Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (ф. № 3-к)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Звіту про рух грошових коштів читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 8 за 2017 р. 


 
КОДИ
    01
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________________________________ за ЄДРПОУ
(найменування)
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за ____________ 20__ р.

Форма № 3-к     Код за ДКУД 1801009
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період
попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000
   
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Інші надходження 3095    
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(          )

(          )
Праці 3105 (          ) (          )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (          ) (          )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (          ) (          )
Інші витрачання 3190 (          ) (          )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200
   
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:
відсотків

3215
   
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(          )

(          )
необоротних активів 3260 (          ) (          )
Виплати за деривативами 3270 (          ) (          )
Інші платежі 3290 (          ) (          )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295    
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу


3300
   
Отримання позик 3305    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(          )

(          )
Погашення позик 3350    
Сплату дивідендів 3355 (          ) (          )
Інші платежі 3390 (          ) (          )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395    
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400    
Залишок коштів на початок року 3405    
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415    

 

Керівник

Головний бухгалтер

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати