Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2к)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Консолідованого звіту про фінансові результати читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 8 за 2017 р. 


 
КОДИ
    01
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _________________________________________________________ за ЄДРПОУ
(найменування)


Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за ____________ 20__ р.

Форма № 2-к     Код за ДКУД 1801008

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (          ) (          )
Валовий:
прибуток

2090
   
збиток 2095 (          ) (          )
Інші операційні доходи 2120    
Адміністративні витрати 2130 (          ) (          )
Витрати на збут 2150 (          ) (          )
Інші операційні витрати 2180 (          ) (          )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190
   
збиток 2195 (          ) (          )
Дохід від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220    
Інші доходи 2240    
Фінансові витрати 2250 (          ) (          )
Втрати від участі в капіталі 2255 (          ) (          )
Інші витрати 2270 (          ) (          )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290
   
збиток 2295 (          ) (          )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (          ) (          )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305    
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350
   
збиток 2355 (          ) (          )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД  

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405    
Накопичені курсові різниці 2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415    
Інший сукупний дохід 2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450    
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465    
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470
   
неконтрольованій частці 2475    
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480
   
неконтрольованій частці 2485    

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
1234
Матеріальні затрати 2500    
Витрати на оплату праці 2505    
Відрахування на соціальні заходи 2510    
Амортизація 2515    
Інші операційні витрати 2520    
Разом 2550    

 IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій 2600    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615    
Дивіденди на одну просту акцію 2650    

 

Керівник

Головний бухгалтер

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати