На головну
рос.
 ▲ 

Газета "Все про бухгалтерський облік"

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ
кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Представляємо Вашій увазі незмінного супутника податкової накладної (далі — ПН) — розрахунок коригування (далі — РК) за формою, яка діє з 1 квітня 2016 року. За допомогою цього додатку до податкової накладної можна змінити суму компенсації за поставлені товари / послуги та нараховані зобов'язання з ПДВ, а також виправити допущені помилки.

Основні правила заповнення РК

1. РК виписують (п. 192.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ, п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307, далі — Порядок № 1307):

2. Виправлення помилок, допущених у номері та/або даті ПН, через РК заборонено.

3. Порядок складання РК і його реєстрації в ЄРПН аналогічний до порядку, передбаченого для ПН.

4. Під час складання РК для виправлення помилок у ПН, не пов’язаних зі зміною суми компенсації за товари/послуги, у РК зазначають виправлені дані.

Додаток 2
до податкової накладної
Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)  1  
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)  1  
До зведеної податкової накладної  2  
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування  3  
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини  4 
(зазначається відповідний тип причини)
 
          

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
                                        

Дата складання  5 
 
                                   

Порядковий номер  6 
/
     

(1)

 

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ від 
                                        

(дата складання)
 № 
                                   

(порядковий номер)  7 
/
 
     

 
/
                    

 

 

Постачальник (продавець)  8 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  9 
   
                    

(номер філії2)
Отримувач (покупець)  8 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  9 
   
                    

(номер філії2)

 

Розділ А  10 
IСума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: 
IIсума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) 
IIIсума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+) 
ІVУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) 
VУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) 
VIУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) 
VIIУсього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902) 
VIIIУсього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) 
Розділ Б
№ з/п рядка податкової накладної, що коригується  11 Причина коригування  12 Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується  13 Код товару згідно з УКТ ЗЕД  14 Одиниця виміру товару/послуги  15 Коригування кількості  16 Коригування вартості  17  Код ставки  18 Код пільги3  3 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість  19 
умовне позначення (українське)код зміна кількості, об'єму, обсягу (-) (+)ціна постачання товарів/послуг зміна ціни (-) (+)кількість постачання товарів/послуг
12345678910111213
             
             

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)  20       
                                                  
    (ініціали та прізвище)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта4)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3  3 
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Не пропустіть також:

Податкова накладна. Заповнюємо правильно

© "Все про бухгалтерський облік", 2016

 1  Напроти одного з рядків ставлять знак «Х». Вибір залежить від того, хто має зареєструвати РК — продавець чи покупець. Нагадуємо: у загальному випадку РК до ПН, яку видано покупцеві, реєструє постачальник (продавець), якщо сума компенсації за товари/послуги збільшується або не змінюється. У разі її зменшення цей обов’язок покладається на отримувача (покупця) — п. 192.1 ПКУ, п. 22 Порядку № 1307, п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1246.

Однак для низки РК діють спеціальні правила. РК, зокрема, реєструє постачальник (продавець), якщо його складено:

Якщо РК виписано після 01.07.15 р. до ПН, складених до цієї дати на покупця — платника ПДВ, і при цьому такий РК зменшує зобов’язання продавця, його реєструє отримувач (покупець).

 2  Якщо РК складають до зведеної ПН, у цьому полі ставлять позначку «Х» (п.п. 11, 19, 21 Порядку № 1307).

 3  У відповідному рядку лівого верхнього кутка ПН пишуть «без ПДВ» тільки в тому випадку, якщо РК виписують до ПН на звільнені від ПДВ операції (п.п. 17, 21 Порядку № 1307). Звільнення, нагадаємо, може бути передбачено ст. 197, підрозділом 2 р. ХХ ПКУ та/або міжнародним договором.

При цьому в графі 12 розділу Б РК зазначають код пільги згідно з Довідником податкових пільг, які є втратами доходів бюджету, або Довідником інших податкових пільг. У ПН його фіксують у графі 9 розділу Б.

Виноску 3 під табличною частиною РК заповнюють тільки в тому випадку, якщо актуальний довідник застосовуваної пільги не містить. Тоді у графі 12 РК показують умовний код «99999999», а у виносці 3 — норму ст. 197, підрозділу 2 р. ХХ ПКУ або міжнародного договору, відповідно до якої ПДВ не нараховують.

 4  Позначку «Х» тут ставлять у тому випадку, якщо ПН і РК до неї покупцю не видають (п.п. 11—15, 21 Порядку № 1307). Можливі причини та відповідні їм типи причин див. у таблиці 1.

 5  Тут зазначають дату складання РК у форматі: день (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри) — п.п. 5, 21 Порядку № 1307. Аналогічно фіксують дату складання коригованої ПН.

 6  Номер РК присвоюють, керуючись тими самими правилами, які передбачено для ПН (п.п. 6, 21 Порядку № 1307). До дробу фіксують порядковий номер РК. Їх нумерацію (облік) віддано на розсуд платника податків. Але діє обмеження: не можна присвоювати однаковий номер двом і більше РК, виписаним в один день. До того ж порядковий номер РК не може починатися на «0» і містити інші символи, окрім цифр. Нулі, прочерки й інші знаки чи символи у вільних комірках не проставляють.

Після дробу зазначають свій вид діяльності сільгоспвиробники, які обрали спецрежим за ст. 209 ПКУ (код «2») і м’ясомолочні виробники, котрі не зважилися стати спецрежимниками (код «3»). Але це стосується тільки РК до ПН, виписаних на постачання сільгосппродукції/сільгосппослуг власного виробництва.

Особливим кодом «5» позначають РК до ПН, оформлених оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

 7  Це поле відведено для номера ПН, до якої складають РК. Зверніть увагу: його наведено в старому форматі — три поля, розділені двома дробами. Він властивий ПН за формою наказу Мінфіну від 22.09.14 р. № 957. Це означає, що РК за новою формою, яка діє із 1 квітня 2016 р., можна складати (і реєструвати в ЄРПН) не тільки до ПН, виписаних за новою формою, але й за старою.

 8  У цих полях зазначають повне чи скорочене найменування юрособи — згідно з установчими документами або для фізособи — платника ПДВ — прізвище, ім’я та по батькові (пп.пп. «в», «д» п. 201.1 ПКУ). Філії (структурні підрозділи), уповноважені виписувати ПН, у полі, відведеному для найменування продавця (постачальника), записують найменування головного підприємства — згідно з установчими документами, а через кому — своє найменування (п.п. 1, 21 Порядку № 1307). У такому самому порядку продавець фіксує дані отримувача (покупця), якщо їм є філія.

Окрім цього, під час складення РК до ПН на операції з постачання інвестору товарів/послуг у рамках виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції в рядку «Отримувач (покупець)» спочатку записують найменування оператора цієї угоди, а через кому — найменування інвестора, який фактично є стороною договору від імені оператора (п.п. 9, 21 Порядку № 1307). А під час виписки РК до ПН оператором інвестору в рамках виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції за пп. «а» п. 337.4 ПКУ в рядках, відведених для постачальника (продавця), оператор зазначає власні дані, а в рядках, відведених для отримувача (покупця), — дані інвестора.

У деяких випадках, коли ПН і, відповідно, РК залишаються в постачальника, Порядок № 1307 передбачає особливий запис для найменування (П.І.Б.) продавця (постачальника) чи отримувача (покупця) (п.п. 9—13, 15 Порядку № 1307). З ними ви можете ознайомитися в таблиці 1.

 9  У цих полях зазначають індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) постачальника (продавця) і отримувача (покупця). Однак деякі операції позначають умовним податковим номером покупця (продавця), а інколи й постачальника (продавця) — п.п. 11, 12 Порядку № 1307. З ними вам допоможе розібратися таблиця 1.

Коли продавцем товарів/послуг від імені головного підприємства є філія, уповноважена на виписку ПН, праворуч від ІПН постачальника (продавця) у чотиризначному полі фіксують присвоєний їй номер. Так само роблять, коли виписують РК до ПН, оформленої на філію з повноваженнями виписувати ПН.

Під час складення РК до ПН на операції з постачання інвестору товарів/послуг у рамках виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» пишуть ІПН оператора (п.п. 9, 21 Порядку № 1307).

 10  Розділ А РК призначено узагальнювати інформацію про проведене коригування. Його рядки формують на підставі показників графи 13 розділу Б РК. У рядках IV—VIII розділу зазначають коригований обсяг операцій — у розрізі кодів ставок (останні фіксують у графі 11 розділу Б РК). Ці значення можуть бути як зі знаком «+», так і «-». У рядку II виводять суму відкоригованих зобов’язань, які нараховували за ставкою 20%, а в рядку III — за ставкою 7%. Показники рядків II і III (якщо їх заповнено) сумують, а загальний результат коригування ПДВ показують у рядку I. Ці значення також можуть бути як додатні, так і від’ємні.

 11  У графі 1 розділу Б фіксують номер рядка ПН, який зазнає коригування. Якщо за допомогою РК додають абсолютно нову позицію номенклатури, а не замість уже присутньої в ПН, уважаємо, що цю графу можна залишити незаповненою. Не виключаємо також іншого можливого варіанта заповнення — вказувати наступний порядковий номер за останнім, зазначеним у коригованій ПН.

 12  У графі 2 розділу Б фіксують причину коригування. Порядок № 1307 не встановлює для неї чітких формулювань. Однак, спираючись на роз’яснення контролерів, розміщені у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (далі — ЗІР), припустимі такі варіанти запису:
«зміна кількості»;
«зміна вартості»;
«зміна номенклатури»;
«повернення товарів»;
«повернення попередньої оплати»
«виправлення помилки»
«виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця» та ін.

 13  У графі 3 розділу Б РК зазначають номенклатуру товарів/послуг, яка потребує коригування. Ураховуючи той факт, що в графі 1 ми тепер показуємо номер коригованого рядка з ПН, то й графа 3 має повторювати найменування товарів/послуг, відображених у графі 2 цієї ПН. Це стосується й тих випадків, коли Порядком № 1307 передбачено особливий спосіб запису для номенклатури, наприклад, для зведеної ПН під час нарахування зобов’язання за п.п. 198.5, 199.1 ПКУ (п.п. 11, 25 Порядку № 1307).

 14  У разі зміни суми компенсації або інших коригувань щодо підакцизних товарів чи завезених в Україну в графі 4 розділу Б зазначають десятизначный код товару згідно з УКТ ЗЕД (п. 24 Порядку № 1307). Його записують без розділових знаків і пробілів (пп. 2 п. 16, п. 25 Порядку № 1307). Якщо в митній декларації відображено іншу кількість знаків коду УКТ ЗЕД, його в тому самому виді переносять до ПН, а потім — до РК (див. категорію 101.17 ЗІР).

 15  У графу 5 і 6 розділу Б РК відповідно переносять із ПН умовні позначення одиниці виміру поставлених товарів або послуг (українською мовою), згідно з Класифікатором системи позначень одиниць виміру й обліку, і код цієї одиниці виміру із КСПОВО (п. 25 Порядку № 1307).

 16  Графи 7 і 8 розділу Б заповнюють у тому випадку, якщо коригування пов’язано зі зміною кількості поставлених товарів/послуг, у тому числі у разі повернення товарів чи авансів. За п. 26 Порядку № 1307 в графі 8 розділу Б вказують фактичну ціну без ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання. Її, нагадаємо, записують у гривнях із копійками, тобто з двома знаками після коми (п.п. 4, 25 Порядку № 1307). Відповідно, у графі 7 відображають зміну кількості зі знаком «+» або «-».

 17  Графи 9 і 10 розділу Б РК відведено для коригувань, пов’язаних зі зміною вартості поставлених товарів/послуг. У графі 9 зазначають різницю цін (без ПДВ) (п. 27 Порядку № 1307). Показник цієї графи може бути як додатнім, так і від’ємним. Оскільки зміст графи 9 — вартісний показник РК, його заповнюють у гривнях із копійками (не більше ніж два знаки після коми) — п.п. 4, 25 Порядку № 1307. Відповідно, до графи 10 розділу Б РК переносять дані про кількість із графи 6 розділу Б ПН.

 18  У графі 11 розділу Б РК фіксують код ставки ПДВ, за якою здійснюють оподаткування операцій із постачання товарів/послуг (див. таблицю 2). У загальному випадку він має відповідати коду, зазначеному в графі 8 розділу Б коригованої ПН. У РК до зведеної ПН, виписаної під час нарахування зобов’язань за п.п. 198.5, 199.1 ПКУ (з умовним податковим номером отримувача «600000000000»), цієї графи не заповнюють (пп. 8 п. 16, п. 25 Порядку № 1307).

 19  У графі 13 розділу Б РК виводять суму, на яку змінився обсяг постачання. Вона може бути як додатною, так і від’ємною. А, окрім цього, оскільки це вартісний показник, її має бути зазначено в гривнях із копійками — не більш ніж два знаки після коми (п.п. 4, 25 Порядку № 1307).

 20  Під табличною частиною свої ініціали та прізвище зазначає особа, уповноважена на виписку ПН і, відповідно, РК. Форма ПН також передбачає поле для реєстраційного номера облікової картки уповноваженої особи (ідентифікаційного коду). А якщо через релігійні причини уповноважена особа відмовилась отримувати такий код і має відповідну позначку в паспорті, у цьому полі відображають серію і номер паспорта.