Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 

ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 17 серпня 2000 р. № 507

Державний класифікатор будівель та споруд

ДК 018-2000 

Чинний від 01.01.2001 р. 

1. ВСТУП 

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. № 971 "Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року".

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:

  • виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;
  • проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;
  • проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;
  • проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;
  • розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.

Об'єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.

Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін.

Одиницею класифікації в класифікаторі в основному є окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинне бути визначене таким чином:

  • обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;
  • потім будівля класифікується за методом "згори - донизу". Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) - житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах групи.

Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.

Розглянемо будівлю, загальна площа якої складається з таких приміщень:

Тип використання% від загальної площіКлас ДК БС
4 квартири 30 1122
Офіси кредитної установи 10 1220
Магазин 20 1230
Бібліотека 30 1262
Кабінет лікаря 10 1264

У цьому випадку будівля класифікується таким чином:

  • на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 "Будівля нежитлова", оскільки офіси, магазин, бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цього підрозділу, займають найбільший відсоток (70 %) загальної площі;
  • на рівні трьох розрядів - до групи 126 "Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення", тому що бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цієї групи, займають найбільший відсоток (40 %) загальної площі в межах розділу;
  • нарешті на рівні чотирьох розрядів - до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки", тому що бібліотека займає найбільший відсоток (30 %) загальної площі в межах групи.

Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень, до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки".

ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування.

Кожна позиція у ДК БС містить п'ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі:

  X    - розділ; 
  XX    - підрозділ; 
  XXX    - група; 
  XXXX    - клас; 
  XXXX.X    - підклас. 

Цифрові коди ДК БС, що охоплюють класифікаційні угруповання "розділ - клас", повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату (СС).

Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць, а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН (СРС).

На рівні класифікаційного угруповання "підклас" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від "1" до "9", причому значення "9" завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу.

У цілях забезпечення однозначного віднесення об'єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності використання ДК БС у практичній діяльності, на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення, що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.

Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність "Общесоюзного классификатора строительной продукции" (ОКСП - 1-88-17), а також групи 45.6 - "Будинки, будівлі, промислові та інженерні споруди" (Державний класифікатор продукції та послуг - ДК 016-97).

Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств, внесені та погоджені за встановленим порядком згідно з ДСТУ 3856-96 "Положення про ведення державних класифікаторів". 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Код Назва Код СРС 
1  БУДІВЛІ    
11  Будівлі житлові    
111  Будинки одноквартирні    
1110  Будинки одноквартирні  52 111.p1 
   Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 
  
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови    
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності    
1110.3  Будинки садибного типу    
1110.4  Будинки дачні та садові    
112  Будинки з двома та більше квартирами    
1121  Будинки з двома квартирами  52 111.p2 
   Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 
  
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови    
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності    
1122  Будинки з трьома та більше квартирами  52 119.p1 
   Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 
  
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови    
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні    
1122.3  Будинки житлові готельного типу    
113  Гуртожитки    
1130  Гуртожитки  52 119.p2 
   Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 
  
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців    
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів    
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів    
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів    
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки    
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних    
1130.9  Будинки для колективного проживання інші    
12  Будівлі нежитлові    
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі    
1211  Будівлі готельні  52 124.p1 
   Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 
  
1211.1  Готелі    
1211.2  Мотелі    
1211.3  Кемпінги    
1211.4  Пансіонати    
1211.5  Ресторани та бари    
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання  52 124.p2 
   Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 
  
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки    
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку    
1212.3  Центри та будинки відпочинку    
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше    
122  Будівлі офісні    
1220  Будівлі офісні  52 122.p1 
   Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 
  
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління    
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування    
1220.3  Будівлі органів правосуддя    
1220.4  Будівлі закордонних представництв    
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств    
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші    
123  Будівлі торговельні    
1230  Будівлі торговельні  52 122.p2 
   Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 
  
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини    
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків    
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів    
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.    
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування    
1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування    
1230.9  Будівлі торговельні інші    
124  Будівлі транспорту та засобів зв'язку    
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі  52 122.p3 
   Цей клас включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 
  
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту    
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту    
1241.3  Будівлі міського електротранспорту    
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту    
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі    
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг    
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.    
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо    
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші    
1242  Гаражі  52 122.p4 
   Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 
  
1242.1  Гаражі наземні    
1242.2  Гаражі підземні    
1242.3  Стоянки автомобільні криті    
1242.4  Навіси для велосипедів    
125  Будівлі промислові та склади    
1251  Будівлі промислові  52 121.p1 
   Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 
  
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості    
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії    
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості    
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості    
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості    
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості    
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості    
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості    
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне    
1252  Резервуари, силоси та склади  52 121.p2 
   Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 
  
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу    
1252.2  Резервуари та ємності інші    
1252.3  Силоси для зерна    
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів    
1252.5  Склади спеціальні товарні    
1252.6  Холодильники    
1252.7  Складські майданчики    
1252.8  Склади універсальні    
1252.9  Склади та сховища інші    
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення    
1261  Будівлі для публічних виступів  52 123 
   Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 
  
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали    
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів    
1261.3  Цирки    
1261.4  Казино, ігорні будинки    
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки    
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші    
1262  Музеї та бібліотеки  52 125.p1 
   Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 
  
1262.1  Музеї та художні галереї    
1262.2  Бібліотеки, книгосховища    
1262.3  Технічні центри    
1262.4  Планетарії    
1262.5  Будівлі архівів    
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів    
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів  52 125.p2 
   Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 
  
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ    
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів    
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів    
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів    
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів    
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами    
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки    
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій    
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші    
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  52 126 
   Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 
  
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів    
1264.2  Лікарні профільні, диспансери    
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки    
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації    
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил    
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації    
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші    
1265  Зали спортивні  52 279.p1 
   Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 
  
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.    
1265.2  Басейни криті для плавання    
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті    
1265.4  Манежі легкоатлетичні    
1265.5  Тири    
1265.9  Зали спортивні інші    
127  Будівлі нежитлові інші    
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства  52 129.p1 
   Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 
  
1271.1  Будівлі для тваринництва    
1271.2  Будівлі для птахівництва    
1271.3  Будівлі для зберігання зерна    
1271.4  Будівлі силосні та сінажні    
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства    
1271.6  Будівлі тепличного господарства    
1271.7  Будівлі рибного господарства    
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва    
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші    
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності  52 129.p2 
   Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 
  
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.    
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали    
1272.3  Цвинтарі та крематорії    
1273  Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою  52 129.p3 
   Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 
  
1273.1  Пам'ятки історії та архітектури    
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою    
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї    
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше  52 129.p4 
   Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 
  
1274.1  Казарми збройних сил    
1274.2  Будівлі міліцейських та пожежних служб    
1274.3  Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів    
1274.4  Будівлі лазень та пралень    
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів    
2  ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ    
21  Транспортні споруди    
211  Автостради, вулиці та дороги    
2111  Автостради  52 211.p1 
   Цей клас включає:
- автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас, включаючи перехрестя та транспортні розв'язки в різних рівнях
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- мости та естакади (2141)
- тунелі та метро (2142) 
  
2111.1  Дороги автомобільні магістральні    
2111.2  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах    
2112  Вулиці та дороги  52 211.p2 
   Цей клас включає:
- міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок 
  
2112.1  Вулиці та дороги міст і населених пунктів    
2112.2  Позаміські, об'їзні та окружні дороги    
2112.3  Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств    
2112.4  Доріжки для велосипедної та верхової їзди    
2112.5  Майдани, тротуари та пішохідні зони    
2112.6  Польові дороги    
2112.7  Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств    
2112.8  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах    
2112.9  Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші    
212  Залізниці    
2121  Залізниці магістральні  52 212.p1 
   Цей клас включає:
- залізничні колії магістральні, під'їзні колії, стрілки, залізничні переїзди, станційні та сортувальні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- залізничні вокзали (1241)
- залізничні мости (2141)
- залізничні тунелі (2142) 
  
2121.1  Залізничні колії магістральні    
2121.2  Під'їзні, станційні та сортувальні колії    
2121.3  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації    
2121.9  Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші    
2122  Залізниці місцеві  52 212.p2 
   Цей клас включає:
- залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 
  
2122.1  Залізничні колії метрополітенів    
2122.2  Трамвайні колії    
2122.3  Залізниці підвісні та на естакадах    
2122.4  Залізничні колії промислових підприємств    
2122.5  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації    
2122.9  Споруди місцевого рейкового транспорту інші    
213  Злітно-посадкові смуги    
2130  Злітно-посадкові смуги  52 213 
   Цей клас включає:
- злітно-посадкові смуги для злету, посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- будівлі аеродромів (1241) 
  
2130.1  Злітно-посадкові смуги для злету та посадки    
2130.2  Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів    
2130.3  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг    
2130.9  Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші    
214  Мости, естакади, тунелі та метро    
2141  Мости та естакади  52 221 + 52 222 
   Цей клас включає:
- автодорожні та залізничні мости з металу, залізобетону або інших матеріалів, включаючи конструкції естакад
Цей клас включає також:
- пересувні мости, віадуки, мости польових доріг, пішохідні мости
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 
  
2141.1  Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні    
2141.2  Залізничні мости та естакади надземні    
2141.3  Мости комбіновані    
2141.4  Мости польових доріг    
2141.5  Мости пересувні, наплавні та пороми    
2141.6  Мости пішохідні    
2141.7  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад    
2141.9  Мости та естакади інші    
2142  Тунелі та метро  52 223 + 52 224 
   Цей клас включає:
- тунелі автомобільних доріг, залізниць та метрополітенів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 
  
2142.1  Тунелі автодорожні    
2142.2  Тунелі залізничні    
2142.3  Тунелі комбіновані    
2142.4  Тунелі метрополітенів    
2142.5  Тунелі пішохідні    
2142.6  Переходи підземні    
2142.7  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро    
2142.9  Тунелі та подібні споруди інші    
215  Порти, канали, греблі та інші водні споруди    
2151  Порти та судноплавні канали  52 232 
   Цей клас включає:
- морські та річкові портові споруди (причали, доки, пристані, моли тощо)
- судноплавні канали
- споруди на ріках та каналах (шлюзи, мости-канали, тунелі-канали, обладнання берегів)
Цей клас включає також:
- військові порти
- водні споруди суднобудівної промисловості (стапелі, камери, басейни та т. ін.)
Цей клас не включає:
- будівлі маяків (1241)
- дамби та подібні споруди для утримання води (2152)
- берегові та прибережні нафтові термінали (2303) 
  
2151.1  Портові споруди морські    
2151.2  Портові споруди річкові    
2151.3  Канали судноплавні    
2151.4  Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах    
2151.5  Споруди суднобудівної промисловості    
2151.6  Порти військові    
2151.9  Портові та судноплавні споруди інші    
2152  Дамби  52 233 
   Цей клас включає:
- дамби та подібні водозахисні споруди таких галузей, як гідроенергетика, зрошення, регулювання водних потоків, захист від паводків
Цей клас включає також:
- захисні дамби, загати, захисні насипні споруди
Цей клас не включає:
- шлюзи (2151)
- гідроелектростанції (2302) 
  
2152.1  Дамби гідроенергетичні    
2152.2  Дамби для зрошення і регулювання водних потоків    
2152.3  Водозахисні споруди теплових електростанцій    
2152.4  Водозахисні споруди атомних електростанцій    
2152.5  Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди    
2153  Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди  52 231 + 52 234 
   Цей клас включає:
- зрошувальні канали та інші споруди, що постачають воду у землеробстві
- акведуки
Цей клас включає також:
- дренажні та зливові споруди
Цей клас не включає:
- акведуки, що є історичними пам'ятками (1273)
- дамби (2152)
- водопроводи (2212, 2222) 
  
2153.1  Акведуки, дюкери    
2153.2  Канали магістральні зрошувальних систем    
2153.3  Споруди систем водозабезпечення землеробства    
2153.4  Споруди осушувальних систем    
2153.5  Споруди зливових мереж    
2153.9  Споруди зрошувального та осушувального господарства інші    
22  Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі    
221  Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі    
2211  Магістральні нафтопроводи та газопроводи  52 241.p2 
   Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу
Цей клас включає також:
- насосні станції
Цей клас не включає:
- водопроводи (2212, 2222)
- міські газові мережі (2221)
- споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303) 
  
2211.1  Нафтопроводи магістральні    
2211.2  Газопроводи магістральні    
2211.3  Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні    
2211.4  Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах    
2211.5  Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах    
2211.9  Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші    
2212  Магістральні водопроводи  52 241.p1 
   Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування води
Цей клас включає також:
- насосні, фільтраційні станції та станції по відведенню води
Цей клас не включає:
- зрошувальні канали та акведуки (2153)
- місцеві трубопроводи для води (2222) 
  
2212.1  Водоводи магістральні та відводи від них    
2212.2  Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах    
2212.3  Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах    
2213  Магістральні телекомунікаційні лінії  52 242 
   Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні телекомунікаційні лінії, релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі, релейні вишки та споруди для радіокомунікацій
Цей клас не включає:
- магістральні лінії електропередачі (2214)
- міські телекомунікаційні мережі (2224) 
  
2213.1  Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку    
2213.2  Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі    
2213.3  Споруди та системи радіозв'язку    
2213.9  Споруди телекомунікацій інші    
2214  Магістральні лінії електропередачі  52 243 
   Цей клас включає:
- магістральні електричні лінії (повітряні та підземні) високої напруги або електричні розподільні лінії середньої напруги
Цей клас включає також:
- трансформаторні станції та підстанції, опори
Цей клас не включає:
- системи освітлення доріг (2111, 2112)
- місцеві електричні розподільні лінії та допоміжні пристрої (2224) 
  
2214.1  Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги    
2214.2  Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги    
2214.3  Лінії електричні розподільні середньої напруги    
2214.4  Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі    
2214.9  Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші    
222  Місцеві трубопроводи та комунікації    
2221  Місцеві газорозподільні системи  52 250.p1 
   Цей клас включає:
- місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу 
  
2221.1  Місцеві трубопроводи для транспортування газу    
2221.2  Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем    
2222  Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів  52 250.p2 
   Цей клас включає:
- місцеві трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря
Цей клас включає також:
- водонапірні башти, колодязі, фонтани
Цей клас не включає:
- зрошувальні установки (2153)
- водоочисні установки (2223) 
  
2222.1  Місцеві водопровідні мережі    
2222.2  Місцеві теплові мережі    
2222.3  Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря    
2222.4  Водяні свердловини, колодязі, бювети    
2222.5  Водонапірні башти, фонтани    
2222.9  Споруди місцевих трубопровідних систем інші    
2223  Місцеві каналізаційні системи  52 250.p3 
   Цей клас включає:
- водостічні мережі та каналізаційні колектори
Цей клас включає також:
- установки для перероблення стічних вод 
  
2223.1  Місцеві каналізаційні та водостічні мережі    
2223.2  Колектори каналізаційні    
2223.3  Установки для перероблення стічних вод    
2224  Місцеві електро- та телекомунікаційні системи  52 250.p4 
   Цей клас включає:
- місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії (повітряні або підземні) та допоміжні споруди (трансформаторні станції і підстанції, телеграфні стовпи та т. ін.)
Цей клас включає також:
- місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени 
  
2224.1  Місцеві електросилові мережі    
2224.2  Тролейбусні лінії    
2224.3  Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж    
2224.4  Місцеві телекомунікаційні лінії    
2224.5  Місцеві телевізійні кабельні мережі    
2224.9  Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші    
23  Комплексні промислові споруди    
230  Комплексні промислові споруди    
   Ця група включає:
- комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики тощо), що не мають характерних ознак будинків 
  
2301  Споруди гірничопромислових та добувних підприємств  52 261 
   Цей клас включає:
- установки та споруди для шахт, видобування вуглеводневих покладів, розробки гірських порід, добування, перероблення та збагачення рудної сировини, гравійних кар'єрів та т. ін. (наприклад, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт та т. ін.)
- гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.
Цей клас включає також:
- споруди підприємств лісозаготівельної промисловості
Цей клас не включає:
- офісні будівлі (1220)
- виробничі будівлі заводів, майстерень з дахом (1251) 
  
2301.1  Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості    
2301.2  Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю    
2301.3  Споруди підприємств торф'яної промисловості    
2301.4  Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів    
2301.5  Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів    
2301.6  Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів    
2301.7  Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.)    
2301.8  Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості    
2301.9  Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші    
2302  Споруди підприємств електроенергетики  52 262 
   Цей клас включає:
- гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії, наприклад, електростанції, що працюють на вугіллі, атомні та вітрові електростанції
Цей клас включає також:
- підприємства зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
- печі для спалювання відходів
Цей клас не включає:
- дамби (2152)
- електролінії, включаючи трансформаторні станції та підстанції (2214) 
  
2302.1  Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні    
2302.2  Електростанції теплові    
2302.3  Електростанції атомні    
2302.4  Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії    
2302.5  Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів    
2302.6  Споруди підприємств зі спалювання відходів    
2302.9  Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші    
2303  Споруди підприємств хімічної промисловості  52 263 
   Цей клас включає:
- установки, що утворюють хімічні, нафтохімічні або нафтопереробні підприємства
Цей клас включає також:
- портові термінали для нафтопродуктів
- коксохімічні заводи 
  
2303.1  Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас    
2303.2  Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії    
2303.3  Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств    
2303.4  Споруди коксохімічних заводів    
2303.5  Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку    
2303.6  Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні    
2303.9  Споруди підприємств хімічної промисловості інші    
2304  Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше  52 269 
   Цей клас включає:
- установки, що утворюють підприємства металургійної промисловості, такі як доменні печі, прокатні стани, ливарні цехи та т. ін. 
  
2304.1  Споруди агломераційного та доменного виробництва    
2304.2  Споруди сталеплавильного виробництва    
2304.3  Споруди прокатного виробництва    
2304.4  Споруди трубного та метизного виробництва    
2304.5  Споруди феросплавного виробництва    
2304.6  Споруди вогнетривкого виробництва    
2304.7  Споруди підприємств кольорової металургії    
2304.9  Споруди підприємств металургійної промисловості інші    
24  Інші інженерні споруди    
241  Споруди спортивного та розважального призначення    
2411  Стадіони, спортивні поля та майданчики  52 271 
   Цей клас включає:
- спортивні майданчики, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту
Цей клас не включає:
- зали спортивні (1265)
- ігрові майданчики, парки відпочинку та розваг, майданчики для гри в гольф, причальні пристрої для яхтсменів (2412) 
  
2411.1  Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі    
2411.2  Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту    
2411.3  Споруди для занять водним спортом    
2412  Інші споруди спортивного та розважального призначення  52 279.p2 
   Цей клас включає:
- парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом, включаючи установки для сходження (лижні тропи тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, кінні центри, причальні пристрої для яхтсменів, споруди, що використовуються головним чином для мореплавного спорту та пляжів
Цей клас включає також:
- громадські сади і парки, зоологічні та ботанічні сади
Цей клас не включає:
- гірські притулки (1212)
- станції підвісних та канатних доріг (1241)
- будівлі, що використовуються для публічних виступів (1261)
- будівлі зоологічних та ботанічних садів (1262)
- зали спортивні (1265) 
  
2412.1  Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку    
2412.2  Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку    
2412.3  Льотні поля та поля для парашутного спорту    
2412.4  Споруди кінних центрів    
2412.5  Громадські сади та парки для розваг і відпочинку    
2412.6  Споруди зоологічних та ботанічних садів    
2412.7  Майданчики для гри в гольф    
242  Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше    
2420  Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше  52 290 
   Цей клас включає:
- військові інженерні споруди, наприклад, форти, блокгаузи, бункери, стрільбища, військові випробувальні центри тощо
- інженерні споруди, не класифіковані раніше, включаючи ділянки для запуску супутників
Цей клас включає також:
- відвали гірничих розробок
- полігони складування побутових відходів
Цей клас не включає:
- будівлі аеропортів (1241)
- казарми (1274)
- військові порти (2151) 
  
2420.1  Військові випробувальні центри    
2420.2  Військові полігони та стрільбища    
2420.3  Військові інженерні фортифікаційні споруди    
2420.4  Космодроми та дільниці для запуску супутників    
2420.5  Полігони складування побутових відходів    
2420.6  Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів    
2420.7  Відвали гірничих розробок    

Додаток А
(довідковий)

Таблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП

Код ДК БС Назва класифікаційного угруповання ДК БС Код ОКСП 
1  БУДІВЛІ    
11  Будівлі житлові    
111  Будинки одноквартирні  8401 
1110  Будинки одноквартирні    
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови    
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності    
1110.3  Будинки садибного типу    
1110.4  Будинки дачні та садові    
112  Будинки з двома та більше квартирами  8401 
1121  Будинки з двома квартирами    
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови    
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності    
1122  Будинки з трьома та більше квартирами    
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови    
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні    
1122.3  Будинки житлові готельного типу    
113  Гуртожитки    
1130  Гуртожитки  8460 
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців    
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів  9115 
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів    
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів  9096 
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки  9163, 9166 
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних    
1130.9  Будинки для колективного проживання інші    
12  Будівлі нежитлові    
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі    
1211  Будівлі готельні    
1211.1  Готелі  8480 
1211.2  Мотелі  8480 
1211.3  Кемпінги  8480 
1211.4  Пансіонати  9001, 9002, 9004 
1211.5  Ресторани та бари  7947 
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання    
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  9003, 9006, 9007, 9009 
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  9005, 9011 
1212.3  Центри та будинки відпочинку    
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше    
122  Будівлі офісні    
1220  Будівлі офісні    
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління  9401 
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  9403, 9404 
1220.3  Будівлі органів правосуддя  9405, 9407 
1220.4  Будівлі закордонних представництв  9406 
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  6659, 6660 
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  7783, 8201, 8202, 8204, 8206, 8208, 8470 
123  Будівлі торговельні    
1230  Будівлі торговельні    
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  7901, 7903, 7906, 7909, 7910, 7912, 7914, 7919, 7922, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7943, 8952, 8953, 8954, 8955 
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків  7935, 7938, 7939, 7941, 7944, 9206 
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  8726 
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.  7945, 7949, 7954, 7956, 7958, 7960 
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування  7965, 7968, 7972, 7974, 7975, 8131 
1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  8708, 8718, 8720, 8722, 8732, 8734, 8738, 8742 
1230.9  Будівлі торговельні інші    
124  Будівлі транспорту та засобів зв'язку    
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі    
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  7201, 7210, 7220, 7232, 7245, 7249, 7252, 7257, 7258, 7259, 7260, 7810, 7820 
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 6941, 6944, 6947, 6950, 6967, 6991, 6992, 6994, 7785, 7787 
1241.3  Будівлі міського електротранспорту  7420 
1241.4  Аеропорти та інші будівлі повітряного транспорту  7501, 7546, 7567, 7571, 7787 
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі  7025, 7045, 7162, 7163, 7164, 7184 
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  7479 
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.  7713, 7719, 7723, 7725, 7727, 7728, 7731, 7733, 7734, 7741, 7742, 7744, 7747, 7755, 7758, 7761, 7763, 7775, 7789 
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 7409, 7411, 7569 
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші  7423 
1242  Гаражі    
1242.1  Гаражі наземні  6832 
1242.2  Гаражі підземні    
1242.3  Стоянки автомобільні криті  7237 
1242.4  Навіси для велосипедів    
125  Будівлі промислові та склади    
1251  Будівлі промислові    
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості  2601, 2603, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2619, 2623, 2628, 2629, 2631, 2633, 2636, 2639, 2645, 2647, 2650, 2651, 2654, 2655, 2658, 2661, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2801, 2803, 2807, 2811, 2814, 2816, 2819, 2821, 2824, 2826, 2827, 2830, 2833, 2835, 2839, 2840, 2842, 2844, 2848, 2855, 2860, 2863, 2866, 2870, 2872, 2875, 2878, 2880, 2885, 2888, 2890, 2901, 2903, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2952, 2954, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 3001, 3004, 3008, 3012, 3016, 3020, 3024, 3030, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3101, 3103, 3106, 3109, 3111, 3113, 3116, 3119, 3125, 3129, 3132, 3135, 3138, 3141, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3201, 3208, 3214, 3222, 3230, 3236, 3243, 3249, 3252, 3255, 3260, 3263, 3270, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3301, 3305, 3308, 3310, 3312, 3314, 3320, 3335, 3337, 3339, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3350, 3353, 3356, 3359, 3362, 3367, 3371, 3373, 3375, 3377, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3553, 3556, 3559, 3563, 3566, 3569, 3572, 3575, 3577, 3581, 3582, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3701, 3704, 3708, 3712, 3716, 3720, 3724, 3728, 3732, 3736, 3740, 3744, 3748, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3801, 3805, 3807, 3810, 3813, 3818, 3822, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3856, 3858, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4101, 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4301, 4302, 4304, 4306, 4308, 4310, 4312, 4314, 4316, 4350, 4353, 4356, 4359, 4360, 4362, 4365, 6601, 6603, 6607, 6610, 6611, 6614, 6616, 6620, 6622, 6628, 6629, 6633, 6634, 6636, 6638, 6642, 6644, 6646, 6648, 6650, 6652, 6656, 6661, 6662, 6664, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6672, 6676, 6681, 6683, 6685, 6781, 6820, 6836, 7159, 7161, 7413, 7416, 7418, 7801, 8104, 9560, 9561, 9562 
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії    
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості    
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості  5101, 5102, 5104, 5106, 5110, 5112, 5115, 5117, 5119, 5121, 5123, 5125, 5130, 5132, 5134, 5136, 5138, 5155, 5157, 5159, 5161, 5163, 5165, 5170, 5172, 5174, 5178, 5181, 5183, 5185, 5187, 5190, 5192, 5194, 5196, 5197, 5198, 5201, 5210, 5212, 5214, 5216, 5222, 5224, 5228, 5230, 5232, 5234, 6824, 9566, 9567 
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості  5501, 5505, 5510, 5512, 5514, 5516, 5519, 5520, 5521, 5523, 5526, 5528, 5530, 5531, 5538, 5540, 5542, 5547, 5551, 5553, 5701, 5704, 5705, 5708, 5709, 5712, 5715, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727, 5729, 5731, 5733, 5735, 5801, 5803, 5821, 5825, 5827, 5829, 5831, 5833, 5835, 5837, 5839, 5841, 5894, 5896, 6001, 6003, 6007, 6010, 6015, 6020, 6028, 6060, 6063, 6066, 7951, 7953, 7980, 8117, 8119, 8129, 9565 
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості  5901, 5903, 5905, 5915, 5918, 5922, 5924, 5928, 5930, 5932, 5934, 5936, 6101, 6106, 6108, 6115, 6117, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 8133, 9569 
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості  4413, 4414, 4415, 4420, 4421, 4423, 4429, 4431, 4433, 4437, 4439, 4441, 4443, 4445, 4447, 4449, 4451, 4453, 4459, 4461, 4463, 4465, 4466, 4467, 4469, 4471, 4473, 4474, 4475, 4479, 4487, 4489, 4491, 4501, 4502, 4505, 4507, 4509, 4511, 4513, 4515, 4517, 4519, 4521, 4523, 4525, 4527, 6812, 6816, 7861, 7863, 8109, 9563 
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості  4622, 4623, 4626, 4629, 4631, 4634, 4636, 4639, 4641, 4643, 4645, 4648, 4651, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4667, 4670, 4672, 4801, 4805, 4810, 4812, 4814, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 7813, 7816, 7818, 7824, 7827, 7839, 7842, 7844, 7846, 7848, 9564 
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне  6201, 6202, 6204, 6206, 6210, 6213, 6215, 6217, 6219, 6220, 6221, 6228, 6230, 6301, 6302, 6304, 6308, 6311, 6313, 6315, 6317, 6319, 6321, 6323, 6325, 6327, 6329, 6331, 6333, 6335, 6339, 8101, 8106, 8111, 8113, 8115, 8127, 8135, 8137, 8151, 8152, 8158, 8160, 8162, 8177, 8535, 8548, 8608, 8638, 9570 
1252  Резервуари, силоси та склади    
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1394, 7669, 8125 
1252.2  Резервуари та ємності інші    
1252.3  Силоси для зерна  6039 
1252.4  Силоси для цементу та інших сипких матеріалів  7833, 7837 
1252.5  Склади спеціальні товарні  6232, 6234, 6687, 7155, 7157, 8121 
1252.6  Холодильники  5850, 5854, 5863, 5865, 5868 
1252.7  Складські майданчики  8123 
1252.8  Склади універсальні  6989, 7011 
1252.9  Склади та сховища інші  5873, 5876, 5883, 5886, 5890, 6068, 6709, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 7835 
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення    
1261  Будівлі для публічних виступів    
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9216, 9217, 9250, 9256, 9257, 9262, 9266, 9267, 9270, 9271, 9283 
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  9272, 9280 
1261.3  Цирки  9273, 9276 
1261.4  Казино, ігорні будинки    
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  9208 
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  9281, 9282 
1262  Музеї та бібліотеки    
1262.1  Музеї та художні галереї  9204 
1262.2  Бібліотеки, книгосховища  9201, 9203, 9277 
1262.3  Технічні центри    
1262.4  Планетарії  9218 
1262.5  Будівлі архівів  9202, 9350 
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів    
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів    
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  9301, 9303, 9306, 9308, 9310, 9312, 9314, 9316, 9318, 9322, 9324, 9326, 9328, 9351, 9352, 9353 
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  9101, 9102, 9104, 9107, 9110 
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  9120, 9121, 9129, 9132, 9134, 9138, 9140, 9142 
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів  9125, 9146 
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів  9064, 9151, 9155, 9157, 9159, 9168, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9219 
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами  9144, 9160, 9161, 9162 
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  9113, 9122, 9123 
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій  9355, 9357, 9359, 9360, 9362 
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші  9370, 9372, 9374, 9376 
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів    
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів  8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8915, 8916, 8917, 8923, 8925 
1264.2  Лікарні профільні, диспансери  8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8918, 8919, 8921, 8922, 8926, 8927, 8930, 8931, 8932 
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки  8928, 8946 
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації  8933, 8934, 8936, 8937, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8957 
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил    
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації  8908, 8909, 8971, 8972, 8973, 8974, 8976, 8979, 8980, 8981, 8983, 9573 
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші  8736, 8944, 8945, 8948, 8949, 8950, 8951 
1265  Зали спортивні    
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.  9031, 9063, 9065, 9068, 9073 
1265.2  Басейни криті для плавання  9036 
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  9052 
1265.4  Манежі легкоатлетичні  9066 
1265.5  Тири  9061, 9062, 9067 
1265.9  Зали спортивні інші    
127  Будівлі нежитлові інші    
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства    
1271.1  Будівлі для тваринництва  6401, 6402, 6405, 6407, 6409, 6411, 6413, 6415, 6417, 6419, 6421, 6424, 6426, 6428, 6429, 6430, 6431, 6433, 6435, 6437, 6438, 6439, 6442, 6444, 6446, 6448, 6450, 6451, 6454, 6455, 6456, 6457, 6459, 6477, 6741, 6742, 6746 
1271.2  Будівлі для птахівництва  6460, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6469, 6470, 6471, 6472, 9568 
1271.3  Будівлі для зберігання зерна  6701, 6704, 6709 
1271.4  Будівлі силосні та сінажні  6747, 6748, 6750 
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства  6594, 6595, 6596, 6597 
1271.6  Будівлі тепличного господарства  6583, 6585, 6587, 6591, 6592, 6593, 8534 
1271.7  Будівлі рибного господарства  6765, 6767, 6769, 6771, 6775, 6777, 6784, 6785 
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва  6801, 6803, 6804, 6805, 6806, 6810, 6840, 8156, 8171 
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші  6476, 6702, 6703, 6706, 6707, 6708, 6743, 6744, 6745, 6749, 8164, 8166, 8168, 8169, 8170, 8173, 8175 
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності    
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо    
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали    
1272.3  Цвинтарі та крематорії  8724 
1273  Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою    
1273.1  Пам'ятки історії та архітектури    
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою    
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї    
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше    
1274.1  Казарми збройних сил    
1274.2  Будівлі міліцейських та пожежних служб    
1274.3  Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів    
1274.4  Будівлі лазень та пралень  8701, 8702, 8704, 8740 
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів    
2  ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ    
21  Транспортні споруди    
211  Автостради, вулиці та дороги    
2111  Автостради    
2111.1  Дороги автомобільні магістральні  7312, 8501 
2111.2  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах    
2112  Вулиці та дороги    
2112.1  Вулиці та дороги міст і населених пунктів  7301, 7306, 8503, 8506, 8512, 8518 
2112.2  Позаміські, об'їзні та окружні дороги  7301, 7306, 8522 
2112.3  Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств    
2112.4  Доріжки для велосипедної та верхової їзди    
2112.5  Майдани, тротуари та пішохідні зони    
2112.6  Польові дороги    
2112.7  Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств    
2112.8  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах    
2112.9  Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші    
212  Залізниці    
2121  Залізниці магістральні    
2121.1  Залізничні колії магістральні  6912, 6916 
2121.2  Під'їзні, станційні та сортувальні колії  6901, 6908, 6920, 6924, 6927 
2121.3  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації  6955, 6968, 6971, 6975, 6978, 6981 
2121.9  Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші  6954, 6956, 6957, 6959, 6961, 6963, 6965, 6966, 6985, 6986, 6988, 6993 
2122  Залізниці місцеві    
2122.1  Залізничні колії метрополітенів  7450, 7457, 7464, 7472, 7474 
2122.2  Трамвайні колії  7401, 7402 
2122.3  Залізниці підвісні та на естакадах  7479 
2122.4  Залізничні колії промислових підприємств    
2122.5  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації    
2122.9  Споруди місцевого рейкового транспорту інші    
213  Злітно-посадкові смуги    
2130  Злітно-посадкові смуги    
2130.1  Злітно-посадкові смуги для злету та посадки  7512, 7527, 7536 
2130.2  Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів    
2130.3  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг  7549, 7551, 7553, 7555, 7557, 7559, 7562, 7564, 7573 
2130.9  Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші    
214  Мости, естакади, тунелі та метро    
2141  Мости та естакади    
2141.1  Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні  7353 
2141.2  Залізничні мости та естакади надземні  7351 
2141.3  Мости комбіновані  7370 
2141.4  Мости польових доріг    
2141.5  Мости пересувні, наплавні та пороми    
2141.6  Мости пішохідні  7368 
2141.7  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад    
2141.9  Мости та естакади інші    
2142  Тунелі та метро    
2142.1  Тунелі автодорожні  7378 
2142.2  Тунелі залізничні  7375 
2142.3  Тунелі комбіновані  7380 
2142.4  Тунелі метрополітенів    
2142.5  Тунелі пішохідні  7382 
2142.6  Переходи підземні    
2142.7  Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро    
2142.9  Тунелі та подібні споруди інші    
215  Порти, канали, греблі та інші водні споруди    
2151  Порти та судноплавні канали    
2151.1  Портові споруди морські  7101, 7104, 7108, 7112, 7116, 7120, 7124, 7128, 7132, 7136, 7140, 7146, 7165, 7168, 7177, 7182, 9509 
2151.2  Портові споруди річкові  4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 7001, 7005, 7008, 7020, 7035, 7038, 7040 
2151.3  Канали судноплавні  4048 
2151.4  Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах  6561, 7015, 7030, 8527, 8528 
2151.5  Споруди суднобудівної промисловості  4015, 4017, 4018, 4033, 4034, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4051, 4052, 4080 
2151.6  Порти військові    
2151.9  Портові та судноплавні споруди інші    
2152  Дамби    
2152.1  Дамби гідроенергетичні    
2152.2  Дамби для зрошення і регулювання водних потоків  6558 
2152.3  Водозахисні споруди теплових електростанцій    
2152.4  Водозахисні споруди атомних електростанцій    
2152.5  Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди  8533, 9504, 9505 
2153  Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди    
2153.1  Акведуки, дюкери    
2153.2  Канали магістральні зрошувальних систем  6563 
2153.3  Споруди систем водозабезпечення землеробства  6501, 6509, 6517, 6520, 6522, 6534, 6537, 6538, 6540, 6546, 6548, 6553, 6565, 6567, 6570, 6572 
2153.4  Споруди осушувальних систем  6525, 6528, 6531, 6549 
2153.5  Споруди зливових мереж    
2153.9  Споруди зрошувального та осушувального господарства інші  6550, 8532 
22  Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі    
221  Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі    
2211  Магістральні нафтопроводи та газопроводи    
2211.1  Нафтопроводи магістральні  7601 
2211.2  Газопроводи магістральні  7601 
2211.3  Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні  7601 
2211.4  Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах  7635, 7638, 7640, 7654, 7657, 7660, 7663, 7666 
2211.5  Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах  7621, 7628 
2211.9  Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші  7672, 7675, 7678, 7681, 7684 
2212  Магістральні водопроводи    
2212.1  Водоводи магістральні та відводи від них  7685 
2212.2  Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах    
2212.3  Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах    
2213  Магістральні телекомунікаційні лінії  7701 
2213.1  Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку    
2213.2  Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі  7752 
2213.3  Споруди та системи радіозв'язку  7708, 7748, 7750 
2213.9  Споруди телекомунікаційні інші    
2214  Магістральні лінії електропередачі    
2214.1  Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги    
2214.2  Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги  1132 
2214.3  Лінії електричні розподільні середньої напруги  1132 
2214.4  Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі  1101, 1106, 1109 
2214.9  Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші    
222  Місцеві трубопроводи та комунікації    
2221  Місцеві газорозподільні системи    
2221.1  Місцеві трубопроводи для транспортування газу  8604 
2221.2  Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем  8601, 8602 
2222  Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів    
2222.1  Місцеві водопровідні мережі  8560, 8561, 8574, 8575, 9571 
2222.2  Місцеві теплові мережі  1137, 8621, 8632, 8636, 9572 
2222.3  Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря    
2222.4  Водяні свердловини, колодязі, бювети    
2222.5  Водонапірні башти, фонтани    
2222.9  Споруди місцевих трубопровідних систем інші  1104, 1194, 8576, 9508 
2223  Місцеві каналізаційні системи    
2223.1  Місцеві каналізаційні та водостічні мережі  8580, 9501, 9502 
2223.2  Колектори каналізаційні  8541, 8582, 8594 
2223.3  Установки для перероблення стічних вод  8583, 8586, 8589, 8596, 9503, 9507 
2224  Місцеві електро- та телекомунікаційні системи    
2224.1  Місцеві електросилові мережі  1132, 8550, 8552 
2224.2  Тролейбусні лінії  7404 
2224.3  Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж  1101, 1106, 1109, 8554 
2224.4  Місцеві телекомунікаційні лінії  7705, 7737, 7766, 7777, 7778 
2224.5  Місцеві телевізійні кабельні мережі    
2224.9  Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші  7406, 7711, 7712, 7735, 8555, 8556 
23  Комплексні промислові споруди    
230  Комплексні промислові споруди    
2301  Споруди гірничопромислових та добувних підприємств    
2301.1  Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості  1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1224, 1228, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1247, 1248, 1249, 1251, 1253, 1256, 1259, 1262, 1265, 1268, 1271, 1274, 1277, 1280, 1283, 1286, 1289, 1292, 1401, 1402, 1405, 1421, 1425, 1429, 1440, 1441, 1446, 1453, 1458, 1462, 1467, 1472, 1474, 1478, 1482, 1484, 1486, 1487, 9550, 9552 
2301.2  Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю  1501, 1521, 1541, 1547, 1554, 1570, 1576, 1579, 1582 
2301.3  Споруди підприємств торф'яної промисловості  1701, 1708, 1715, 1725, 1735, 1745 
2301.4  Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів  1801, 1822, 1823, 1826, 1828, 1831, 1834, 1839, 1842 
2301.5  Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів  2001, 2024 
2301.6  Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів  2101, 2106, 2111, 2116, 2121 
2301.7  Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.)  4601, 4603, 4607, 4610, 4613, 4615, 4617, 4619, 4661, 4663, 4665, 4666, 4825, 7803, 7806, 7808, 7831, 9557, 9564 
2301.8  Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості  4401, 4407, 4409, 4416, 4417, 6828 
2301.9  Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші    
2302  Споруди підприємств електроенергетики    
2302.1  Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні  1050, 1057 
2302.2  Електростанції теплові  1001, 1018, 1028, 1031, 1071 
2302.3  Електростанції атомні  1034, 1041, 1047, 1064, 1067 
2302.4  Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії    
2302.5  Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів    
2302.6  Споруди підприємств зі спалювання відходів  8538, 8540, 8543, 9510, 9512 
2302.9  Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші    
2303  Споруди підприємств хімічної промисловості    
2303.1  Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас  2201, 2203, 2205, 2206, 2208, 2210, 2211, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2224, 2227, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241, 2246, 2247, 2249, 2251, 2253, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 9564 
2303.2  Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії  2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2325, 2326, 2328, 2330, 2332, 2336, 2338, 2347, 2349, 2351, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399 
2303.3  Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств  1301, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1317, 1319, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1380, 1384, 1386, 1388, 1390, 1398 
2303.4  Споруди коксохімічних заводів  1866, 9556 
2303.5  Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку  2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2423, 2425, 2427, 2441, 2446, 2447, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459 
2303.6  Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні    
2303.9  Споруди підприємств хімічної промисловості інші  2501, 2509, 2511, 2513, 2515, 2516, 2519, 2521, 2523, 2525, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 9553, 9559 
2304  Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше    
2304.1  Споруди агломераційного та доменного виробництва  1876, 9554 
2304.2  Споруди сталеплавильного виробництва  1861, 1863, 1864, 1875, 1878, 1880, 1901, 1902, 9555 
2304.3  Споруди прокатного виробництва  1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1918 
2304.4  Споруди трубного та метизного виробництва  1914, 1916, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1935, 1965, 9506, 9551 
2304.5  Споруди феросплавного виробництва  1963, 1968, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987 
2304.6  Споруди вогнетривкого виробництва  1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1989, 1991 
2304.7  Споруди підприємств кольорової металургії  2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084 
2304.9  Споруди підприємств металургійної промисловості інші  1868, 1872, 1873, 1874, 1936, 1966, 9558 
24  Інші інженерні споруди    
241  Будівлі спортивного та розважального призначення    
2411  Стадіони, спортивні поля та майданчики    
2411.1  Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі  9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060 
2411.2  Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту  9045, 9048, 9050, 9051 
2411.3  Споруди для занять водним спортом  9037, 9043, 9044 
2412  Інші споруди спортивного та розважального призначення    
2412.1  Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку  9046 
2412.2  Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку  9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9047, 9049 
2412.3  Льотні поля та поля для парашутного спорту    
2412.4  Споруди кінних центрів    
2412.5  Громадські сади та парки для розваг і відпочинку  9279 
2412.6  Споруди зоологічних та ботанічних садів  9221 
2412.7  Майданчики для гри в гольф    
242  Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше    
2420  Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше    
2420.1  Військові випробувальні центри    
2420.2  Військові полігони та стрільбища    
2420.3  Військові інженерні фортифікаційні споруди    
2420.4  Космодроми та дільниці для запуску супутників    
2420.5  Полігони складування побутових відходів  8542, 9511 
2420.6  Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів    
2420.7  Відвали гірничих розробок    

 Додаток Б
(довідковий)

Таблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС

Код ОКСП  Код ДК БС 
1001  2302.2 
1018  2302.2 
1028  2302.2 
1031  2302.2 
1034  2302.3 
1041  2302.3 
1047  2302.3 
1050  2302.1 
1057  2302.1 
1064  2302.3 
1067  2302.3 
1071  2302.2 
1101  2214.4, 2224.3 
1104  2222.9 
1106  2214.4, 2224.3 
1109  2214.4, 2224.3 
1132  2224.1, 2214.2, 2214.3 
1137  2222.2 
1194  2222.9 
1201  2301.1 
1204  2301.1 
1205  2301.1 
1206  2301.1 
1207  2301.1 
1209  2301.1 
1211  2301.1 
1212  2301.1 
1214  2301.1 
1216  2301.1 
1218  2301.1 
1220  2301.1 
1224  2301.1 
1228  2301.1 
1233  2301.1 
1234  2301.1 
1236  2301.1 
1241  2301.1 
1243  2301.1 
1247  2301.1 
1248  2301.1 
1249  2301.1 
1251  2301.1 
1253  2301.1 
1256  2301.1 
1259  2301.1 
1262  2301.1 
1265  2301.1 
1268  2301.1 
1271  2301.1 
1274  2301.1 
1277  2301.1 
1280  2301.1 
1283  2301.1 
1286  2301.1 
1289  2301.1 
1292  2301.1 
1301  2303.3 
1302  2303.3 
1304  2303.3 
1306  2303.3 
1308  2303.3 
1310  2303.3 
1312  2303.3 
1315  2303.3 
1317  2303.3 
1319  2303.3 
1322  2303.3 
1324  2303.3 
1326  2303.3 
1328  2303.3 
1330  2303.3 
1332  2303.3 
1334  2303.3 
1336  2303.3 
1338  2303.3 
1340  2303.3 
1342  2303.3 
1344  2303.3 
1346  2303.3 
1348  2303.3 
1351  2303.3 
1353  2303.3 
1355  2303.3 
1357  2303.3 
1359  2303.3 
1361  2303.3 
1363  2303.3 
1365  2303.3 
1367  2303.3 
1369  2303.3 
1371  2303.3 
1373  2303.3 
1375  2303.3 
1377  2303.3 
1380  2303.3 
1384  2303.3 
1386  2303.3 
1388  2303.3 
1390  2303.3 
1394  1252.1 
1398  2303.3 
1401  2301.1 
1402  2301.1 
1405  2301.1 
1421  2301.1 
1425  2301.1 
1429  2301.1 
1440  2301.1 
1441  2301.1 
1446  2301.1 
1453  2301.1 
1458  2301.1 
1462  2301.1 
1467  2301.1 
1472  2301.1 
1474  2301.1 
1478  2301.1 
1482  2301.1 
1484  2301.1 
1486  2301.1 
1487  2301.1 
1501  2301.2 
1521  2301.2 
1541  2301.2 
1547  2301.2 
1554  2301.2 
1570  2301.2 
1576  2301.2 
1579  2301.2 
1582  2301.2 
1701  2301.3 
1708  2301.3 
1715  2301.3 
1725  2301.3 
1735  2301.3 
1745  2301.3 
1801  2301.4 
1822  2301.4 
1823  2301.4 
1826  2301.4 
1828  2301.4 
1831  2301.4 
1834  2301.4 
1839  2301.4 
1842  2301.4 
1861  2304.2 
1863  2304.2 
1864  2304.2 
1866  2303.4 
1868  2304.9 
1872  2304.9 
1873  2304.9 
1874  2304.9 
1875  2304.2 
1876  2304.1 
1878  2304.2 
1880  2304.2 
1901  2304.2 
1902  2304.2 
1904  2304.3 
1906  2304.3 
1908  2304.3 
1909  2304.3 
1910  2304.3 
1911  2304.3 
1912  2304.3 
1913  2304.3 
1914  2304.4 
1916  2304.4 
1918  2304.3 
1920  2304.4 
1921  2304.4 
1922  2304.4 
1923  2304.4 
1924  2304.4 
1925  2304.4 
1926  2304.4 
1927  2304.4 
1928  2304.4 
1929  2304.4 
1930  2304.4 
1933  2304.4 
1935  2304.4 
1936  2304.9 
1963  2304.5 
1965  2304.4 
1966  2304.9 
1968  2304.5 
1969  2304.6 
1970  2304.6 
1971  2304.6 
1975  2304.6 
1976  2304.6 
1977  2304.6 
1978  2304.6 
1979  2304.6 
1980  2304.5 
1981  2304.5 
1983  2304.2 
1985  2304.5 
1986  2304.5 
1987  2304.5 
1989  2304.6 
1991  2304.6 
2001  2301.5 
2024  2301.5 
2034  2304.7 
2036  2304.7 
2038  2304.7 
2040  2304.7 
2042  2304.7 
2044  2304.7 
2046  2304.7 
2048  2304.7 
2050  2304.7 
2052  2304.7 
2054  2304.7 
2056  2304.7 
2058  2304.7 
2060  2304.7 
2062  2304.7 
2064  2304.7 
2066  2304.7 
2068  2304.7 
2070  2304.7 
2072  2304.7 
2074  2304.7 
2076  2304.7 
2078  2304.7 
2080  2304.7 
2082  2304.7 
2084  2304.7 
2101  2301.6 
2106  2301.6 
2111  2301.6 
2116  2301.6 
2121  2301.6 
2201  2303.1 
2203  2303.1 
2205  2303.1 
2206  2303.1 
2208  2303.1 
2210  2303.1 
2211  2303.1 
2216  2303.1 
2217  2303.1 
2218  2303.1 
2219  2303.1 
2220  2303.1 
2222  2303.1 
2224  2303.1 
2227  2303.1 
2229  2303.1 
2232  2303.1 
2233  2303.1 
2235  2303.1 
2236  2303.1 
2237  2303.1 
2238  2303.1 
2240  2303.1 
2241  2303.1 
2246  2303.1 
2247  2303.1 
2249  2303.1 
2251  2303.1 
2253  2303.1 
2259  2303.1 
2261  2303.1 
2262  2303.1 
2263  2303.1 
2264  2303.1 
2265  2303.1 
2267  2303.1 
2268  2303.1 
2270  2303.1 
2271  2303.1 
2272  2303.1 
2273  2303.1 
2274  2303.1 
2275  2303.1 
2276  2303.1 
2277  2303.1 
2282  2303.1 
2283  2303.1 
2284  2303.1 
2285  2303.1 
2286  2303.1 
2287  2303.1 
2288  2303.1 
2289  2303.1 
2291  2303.1 
2301  2303.2 
2303  2303.2 
2305  2303.2 
2307  2303.2 
2309  2303.2 
2311  2303.2 
2313  2303.2 
2315  2303.2 
2316  2303.2 
2317  2303.2 
2318  2303.2 
2320  2303.2 
2325  2303.2 
2326  2303.2 
2328  2303.2 
2330  2303.2 
2332  2303.2 
2336  2303.2 
2338  2303.2 
2347  2303.2 
2349  2303.2 
2351  2303.2 
2366  2303.2 
2368  2303.2 
2370  2303.2 
2372  2303.2 
2374  2303.2 
2376  2303.2 
2378  2303.2 
2380  2303.2 
2382  2303.2 
2384  2303.2 
2386  2303.2 
2387  2303.2 
2389  2303.2 
2390  2303.2 
2391  2303.2 
2392  2303.2 
2393  2303.2 
2394  2303.2 
2395  2303.2 
2396  2303.2 
2397  2303.2 
2398  2303.2 
2399  2303.2 
2401  2303.5 
2403  2303.5 
2405  2303.5 
2407  2303.5 
2409  2303.5 
2411  2303.5 
2412  2303.5 
2413  2303.5 
2414  2303.5 
2415  2303.5 
2416  2303.5 
2418  2303.5 
2419  2303.5 
2420  2303.5 
2423  2303.5 
2425  2303.5 
2427  2303.5 
2441  2303.5 
2446  2303.5 
2447  2303.5 
2451  2303.5 
2452  2303.5 
2453  2303.5 
2454  2303.5 
2455  2303.5 
2456  2303.5 
2457  2303.5 
2458  2303.5 
2459  2303.5 
2501  2303.9 
2509  2303.9 
2511  2303.9 
2513  2303.9 
2515  2303.9 
2516  2303.9 
2519  2303.9 
2521  2303.9 
2523  2303.9 
2525  2303.9 
2550  2303.9 
2551  2303.9 
2552  2303.9 
2553  2303.9 
2554  2303.9 
2601  1251.1 
2603  1251.1 
2604  1251.1 
2606  1251.1 
2608  1251.1 
2610  1251.1 
2612  1251.1 
2614  1251.1 
2616  1251.1 
2619  1251.1 
2623  1251.1 
2628  1251.1 
2629  1251.1 
2631  1251.1 
2633  1251.1 
2636  1251.1 
2639  1251.1 
2645  1251.1 
2647  1251.1 
2650  1251.1 
2651  1251.1 
2654  1251.1 
2655  1251.1 
2658  1251.1 
2661  1251.1 
2664  1251.1 
2666  1251.1 
2668  1251.1 
2670  1251.1 
2672  1251.1 
2674  1251.1 
2676  1251.1 
2801  1251.1 
2803  1251.1 
2807  1251.1 
2811  1251.1 
2814  1251.1 
2816  1251.1 
2819  1251.1 
2821  1251.1 
2824  1251.1 
2826  1251.1 
2827  1251.1 
2830  1251.1 
2833  1251.1 
2835  1251.1 
2839  1251.1 
2840  1251.1 
2842  1251.1 
2844  1251.1 
2848  1251.1 
2855  1251.1 
2860  1251.1 
2863  1251.1 
2866  1251.1 
2870  1251.1 
2872  1251.1 
2875  1251.1 
2878  1251.1 
2880  1251.1 
2885  1251.1 
2888  1251.1 
2890  1251.1 
2901  1251.1 
2903  1251.1 
2905  1251.1 
2910  1251.1 
2915  1251.1 
2920  1251.1 
2925  1251.1 
2930  1251.1 
2935  1251.1 
2940  1251.1 
2945  1251.1 
2950  1251.1 
2952  1251.1 
2954  1251.1 
2960  1251.1 
2961  1251.1 
2962  1251.1 
2963  1251.1 
2964  1251.1 
3001  1251.1 
3004  1251.1 
3008  1251.1 
3012  1251.1 
3016  1251.1 
3020  1251.1 
3024  1251.1 
3030  1251.1 
3036  1251.1 
3038  1251.1 
3040  1251.1 
3042  1251.1 
3044  1251.1 
3046  1251.1 
3048  1251.1 
3050  1251.1 
3052  1251.1 
3054  1251.1 
3101  1251.1 
3103  1251.1 
3106  1251.1 
3109  1251.1 
3111  1251.1 
3113  1251.1 
3116  1251.1 
3119  1251.1 
3125  1251.1 
3129  1251.1 
3132  1251.1 
3135  1251.1 
3138  1251.1 
3141  1251.1 
3150  1251.1 
3152  1251.1 
3154  1251.1 
3156  1251.1 
3158  1251.1 
3160  1251.1 
3162  1251.1 
3164  1251.1 
3166  1251.1 
3168  1251.1 
3170  1251.1 
3201  1251.1 
3208  1251.1 
3214  1251.1 
3222  1251.1 
3230  1251.1 
3236  1251.1 
3243  1251.1 
3249  1251.1 
3252  1251.1 
3255  1251.1 
3260  1251.1 
3263  1251.1 
3270  1251.1 
3273  1251.1 
3274  1251.1 
3275  1251.1 
3276  1251.1 
3277  1251.1 
3278  1251.1 
3279  1251.1 
3280  1251.1 
3281  1251.1 
3282  1251.1 
3283  1251.1 
3284  1251.1 
3285  1251.1 
3286  1251.1 
3287  1251.1 
3288  1251.1 
3289  1251.1 
3290  1251.1 
3301  1251.1 
3305  1251.1 
3308  1251.1 
3310  1251.1 
3312  1251.1 
3314  1251.1 
3320  1251.1 
3335  1251.1 
3337  1251.1 
3339  1251.1 
3341  1251.1 
3342  1251.1 
3343  1251.1 
3344  1251.1 
3345  1251.1 
3346  1251.1 
3347  1251.1 
3350  1251.1 
3353  1251.1 
3356  1251.1 
3359  1251.1 
3362  1251.1 
3367  1251.1 
3371  1251.1 
3373  1251.1 
3375  1251.1 
3377  1251.1 
3501  1251.1 
3502  1251.1 
3503  1251.1 
3504  1251.1 
3506  1251.1 
3508  1251.1 
3510  1251.1 
3512  1251.1 
3514  1251.1 
3516  1251.1 
3518  1251.1 
3520  1251.1 
3522  1251.1 
3534  1251.1 
3536  1251.1 
3538  1251.1 
3540  1251.1 
3542  1251.1 
3544  1251.1 
3546  1251.1 
3548  1251.1 
3550  1251.1 
3553  1251.1 
3556  1251.1 
3559  1251.1 
3563  1251.1 
3566  1251.1 
3569  1251.1 
3572  1251.1 
3575  1251.1 
3577  1251.1 
3581  1251.1 
3582  1251.1 
3585  1251.1 
3587  1251.1 
3589  1251.1 
3591  1251.1 
3593  1251.1 
3701  1251.1 
3704  1251.1 
3708  1251.1 
3712  1251.1 
3716  1251.1 
3720  1251.1 
3724  1251.1 
3728  1251.1 
3732  1251.1 
3736  1251.1 
3740  1251.1 
3744  1251.1 
3748  1251.1 
3752  1251.1 
3753  1251.1 
3754  1251.1 
3755  1251.1 
3756  1251.1 
3757  1251.1 
3758  1251.1 
3801  1251.1 
3805  1251.1 
3807  1251.1 
3810  1251.1 
3813  1251.1 
3818  1251.1 
3822  1251.1 
3828  1251.1 
3830  1251.1 
3832  1251.1 
3834  1251.1 
3836  1251.1 
3838  1251.1 
3840  1251.1 
3842  1251.1 
3844  1251.1 
3846  1251.1 
3848  1251.1 
3850  1251.1 
3852  1251.1 
3856  1251.1 
3858  1251.1 
3861  1251.1 
3863  1251.1 
3865  1251.1 
3867  1251.1 
3869  1251.1 
4001  1251.1 
4003  1251.1 
4004  1251.1 
4005  1251.1 
4006  1251.1 
4007  1251.1 
4008  1251.1 
4009  1251.1 
4011  1251.1 
4012  1251.1 
4013  1251.1 
4014  1251.1 
4015  2151.5 
4017  2151.5 
4018  2151.5 
4020  1251.1 
4021  1251.1 
4022  1251.1 
4023  1251.1 
4024  1251.1 
4025  1251.1 
4026  1251.1 
4027  1251.1 
4028  1251.1 
4029  1251.1 
4030  1251.1 
4031  1251.1 
4032  1251.1 
4033  2151.5 
4034  2151.5 
4035  2151.2 
4036  2151.2 
4037  2151.2 
4038  2151.2 
4039  2151.2 
4040  2151.5 
4041  2151.5 
4042  2151.5 
4043  2151.5 
4044  2151.5 
4045  2151.5 
4046  2151.5 
4047  2151.5 
4048  2151.3 
4049  2151.5 
4050  2151.5 
4051  2151.5 
4052  2151.5 
4080  2151.5 
4101  1251.1 
4102  1251.1 
4104  1251.1 
4106  1251.1 
4108  1251.1 
4110  1251.1 
4301  1251.1 
4302  1251.1 
4304  1251.1 
4306  1251.1 
4308  1251.1 
4310  1251.1 
4312  1251.1 
4314  1251.1 
4316  1251.1 
4350  1251.1 
4353  1251.1 
4356  1251.1 
4359  1251.1 
4360  1251.1 
4362  1251.1 
4365  1251.1 
4401  2301.8 
4407  2301.8 
4409  2301.8 
4413  1251.7 
4414  1251.7 
4415  1251.7 
4416  2301.8 
4417  2301.8 
4420  1251.7 
4421  1251.7 
4423  1251.7 
4429  1251.7 
4431  1251.7 
4433  1251.7 
4437  1251.7 
4439  1251.7 
4441  1251.7 
4443  1251.7 
4445  1251.7 
4447  1251.7 
4449  1251.7 
4451  1251.7 
4453  1251.7 
4459  1251.7 
4461  1251.7 
4463  1251.7 
4465  1251.7 
4466  1251.7 
4467  1251.7 
4469  1251.7 
4471  1251.7 
4473  1251.7 
4474  1251.7 
4475  1251.7 
4479  1251.7 
4487  1251.7 
4489  1251.7 
4491  1251.7 
4501  1251.7 
4502  1251.7 
4505  1251.7 
4507  1251.7 
4509  1251.7 
4511  1251.7 
4513  1251.7 
4515  1251.7 
4517  1251.7 
4519  1251.7 
4521  1251.7 
4523  1251.7 
4525  1251.7 
4527  1251.7 
4601  2301.7 
4603  2301.7 
4607  2301.7 
4610  2301.7 
4613  2301.7 
4615  2301.7 
4617  2301.7 
4619  2301.7 
4622  1251.8 
4623  1251.8 
4626  1251.8 
4629  1251.8 
4631  1251.8 
4634  1251.8 
4636  1251.8 
4639  1251.8 
4641  1251.8 
4643  1251.8 
4645  1251.8 
4648  1251.8 
4651  1251.8 
4653  1251.8 
4654  1251.8 
4655  1251.8 
4656  1251.8 
4657  1251.8 
4658  1251.8 
4659  1251.8 
4660  1251.8 
4661  2301.7 
4663  2301.7 
4665  2301.7 
4666  2301.7 
4667  1251.8 
4670  1251.8 
4672  1251.8 
4801  1251.8 
4805  1251.8 
4810  1251.8 
4812  1251.8 
4814  1251.8 
4816  1251.8 
4818  1251.8 
4819  1251.8 
4820  1251.8 
4821  1251.8 
4822  1251.8 
4823  1251.8 
4824  1251.8 
4825  2301.7 
5101  1251.4 
5102  1251.4 
5104  1251.4 
5106  1251.4 
5110  1251.4 
5112  1251.4 
5115  1251.4 
5117  1251.4 
5119  1251.4 
5121  1251.4 
5123  1251.4 
5125  1251.4 
5130  1251.4 
5132  1251.4 
5134  1251.4 
5136  1251.4 
5138  1251.4 
5155  1251.4 
5157  1251.4 
5159  1251.4 
5161  1251.4 
5163  1251.4 
5165  1251.4 
5170  1251.4 
5172  1251.4 
5174  1251.4 
5178  1251.4 
5181  1251.4 
5183  1251.4 
5185  1251.4 
5187  1251.4 
5190  1251.4 
5192  1251.4 
5194  1251.4 
5196  1251.4 
5197  1251.4 
5198  1251.4 
5201  1251.4 
5210  1251.4 
5212  1251.4 
5214  1251.4 
5216  1251.4 
5222  1251.4 
5224  1251.4 
5228  1251.4 
5230  1251.4 
5232  1251.4 
5234  1251.4 
5501  1251.5 
5505  1251.5 
5510  1251.5 
5512  1251.5 
5514  1251.5 
5516  1251.5 
5519  1251.5 
5520  1251.5 
5521  1251.5 
5523  1251.5 
5526  1251.5 
5528  1251.5 
5530  1251.5 
5531  1251.5 
5538  1251.5 
5540  1251.5 
5542  1251.5 
5547  1251.5 
5551  1251.5 
5553  1251.5 
5701  1251.5 
5704  1251.5 
5705  1251.5 
5708  1251.5 
5709  1251.5 
5712  1251.5 
5715  1251.5 
5718  1251.5 
5721  1251.5 
5723  1251.5 
5725  1251.5 
5727  1251.5 
5729  1251.5 
5731  1251.5 
5733  1251.5 
5735  1251.5 
5801  1251.5 
5803  1251.5 
5821  1251.5 
5825  1251.5 
5827  1251.5 
5829  1251.5 
5831  1251.5 
5833  1251.5 
5835  1251.5 
5837  1251.5 
5839  1251.5 
5841  1251.5 
5850  1252.6 
5854  1252.6 
5863  1252.6 
5865  1252.6 
5868  1252.6 
5873  1252.9 
5876  1252.9 
5883  1252.9 
5886  1252.9 
5890  1252.9 
5894  1251.5 
5896  1251.5 
5901  1251.6 
5903  1251.6 
5905  1251.6 
5915  1251.6 
5918  1251.6 
5922  1251.6 
5924  1251.6 
5928  1251.6 
5930  1251.6 
5932  1251.6 
5934  1251.6 
5936  1251.6 
6001  1251.5 
6003  1251.5 
6007  1251.5 
6010  1251.5 
6015  1251.5 
6020  1251.5 
6028  1251.5 
6039  1252.3 
6060  1251.5 
6063  1251.5 
6066  1251.5 
6068  1252.9 
6101  1251.6 
6106  1251.6 
6108  1251.6 
6115  1251.6 
6117  1251.6 
6118  1251.6 
6120  1251.6 
6122  1251.6 
6124  1251.6 
6126  1251.6 
6201  1251.9 
6202  1251.9 
6204  1251.9 
6206  1251.9 
6210  1251.9 
6213  1251.9 
6215  1251.9 
6217  1251.9 
6219  1251.9 
6220  1251.9 
6221  1251.9 
6228  1251.9 
6230  1251.9 
6232  1252.5 
6234  1252.5 
6301  1251.9 
6302  1251.9 
6304  1251.9 
6308  1251.9 
6311  1251.9 
6313  1251.9 
6315  1251.9 
6317  1251.9 
6319  1251.9 
6321  1251.9 
6323  1251.9 
6325  1251.9 
6327  1251.9 
6329  1251.9 
6331  1251.9 
6333  1251.9 
6335  1251.9 
6339  1251.9 
6401  1271.1 
6402  1271.1 
6405  1271.1 
6407  1271.1 
6409  1271.1 
6411  1271.1 
6413  1271.1 
6415  1271.1 
6417  1271.1 
6419  1271.1 
6421  1271.1 
6424  1271.1 
6426  1271.1 
6428  1271.1 
6429  1271.1 
6430  1271.1 
6431  1271.1 
6433  1271.1 
6435  1271.1 
6437  1271.1 
6438  1271.1 
6439  1271.1 
6442  1271.1 
6444  1271.1 
6446  1271.1 
6448  1271.1 
6450  1271.1 
6451  1271.1 
6454  1271.1 
6455  1271.1 
6456  1271.1 
6457  1271.1 
6459  1271.1 
6460  1271.2 
6462  1271.2 
6463  1271.2 
6464  1271.2 
6465  1271.2 
6466  1271.2 
6467  1271.2 
6469  1271.2 
6470  1271.2 
6471  1271.2 
6472  1271.2 
6476  1271.9 
6477  1271.1 
6501  2153.3 
6509  2153.3 
6517  2153.3 
6520  2153.3 
6522  2153.3 
6525  2153.4 
6528  2153.4 
6531  2153.4 
6534  2153.3 
6537  2153.3 
6538  2153.3 
6540  2153.3 
6546  2153.3 
6548  2153.3 
6549  2153.4 
6550  2153.9 
6553  2153.3 
6558  2152.2 
6561  2151.4 
6563  2153.2 
6565  2153.3 
6567  2153.3 
6570  2153.3 
6572  2153.3 
6583  1271.6 
6585  1271.6 
6587  1271.6 
6591  1271.6 
6592  1271.6 
6593  1271.6 
6594  1271.5 
6595  1271.5 
6596  1271.5 
6597  1271.5 
6601  1251.1 
6603  1251.1 
6607  1251.1 
6610  1251.1 
6611  1251.1 
6614  1251.1 
6616  1251.1 
6620  1251.1 
6622  1251.1 
6628  1251.1 
6629  1251.1 
6633  1251.1 
6634  1251.1 
6636  1251.1 
6638  1251.1 
6642  1251.1 
6644  1251.1 
6646  1251.1 
6648  1251.1 
6650  1251.1 
6652  1251.1 
6656  1251.1 
6659  1220.5 
6660  1220.5 
6661  1251.1 
6662  1251.1 
6664  1251.1 
6665  1251.1 
6666  1251.1 
6668  1251.1 
6669  1251.1 
6670  1251.1 
6672  1251.1 
6676  1251.1 
6681  1251.1 
6683  1251.1 
6685  1251.1 
6687  1252.5 
6701  1271.3 
6702  1271.9 
6703  1271.9 
6704  1271.3 
6706  1271.9 
6707  1271.9 
6708  1271.9 
6709  1252.3 
6731  1252.9 
6732  1252.9 
6733  1252.9 
6734  1252.9 
6735  1252.9 
6736  1252.9 
6737  1252.9 
6738  1252.9 
6739  1252.9 
6741  1271.1 
6742  1271.1 
6743  1271.9 
6744  1271.9 
6745  1271.9 
6746  1271.1 
6747  1271.4 
6748  1271.4 
6749  1271.9 
6750  1271.4 
6765  1271.7 
6767  1271.7 
6769  1271.7 
6771  1271.7 
6775  1271.7 
6777  1271.7 
6781  1251.1 
6784  1271.7 
6785  1271.7 
6801  1271.8 
6803  1271.8 
6804  1271.8 
6805  1271.8 
6806  1271.8 
6810  1271.8 
6812  1251.7 
6816  1251.7 
6820  1251.1 
6824  1251.4 
6828  2301.8 
6832  1242.1 
6836  1251.1 
6840  1271.8 
6901  2121.2 
6908  2121.2 
6912  2121.1 
6916  2121.1 
6920  2121.2 
6924  2121.2 
6927  2121.2 
6930  1241.8 
6932  1241.8 
6934  1241.8 
6935  1241.8 
6937  1241.8 
6939  1241.8 
6941  1241.2 
6944  1241.2 
6947  1241.2 
6950  1241.2 
6954  2121.9 
6955  2121.3 
6956  2121.9 
6957  2121.9 
6959  2121.9 
6961  2121.9 
6963  2121.9 
6965  2121.9 
6966  2121.9 
6967  1241.2 
6968  2121.3 
6971  2121.3 
6975  2121.3 
6978  2121.3 
6981  2121.3 
6985  2121.9 
6986  2121.9 
6988  2121.9 
6989  1252.8 
6991  1241.2 
6992  1241.2 
6993  2121.9 
6994  1241.2 
7001  2151.2 
7005  2151.2 
7008  2151.2 
7011  1252.8 
7015  2151.4 
7020  2151.2 
7025  1241.5 
7030  2151.4 
7035  2151.2 
7038  2151.2 
7040  2151.2 
7045  1241.5 
7101  2151.1 
7104  2151.1 
7108  2151.1 
7112  2151.1 
7116  2151.1 
7120  2151.1 
7124  2151.1 
7128  2151.1 
7132  2151.1 
7136  2151.1 
7140  2151.1 
7146  2151.1 
7155  1252.5 
7157  1252.5 
7159  1251.1 
7161  1251.1 
7162  1241.5 
7163  1241.5 
7164  1241.5 
7165  2151.1 
7168  2151.1 
7177  2151.1 
7182  2151.1 
7184  1241.5 
7201  1241.1 
7210  1241.1 
7220  1241.1 
7232  1241.1 
7237  1242.3 
7245  1241.1 
7249  1241.1 
7252  1241.1 
7257  1241.1 
7258  1241.1 
7259  1241.1 
7260  1241.1 
7301  2112.1 
7301  2112.2 
7306  2112.1 
7306  2112.2 
7312  2111.1 
7351  2141.2 
7353  2141.1 
7368  2141.6 
7370  2141.3 
7375  2142.2 
7378  2142.1 
7380  2142.3 
7382  2142.5 
7401  2122.2 
7402  2122.2 
7404  2224.2 
7406  2224.9 
7409  1241.8 
7411  1241.8 
7413  1251.1 
7416  1251.1 
7418  1251.1 
7420  1241.3 
7423  1241.9 
7450  2122.1 
7457  2122.1 
7464  2122.1 
7472  2122.1 
7474  2122.1 
7479  2122.3 
7479  1241.6 
7501  1241.4 
7512  2130.1 
7527  2130.1 
7536  2130.1 
7546  1241.4 
7549  2130.3 
7551  2130.3 
7553  2130.3 
7555  2130.3 
7557  2130.3 
7559  2130.3 
7562  2130.3 
7564  2130.3 
7567  1241.4 
7569  1241.8 
7571  1241.4 
7573  2130.3 
7601  2211.1 
7601  2211.2 
7601  2211.3 
7621  2211.5 
7628  2211.5 
7635  2211.4 
7638  2211.4 
7640  2211.4 
7654  2211.4 
7657  2211.4 
7660  2211.4 
7663  2211.4 
7666  2211.4 
7669  1252.1 
7672  2211.9 
7675  2211.9 
7678  2211.9 
7681  2211.9 
7684  2211.9 
7685  2212.1 
7701  2213 
7705  2224.4 
7708  2213.3 
7711  2224.9 
7712  2224.9 
7713  1241.7 
7719  1241.7 
7723  1241.7 
7725  1241.7 
7727  1241.7 
7728  1241.7 
7731  1241.7 
7733  1241.7 
7734  1241.7 
7735  2224.9 
7737  2224.4 
7741  1241.7 
7742  1241.7 
7744  1241.7 
7747  1241.7 
7748  2213.3 
7750  2213.3 
7752  2213.2 
7755  1241.7 
7758  1241.7 
7761  1241.7 
7763  1241.7 
7766  2224.4 
7777  2224.4 
7775  1241.7 
7778  2224.4 
7783  1220.9 
7785  1241.2 
7787  1241.2 
7787  1241.4 
7789  1241.7 
7801  1251.1 
7803  2301.7 
7806  2301.7 
7808  2301.7 
7810  1241.1 
7813  1251.8 
7816  1251.8 
7818  1251.8 
7820  1241.1 
7824  1251.8 
7827  1251.8 
7831  2301.7 
7833  1252.4 
7835  1252.9 
7837  1252.4 
7839  1251.8 
7842  1251.8 
7844  1251.8 
7846  1251.8 
7848  1251.8 
7861  1251.7 
7863  1251.7 
7901  1230.1 
7903  1230.1 
7906  1230.1 
7909  1230.1 
7910  1230.1 
7912  1230.1 
7914  1230.1 
7919  1230.1 
7922  1230.1 
7924  1230.1 
7925  1230.1 
7926  1230.1 
7927  1230.1 
7928  1230.1 
7929  1230.1 
7930  1230.1 
7931  1230.1 
7932  1230.1 
7933  1230.1 
7934  1230.1 
7935  1230.2 
7938  1230.2 
7939  1230.2 
7941  1230.2 
7943  1230.1 
7944  1230.2 
7945  1230.4 
7947  1211.4 
7949  1230.4 
7951  1251.5 
7953  1251.5 
7954  1230.4 
7956  1230.4 
7958  1230.4 
7960  1230.4 
7965  1230.5 
7968  1230.5 
7972  1230.5 
7974  1230.5 
7975  1230.5 
7980  1251.5 
8101  1251.9 
8104  1251.1 
8106  1251.9 
8109  1251.7 
8111  1251.9 
8113  1251.9 
8115  1251.9 
8117  1251.5 
8119  1251.5 
8121  1252.5 
8123  1252.7 
8125  1252.1 
8127  1251.9 
8129  1251.5 
8131  1230.5 
8133  1251.6 
8135  1251.9 
8137  1251.9 
8151  1251.9 
8152  1251.9 
8156  1271.9 
8158  1251.9 
8160  1251.9 
8162  1251.9 
8164  1271.9 
8166  1271.9 
8168  1271.9 
8169  1271.9 
8170  1271.9 
8171  1271.8 
8173  1271.9 
8175  1271.9 
8177  1251.9 
8201  1220.9 
8202  1220.9 
8204  1220.9 
8206  1220.9 
8208  1220.9 
8401  111, 112 
8460  1130.1, 1130.2, 1130.3, 1130.6 
8470  1220.9 
8480  1211.1, 1211.2, 1211.3 
8501  2111.1 
8503  2112.1 
8506  2112.1 
8512  2112.1 
8518  2112.1 
8522  2112.2 
8527  2151.4 
8528  2151.4 
8532  2153.9 
8533  2152.5 
8534  1271.6 
8535  1251.9 
8538  2302.6 
8540  2302.6 
8541  2223.2 
8542  2420.5 
8543  2302.6 
8548  1251.9 
8550  2224.1 
8552  2224.1 
8554  2224.3 
8555  2224.9 
8556  2224.9 
8560  2222.1 
8561  2222.1 
8574  2222.1 
8575  2222.1 
8576  2222.9 
8580  2223.1 
8582  2223.2 
8583  2223.3 
8586  2223.3 
8589  2223.3 
8594  2223.2 
8596  2223.3 
8601  2221.2 
8602  2221.2 
8604  2221.1 
8608  1251.9 
8621  2222.2 
8632  2222.2 
8636  2222.2 
8638  1251.9 
8701  1274.4 
8702  1274.4 
8704  1274.4 
8708  1230.6 
8718  1230.6 
8720  1230.6 
8722  1230.6 
8724  1272.3 
8726  1230.3 
8732  1230.6 
8734  1230.6 
8736  1264.9 
8738  1230.6 
8740  1274.4 
8742  1230.6 
8901  1264.1 
8902  1264.1 
8903  1264.1 
8904  1264.1 
8905  1264.1 
8906  1264.1 
8907  1264.1 
8908  1264.6 
8909  1264.6 
8910  1264.2 
8911  1264.2 
8912  1264.2 
8913  1264.2 
8914  1264.2 
8915  1264.1 
8916  1264.1 
8917  1264.1 
8918  1264.2 
8919  1264.2 
8921  1264.2 
8922  1264.2 
8923  1264.1 
8925  1264.1 
8926  1264.2 
8927  1264.2 
8928  1264.3 
8930  1264.2 
8931  1264.2 
8932  1264.2 
8933  1264.4 
8934  1264.4 
8936  1264.4 
8937  1264.4 
8939  1264.4 
8940  1264.4 
8941  1264.4 
8942  1264.4 
8943  1264.4 
8944  1264.9 
8945  1264.9 
8946  1264.3 
8948  1264.9 
8949  1264.9 
8950  1264.9 
8951  1264.9 
8952  1230.1 
8953  1230.1 
8954  1230.1 
8955  1230.1 
8957  1264.4 
8971  1264.6 
8972  1264.6 
8973  1264.6 
8974  1264.6 
8976  1264.6 
8979  1264.6 
8980  1264.6 
8981  1264.6 
8983  1264.6 
9001  1211.4 
9002  1211.4 
9003  1212.1 
9004  1211.4 
9005  1212.2 
9006  1212.1 
9007  1212.1 
9009  1212.1 
9011  1212.2 
9031  1265.1 
9036  1265.2 
9037  2411.3 
9038  2412.2 
9039  2412.2 
9040  2412.2 
9041  2412.2 
9042  2412.2 
9043  2411.3 
9044  2411.3 
9045  2411.2 
9046  2412.1 
9047  2412.2 
9048  2411.2 
9049  2412.2 
9050  2411.2 
9051  2411.2 
9052  1265.3 
9053  2411.1 
9054  2411.1 
9055  2411.1 
9056  2411.1 
9057  2411.1 
9058  2411.1 
9059  2411.1 
9060  2411.1 
9061  1265.5 
9062  1265.5 
9063  1265.1 
9064  1263.5 
9065  1265.1 
9066  1265.4 
9067  1265.5 
9068  1265.1 
9073  1265.1 
9096  1130.2 
9101  1263.2 
9102  1263.2 
9104  1263.2 
9107  1263.2 
9110  1263.2 
9113  1263.7 
9115  1130.1 
9120  1263.3 
9121  1263.3 
9122  1263.7 
9123  1263.7 
9125  1263.4 
9129  1263.3 
9132  1263.3 
9134  1263.3 
9138  1263.3 
9140  1263.3 
9142  1263.3 
9144  1263.6 
9146  1263.4 
9151  1263.5 
9155  1263.5 
9157  1263.5 
9159  1263.5 
9160  1263.6 
9161  1263.6 
9162  1263.6 
9163  1130.3 
9166  1130.3 
9168  1263.5 
9171  1263.5 
9172  1263.5 
9173  1263.5 
9174  1263.5 
9175  1263.5 
9201  1262.2 
9202  1262.5 
9203  1262.2 
9204  1262.1 
9206  1230.2 
9208  1261.5 
9209  1261.1 
9210  1261.1 
9211  1261.1 
9212  1261.1 
9213  1261.1 
9216  1261.1 
9217  1261.1 
9218  1262.4 
9219  1263.5 
9221  2412.6 
9250  1261.1 
9256  1261.1 
9257  1261.1 
9262  1261.1 
9266  1261.1 
9267  1261.1 
9270  1261.1 
9271  1261.1 
9272  1261.2 
9273  1261.3 
9276  1261.3 
9277  1262.2 
9279  2412.5 
9280  1261.2 
9281  1261.9 
9282  1261.9 
9283  1261.1 
9301  1263.1 
9303  1263.1 
9306  1263.1 
9308  1263.1 
9310  1263.1 
9312  1263.1 
9314  1263.1 
9316  1263.1 
9318  1263.1 
9322  1263.1 
9324  1263.1 
9326  1263.1 
9328  1263.1 
9350  1262.5 
9351  1263.1 
9352  1263.1 
9353  1263.1 
9355  1263.8 
9357  1263.8 
9359  1263.8 
9360  1263.8 
9362  1263.8 
9370  1263.9 
9372  1263.9 
9374  1263.9 
9376  1263.9 
9401  1220.1 
9403  1220.2 
9404  1220.2 
9405  1220.3 
9406  1220.4 
9407  1220.3 
9501  2223.1 
9502  2223.1 
9503  2223.3 
9504  2152.5 
9505  2152.5 
9506  2304.4 
9507  2223.3 
9508  2222.9 
9509  2151.1 
9510  2302.6 
9511  2420.5 
9512  2302.6 
9550  2301.1 
9551  2304.4 
9552  2301.1 
9553  2303.9 
9554  2304.1 
9555  2304.2 
9556  2303.4 
9557  2301.7 
9558  2304.9 
9559  2303.9 
9560  1251.1 
9561  1251.1 
9562  1251.1 
9563  1251.7 
9564  1251.8 
9564  2301.7 
9564  2303.1 
9565  1251.5 
9566  1251.4 
9567  1251.4 
9568  1271.2 
9569  1251.6 
9570  1251.9 
9571  2222.1 
9572  2222.2 
9573  1264.6 

 

УДК 0:26.46 

01.140.20 

Ключові слова: класифікація, класифікатор, коди, споруда, будівля, інженерна споруда.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати