Бухгалтерський словник

А

Аванси за будівельним контрактом

грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом

П(С)БО 18 "Будівельні контракти",НП(С)БОДС 131 "Будівельні контракти"

Активи

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV,НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ресурси, контрольовані суб'єктом державного сектору у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому, та/або матимуть потенціал корисності

НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"

Активи з розвідки запасів корисних копалин

витрати, пов'язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних активами

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Активи програми

активи фонду і кваліфікований страховий поліс

П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

Активи фонду

активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі - фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду

П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

Активи, які забезпечують надходження грошових коштів

активи, основною метою утримання яких є отримання доходу

Активи, які не забезпечують надходження грошових коштів

активи, основна мета утримання яких є інша, ніж отримання доходу

Активний ринок

ринок, якому притаманні такі умови:

  • предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
  • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
  • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Актуарні прибутки (збитки)

прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень

Актуарні припущення

демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою

Амортизація

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

Амортизована собівартість фінансової інвестиції

собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії)

Антирозбавляюча потенційна проста акція

фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому

Асоційоване підприємство

підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора