до податкового кредиту. Звісно, за умови оформлення та реєстрації в ЄРПН податкової накладної (п.п. 198.6, 201.1 ПКУ).

ПДВ-аспекти компенсації поліпшення орендованого майна ми розглядали в нашій газеті № 95 за 2019 р. на стор. 42.

Чи виникає екоподаток

До платників екоподатку належать суб'єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп. 240.1.1 ПКУ). Тому підприємство, яке здійснює викиди, стає платником податку (див. ІПК ДФСУ від 11.06.19 р. № 2671/6/99-99-12-02-03-15/ІПК).

До початку експлуатації котла необхідно отримати дозвіл на здійснення викидів із зазначеними в ньому лімітами незалежно від обсягів шкідливих речовин, що виділяються. Такі дозволи видають підприємствам безоплатно після подання необхідних документів до дозвільних центрів.

Для отримання дозволу суб'єкт господарювання готує документи відповідно до Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних із видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженого постановою КМУ від 13.03.03 р. № 302. У зв'язку з виникненням нового об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, до податкової необхідно надіслати заяву за ф. № 20-ОПП відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.11 р. № 1588.

Визначення обсягів викидів від спалювання різних видів палив енергетичними установками здійснюється шляхом інвентаризації таких викидів за матеріалами технологічного регламенту або розрахунковим методом (згідно з Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженою наказом Мінприроди України від 10.02.95 р. № 7).

Таким ладом, податкові зобов'язання з екоподатку обчислюють за обсяги викидів, які утворюються (інвентаризуються) в котлі, як енергетичній установці, що експлуатується підприємством.

Антон ЮЛІН, 
незалежний консультант, м. Київ 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати