Консолідований звіт про власний капітал (ф. № 4-к)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Строки подання: Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення Консолідованого звіту про власний капітал читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 8 за 2017 р. 


 
КОДИ
    01
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _______________________________________________________________ за ЄДРПОУ
(найменування)

 

Консолідований звіт про власний капітал

за ____________ 20__ р.

Форма № 4-к     Код за ДКУД 1801011
 
СтаттяКод рядкаНалежить власникам материнської компаніїНеконтрольована часткаРазом
Зареєстрований (пайовий) капіталкапітал у дооцінкахдодатковий капіталрезервний капіталнерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
неоплачений капіталвилучений капіталвсього
123456789101112
Залишок на початок року 4000                    
Коригування:
Зміна облікової політики

4005
                   
Виправлення помилок 4010                    
Інші зміни 4090                    
Скоригований залишок на початок року 4095                    
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100                    
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                    
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200
                   
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                    
Відрахування до резервного капіталу 4210                    
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240
                   
Погашення заборгованості з капіталу 4245                    
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260
                   
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                    
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                    
Вилучення частки в капіталі 4275                    
Інші зміни в капіталі 4290                    
Разом змін у капіталі 4295                    
Залишок на кінець року 4300                    

Керівник

Головний бухгалтер

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати