Бухгалтерський словник

Н

Накопичена амортизація нематеріальних активів

сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Невідмовна орендна угода

орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка може бути розірвана тільки:
1) з дозволу орендодавця;
2) якщо відбулася певна непередбачена подія;
3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем

П(С)БО 14 "Оренда"

Невідмовна оренда

договір оренди, за яким орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, що дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або який може бути розірваний тільки:

  • з дозволу орендодавця;
  • якщо відбулася певна непередбачена подія;
  • у разі укладання орендарем нового договору про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем;
  • сплати орендарем додаткової суми, яка свідчить про прийнятність продовження строку оренди
НП(С)БОДС 126 "Оренда"

Негарантована ліквідаційна вартість

частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною

П(С)БО 14 "Оренда", НП(С)БОДС 126 "Оренда"

Негрошові операції

операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи

капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи

капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося

НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"

Неконтрольована частка

частина чистого прибутку (збитку), сукупного доходу та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства)

НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність"

Нематеріальний актив

немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

Немонетарні активи

усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

Немонетарні статті

статті інші, ніж монетарні статті балансу

П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", НП(С)БОДС 130 "Вплив змін валютних курсів"

Необмінна операція

це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов

НП(С)БОДС 124 "Доходи"

Необоротні активи

всі активи, що не є оборотними

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Непередбачена орендна плата

частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо)

П(С)БО 14 "Оренда", НП(С)БОДС 126 "Оренда"

Непередбачене зобов'язання

це:
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або
2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити

П(С)БО 11 "Зобов'язання"

це:
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю; або
2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди та потенціал корисності, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити

НП(С)БОДС 128 "Зобов'язання"

Непередбачений актив

актив, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю

НП(С)БОДС 128 "Зобов'язання"

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій

прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства

>НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність"

Норма капіталізації фінансових витрат

частка від ділення середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду

П(С)БО 31 "Фінансові витрати"

Нормальна потужність

очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва

П(С)БО 16 "Витрати"

очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності суб'єкта державного сектору протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва

НП(С)БОДС 135 "Витрати"